Losování bytů

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování – červen 2018

na uzavření nájemních smluv k 48 bytovým jednotkám situovaným v bytových domech svěřených m. č. Praha 10

Pronájem bytů zařazených na základě výzvy do veřejného losování se uskutečňuje v souladu se „Zásadami pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP“ (dále jen Zásady) ,  bod I,  za podmínek dále specifikovaných touto výzvou.

NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

adresa

vel.

celková plocha

podlaží

č. bytu

skupina

Černická 1965/9

1+0

22,00

4

13

A

Průběžná 1841/23

1+0

23,00

1

1

A

28. pluku 119/33

1+0

26,82

3

14

A

Na Louži 980/27

1+0

29,50

4

18

A

Hradešínská 2303/43

1+0

30,54

2

6

A

Jakutská 854/12

1+0

30,74

1

6

A

Nad Primaskou 1242/38

1+0

30,92

2

13

A

Jakutská 854/12

1+0

32,38

5

24

A

Francouzská 233/114

1+1

44,49

3

19

A

Nad Primaskou 1242/38

1+1

46,40

4

25

A

Limuzská 1814/17

1+0

52,50

5

20

A

Přípotoční 869/19

1+1

53,05

3

22

A

Raffaelova 1989/1

3+1

61,60

3

7

B

Kružberská 1910/5

3+1

69,90                            

1

2

B

Limuzská 1810/9

3+1

71,70   

1

2

B

Ostružinová 2934/7

3+1

74,70

5

12

B

Ostružinová 2933/9

3+1

74,70

3

6

B

Ostružinová 2935/5

3+1

74,70

4

7

B

Ostružinová 2935/5

3+kk

74,72

2

3

B

Ostružinová 2933/9

3+1

75,16

8

19

B

Průběžná 1802/51

3+1

75,33

4

9

B

Černická 1778/10

3+1

78,26

1

1

B

Průběžná 1844/29

2+1

51,00

5

14

C

Limuzská 1809/7

2+0

51,11

5

12

C

Nad Vodovodem 2032/42

2+1

52,69

5

13

C

Kružberská 1910/5

2+1

53,70

2

3

C

Bělocerkevská 605/31

2+1

57,36

1

2

C

Průběžná 1841/23

3+1

60,00

1

2

C

Novorossijská 1043/4

2+1

60,10

5

9

C

Ukrajinská 811/17

1+1

66,34

4

13

C

Ruská 1211/138

2+1

68,46

2

2

C

Litevská 104/15

2+1

71,85

4

9

C

28. pluku 1208/22

2+1

81,43

5

29

C

Průběžná 1844/29

2+1

53,00

1

2

D

Útulná 2025/8

2+1

55,29

4

9

D

Karpatská 1168/17

2+1

70,55

4

7

D

Vršovická 840/42

1+0

29,33

5

12

E

Černokostelecká 989/2

1+0

32,53

2

24

E

28. pluku 119/33

1+1

33,60

3

9

E

28. pluku 119/33

1+1

35,78

3

11

E

V Předpolí 1303/1

1+0

38,45

4

19

E

Záběhlická 1779/22

1+1

42,50

2

4

E

Ukrajinská 1060/19

1+1

47,09

4

24

E

Sámova 904/18

1+1

48,74

3

13

E

Přípotoční 869/19

1+1

51,11

2

17

E

Kubánské náměstí 1267/10

1+1

53,43

6

13

E

Mrštíkova 658/39

1+1

57,50

2

4

E

Ruská 562/20

1+1

65,89

4

21

E

 
 • skupina A (mladí lidé 18-30 let) -  12 nabízených bytů
 • skupina B (manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let) - 10 nabízených bytů
 • skupina C (samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let) - 11 nabízených bytů
 • skupina D (bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let) – 3 nabízené byty
 • skupina E (jednotlivci nad 30 let) - 12 nabízených bytů

Nabídka se vztahuje na žadatele, kteří:

 • splňují podmínky trvalého a fyzického pobytu na území městské části Praha 10 podle „Zásad“ a nejsou vlastníky ani spoluvlastníky bytu nebo nemovitosti určené k bydlení
 • dosahují příjmu v souladu s tabulkou uvedenou v bodu 3
 • patří do skupiny A, B, C, D, E.
 • nebyli zařazeni do Programu bydlení, a.s.
Skupina A - Mladí lidé 18 - 30 let
žadatel je mladší 30 let (v případě manželů, registrovaných partnerů nebo ostatních životních partnerů, jsou za žadatele považováni oba) a nemají děti
 
Skupina B - Manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let
žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři vedoucí společnou domácnost s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 26 let
 
Skupina C - Samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let
žadatelem je rodič nebo osoba pečující o jedno nebo více nezaopatřených dětí do 26 let
 
Skupina D - Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let
žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři, vedoucí společnou domácnost, bezdětní nebo nežijící s dětmi ve společné domácnosti, přičemž alespoň jeden z nich je starší 30 let
 
Skupina E - Jednotlivci nad 30 let
žadatel je starší 30 let a žije sám.
 
