Losování bytů

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování – duben 2018 na uzavření nájemních smluv k 42 bytovým jednotkám situovaným v bytových domech svěřených m. č. Praha 10
 
Pronájem bytů zařazených na základě výzvy do veřejného losování se uskutečňuje v souladu se „Zásadami pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP“ (dále jen Zásady) , bod I, za podmínek dále specifikovaných touto výzvou.
 
NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY
 

Adresa

Vel. bytu

Celková plocha

Podlaží

Č. bytu

Skupina

Vršovická 986/69

1+0

18,50

3

15

A

Černická 1964/7

1+0

23,00

4

13

A

Za Strašnickou vozovnou 821/2

1+0

24,00

1

1

A

Vršovická 986/69

1+0

26,38

5

34

A

Na Louži 770/31

1+0

33,24

3

16

A

Útulná 2027/12

1+1

35,96

4

10

A

Na Louži 770/31

1+0

35,96

4

10

A

Průběžná 1802/51

1+1

38,55

3

5

A

V Olšinách 1451/20

1+1

46,70

5

13

A

Bulharská 720/29

1+1

47,00

1

2

A

Černokostelecká 989/2

1+1

57,30

3

10

A

K Louži 1260/7

3+1

73,90

1

1

B

Ostružinová 2933/9

3+1

75,20

2

1

B

Francouzská 464/62

2+1

79,71

2

7

B

Černokostelecká 989/2

2+1

82,39

1

2

B

K Louži 1260/7

3+1

83,84

2

5

B

K Louži 1260/7

2+1

87,26

6

15

B

Černokostelecká 989/2

3+1

127,21

3

7

B

Limuzská 1812/13

1+1

50,40

1

1

C

Chotutická 495/10

2+1

52,61

5

13

C

U Vesny 1270/7

1+1

53,70

4

21

C

Chotutická 495/10

2+1

56,67

5

14

C

Mrštíkova 658/39

1+1

57,00

4

10

C

Černokostelecká 629/10

1+1

59,60

1

23

C

Elektrárenská 982/3

2+1

59,70

2

6

C

Karpatská 1169/19

2+1

70,10

2

3

C

Francouzská 464/62

2+1

71,73

1

3

C

Černokostelecká 1773/99

2+1

59,14

3

8

D

Černická 1964/7

2+1

60,31

3

9

D

Černokostelecká 1794/39

2+1

68,75

4

11

D

Raffaelova 1990/3

1+0

20,80

1

3

E

Na Hroudě 1314/14

1+0

24,50

1

3

E

Na Hroudě 523/10

1+0

27,31

1

4

E

Sámova 904/18

1+0

28,72

4

18

E

Na Louži 980/27

1+0

34,34

2

10

E

V Předpolí 1304/3

1+0

34,71

2

7

E

28. pluku 119/33

1+1

37,10

2

4

E

Černokostelecká 1776/105

1+1

40,74

2

5

E

Hradešínská 2303/43

1+0

45,00

3

10

E

V Olšinách 1451/20

1+1

45,40

1

3

E

Černokostelecká 919/18

1+1

45,50

4

27

E

Černická 1459/5

1+1

55,32

3

6

E

 

skupina A (mladí lidé 18-30 let) - 11 nabízených bytů
skupina B (manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let) - 7 nabízených bytů
skupina C (samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let) - 9 nabízených bytů
skupina D (bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let) – 3 nabízené byty
skupina E (jednotlivci nad 30 let) - 12 nabízených bytů
 
Nabídka se vztahuje na žadatele, kteří:
 • splňují podmínky trvalého a fyzického pobytu na území městské části Praha 10 podle „Zásad“ a nejsou vlastníky ani spoluvlastníky bytu nebo nemovitosti určené k bydlení
 • dosahují příjmu v souladu s tabulkou uvedenou v bodu 3
 • patří do skupiny A, B, C, D, E.
 • nebyli zařazeni do Programu bydlení, a.s.
Skupina A - Mladí lidé 18 - 30 let
žadatel je mladší 30 let (v případě manželů, registrovaných partnerů nebo ostatních životních partnerů, jsou za žadatele považováni oba) a nemají děti
 
Skupina B - Manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let
žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři vedoucí společnou domácnost s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 26 let
 
Skupina C - Samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let
žadatelem je rodič nebo osoba pečující o jedno nebo více nezaopatřených dětí do 26 let
 
Skupina D - Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let
žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři, vedoucí společnou domácnost, bezdětní nebo nežijící s dětmi ve společné domácnosti, přičemž alespoň jeden z nich je starší 30 let
 
Skupina E - Jednotlivci nad 30 let
žadatel je starší 30 let a žije sám.
 