1. Název a sídlo zadavatele
Městská část Praha 10
odbor bytů a nebytových prostor
Vršovická 68, Praha 10, PSČ 101 38
 
2. Forma účasti žadatelů a termín podání přihlášky
Žadatelé se mohou přihlásit do veřejného losování a to vyplněním a podáním formuláře přihlášky včetně požadovaných příloh do podatelny Úřadu m.č. Praha 10, Vršovická 68, budova A, přízemí, a to v termínu

od 25. 4. 2018 do 24. 5. 2018 do 12.00 hodin

 
3. Kritéria pro zařazení přihlášky do veřejného losování
 • řádné (v českém jazyce, čitelné), úplné a pravdivé vyplnění všech předtištěných údajů, požadovaných na schváleném formuláři přihlášky včetně úředně ověřených podpisů žadatelů
 • doložení všech požadovaných dokladů
 • trvalý a fyzický pobyt žadatelů na území m.č. Praha 10 v souladu se „Zásadami“
 • neexistence vlastnického práva žadatelů k bytu či nemovitosti s bytovou jednotkou a to na území celé ČR – doložení originálu výpisu z Katastrálního úřadu z centrální databáze katastru nemovitostí pro ČR (ne starší jednoho měsíce)
 • potvrzení o příjmech žadatelů
 • souhlas se zveřejněním jména a adresy v případě, že bude Radou m.č. Praha 10 odsouhlasen jako vítěz či náhradník vzešlý z losování
 • pokud pronajímatel po vydání svého rozhodnutí shledá, že údaje uvedené v přihlášce
 • žadatelů, v jejichž prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo nejsou
 • úplné, vyhrazuje si právo změnit své rozhodnutí a uzavřít smlouvu o nájmu bytu s vylosovanými náhradníky
 • splnění finančního rozsahu příjmů na domácnost (čistý příjem)
u jedné osoby 10 410 Kč až 21 776 Kč měsíčně
u dvou osob 14 872 Kč až 31 109 Kč měsíčně
u tří osob 20 821 Kč až 38 886 Kč měsíčně
u čtyř osob 26 770 Kč až 46 664 Kč měsíčně
u pěti a více osob 32 718 Kč až 52 885 Kč měsíčně
 
Příjmy za posledních 12 kalendářních měsíců (u podnikatelů za poslední uzavřený kalendářní rok) bude dokladovat nejenom sám žadatel, jeho manžel/manželka, příp. jiné osoby, kterým se spolu s žadatelem stanou společnými nájemci bytu, ale i všichni příslušníci jeho domácnosti. Jako doklad o výši příjmů slouží např. doklad od zaměstnavatele/zaměstnavatelů, daňové přiznání, potvrzení od poskytovatele přijatých dávek, výživné apod.
Tiskopis přihlášky do veřejného losování obdrží žadatelé v informační kanceláři ÚMČ Praha 10, budova B, přízemí, rovněž v detašovaném pracovišti v BD Malešice, Praha 10 – Malešice a na internetových stránkách m.č. Praha 10
 
4. Vyhodnocení veřejného losování
 • do losování budou zařazeny pouze přihlášky, které budou splňovat požadované náležitosti
 • výběr budoucích nájemců bytů bude proveden formou losování dne 9. 6. 2018 od 15:00 hodin.
 • Losování bude uskutečněno v Praze 10 na Kubánském náměstí v prostranství farmářského tržiště a bude probíhat za účasti představitelů m. č. Praha 10.
 • vyhodnocení výsledků veřejného losování bude s návrhem na uzavření nájemních smluv předloženo k projednání a rozhodnutí Radě m.č. Praha 10
 • rozhodnutí Rady m.č. Praha 10 je konečné
 • vyhodnocen může být pouze ten žadatel, který se osobně účastní veřejného losování a prokáže svou totožnost. V případě, že nebude přítomen, bude losován jiný žadatel.
5. Podmínky uzavření nájemní smlouvy
 • smlouva o nájmu bude uzavřena dle „Zásad“ na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení v případě řádného plnění povinností nájemce
 • lhůta pro jednání o uzavření nájemní smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem se stanoví na 30 kalendářních dní po doručení písemného oznámení pronajímatele o výsledku veřejného losování budoucímu nájemci. Po marném uplynutí této lhůty z důvodů ležících na budoucím nájemci platí nevyvratitelná domněnka, že vybraný žadatel nemá o nájem tohoto bytu zájem a smlouva o nájmu tohoto bytu bude uzavřena s vylosovanými náhradníky, a to za stejných výše uvedených podmínek.
 • pokud má žadatel v nájmu byt ve vlastnictví obce, je povinen v případě uzavření nové nájemní smlouvy vrátit stávající byt pronajímateli, toto ustanovení platí i u nájmu bytu u soukromého majitele
 • smlouva o nájmu bytu se uzavírá bez podmínky složení jistoty.
6. Nájemné
Základní měsíční nájemné za pronájem započitatelné podlahové plochy bytu bude pro každý byt stanoveno individuálně, a to ve výši obvyklého nájemného v bytě srovnatelné kvality, nacházejícího se ve stejné lokalitě a pronajímaného vyhlašovatelem, cca. ve výši 111,- Kč/m².
 
7. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny přihlášky nebo výzvu zrušit.
Výsledky veřejného losování budou zveřejněny na úřední desce m. č. Praha 10 a na internetové adrese www.praha10.cz.
Žadatelé, kteří nebyli vylosováni, si mohou osobně vyzvednout svoji přihlášku na referátu bytů a oprav odboru bytů a nebytových prostor, budova „A“, 2. patro, kancelář č. 201
 
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10