1. Název a sídlo zadavatele
Městská část Praha 10
odbor bytů a nebytových prostor
Vršovická 68, Praha 10, PSČ 101 38
 
2. Forma účasti žadatelů a termín podání přihlášky
Žadatelé se mohou přihlásit do veřejného losování a to vyplněním a podáním formuláře přihlášky včetně požadovaných příloh do podatelny Úřadu m.č. Praha 10, Vršovická 68, budova A, přízemí, a to v termínu
od 5. 3. 2018 do 3. 4. 2018 do 12.00 hodin
 
3. Kritéria pro zařazení přihlášky do veřejného losování
 • řádné (v českém jazyce, čitelné), úplné a pravdivé vyplnění všech předtištěných údajů, požadovaných na schváleném formuláři přihlášky včetně úředně ověřených podpisů žadatelů
 • doložení všech požadovaných dokladů
 • trvalý a fyzický pobyt žadatelů na území m.č. Praha 10 v souladu se „Zásadami“
 • neexistence vlastnického práva žadatelů k bytu či nemovitosti s bytovou jednotkou a to na území celé ČR – doložení originálu výpisu z Katastrálního úřadu z centrální databáze katastru nemovitostí pro ČR (ne starší jednoho měsíce)
 • potvrzení o příjmech žadatelů
 • souhlas se zveřejněním jména a adresy v případě, že bude Radou m.č. Praha 10 odsouhlasen jako vítěz či náhradník vzešlý z losování
 • pokud pronajímatel po vydání svého rozhodnutí shledá, že údaje uvedené v přihlášce
 • žadatelů, v jejichž prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo nejsou
 • úplné, vyhrazuje si právo změnit své rozhodnutí a uzavřít smlouvu o nájmu bytu s vylosovanými náhradníky
 • splnění finančního rozsahu příjmů na domácnost (čistý příjem)
u jedné osoby 10 410 Kč až 21 776 Kč měsíčně
u dvou osob 14 872 Kč až 31 109 Kč měsíčně
u tří osob 20 821 Kč až 38 886 Kč měsíčně
u čtyř osob 26 770 Kč až 46 664 Kč měsíčně
u pěti a více osob 32 718 Kč až 52 885 Kč měsíčně
 
Příjmy za posledních 12 kalendářních měsíců (u podnikatelů za poslední uzavřený kalendářní rok) bude dokladovat nejenom sám žadatel, jeho manžel/manželka, příp. jiné osoby, kterým se spolu s žadatelem stanou společnými nájemci bytu, ale i všichni příslušníci jeho domácnosti. Jako doklad o výši příjmů slouží např. doklad od zaměstnavatele/zaměstnavatelů, daňové přiznání, potvrzení od poskytovatele přijatých dávek, výživné apod.
Tiskopis přihlášky do veřejného losování obdrží žadatelé v informační kanceláři ÚMČ Praha 10, budova B, přízemí, rovněž v detašovaném pracovišti v BD Malešice, Praha 10 – Malešice a na internetových stránkách m.č. Praha 10
 
4. Vyhodnocení veřejného losování
 • do losování budou zařazeny pouze přihlášky, které budou splňovat požadované náležitosti
 • výběr budoucích nájemců bytů bude proveden formou losování dne 21. 4. 2018 od 15:00 hodin.
 • Losování bude uskutečněno v Praze 10 na Kubánském náměstí v prostranství farmářského tržiště a bude probíhat za účasti představitelů m. č. Praha 10.
 • vyhodnocení výsledků veřejného losování bude s návrhem na uzavření nájemních smluv předloženo k projednání a rozhodnutí Radě m.č. Praha 10
 • rozhodnutí Rady m.č. Praha 10 je konečné
 • vyhodnocen může být pouze ten žadatel, který se osobně účastní veřejného losování a prokáže svou totožnost. V případě, že nebude přítomen, bude losován jiný žadatel.
5. Podmínky uzavření nájemní smlouvy
 • smlouva o nájmu bude uzavřena dle „Zásad“ na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení v případě řádného plnění povinností nájemce
 • lhůta pro jednání o uzavření nájemní smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem se stanoví na 30 kalendářních dní po doručení písemného oznámení pronajímatele o výsledku veřejného losování budoucímu nájemci. Po marném uplynutí této lhůty z důvodů ležících na budoucím nájemci platí nevyvratitelná domněnka, že vybraný žadatel nemá o nájem tohoto bytu zájem a smlouva o nájmu tohoto bytu bude uzavřena s vylosovanými náhradníky, a to za stejných výše uvedených podmínek.
 • pokud má žadatel v nájmu byt ve vlastnictví obce, je povinen v případě uzavření nové nájemní smlouvy vrátit stávající byt pronajímateli, toto ustanovení platí i u nájmu bytu u soukromého majitele
 • smlouva o nájmu bytu se uzavírá bez podmínky složení jistoty.
6. Nájemné
Základní měsíční nájemné za pronájem započitatelné podlahové plochy bytu bude pro každý byt stanoveno individuálně, a to ve výši obvyklého nájemného v bytě srovnatelné kvality, nacházejícího se ve stejné lokalitě a pronajímaného vyhlašovatelem, cca. ve výši 111,- Kč/m².
 
7. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny přihlášky nebo výzvu zrušit.
Výsledky veřejného losování budou zveřejněny na úřední desce m. č. Praha 10 a na internetové adrese www.praha10.cz.
Žadatelé, kteří nebyli vylosováni, si mohou osobně vyzvednout svoji přihlášku na referátu bytů a oprav odboru bytů a nebytových prostor, budova „A“, 2. patro, kancelář č. 201
 

 

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready