Losování bytů

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování - říjen 2017

na uzavření nájemních smluv k 50 bytovým jednotkám
situovaným v bytových domech svěřených MČ Praha 10

 

Pronájem bytů zařazených na základě výzvy do veřejného losování se uskutečňuje v souladu se „Zásadami pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP“(dále jen Zásady),  bod I,  za podmínek dále specifikovaných touto výzvou.

nabízené bytové jednotky

Adresa

Vel. bytu

Celková plocha

Podlaží

Č. bytu

Skupina

28. pluku 999/52

1+0

35,6

3

12

A

Ukrajinská 1060/19

1+1

37,4

3

13

A

Na Hroudě 521/8

1+0

37,8

5

20

A

Elektrárenská 985/9

1+1

48,5

2

8

A

Elektrárenská 982/3

1+1

49,2

2

10

A

Na Louži 770/31

1+1

50,5

4

23

A

Ukrajinská 1060/19

1+1

53,3

5

27

A

Vršovická 1229/25

1+1

55,26

3

7

A

Přípotoční 830/3

1+1

56,6

5

21

A

Bulharská 720/29

1+1

57,2

2

4

A

28. pluku 1208/22

2+1

71,5

5

28

B

28. pluku 1208/22

2+1

71,5

3

16

B

Černokostelecká 629/10

2+1

72,1

5

18

B

Ostružinová 2933/9

3+1

74,7

6

15

B

Ostružinová 2934/7

3+1

74,7

5

10

B

Ostružinová 2934/7

3+1

74,7

6

13

B

Ostružinová 2934/7

3+1

74,7

8

19

B

Ostružinová 2936/3

3+1

74,7

6

13

B

Ostružinová 2936/3

3+1

74,7

9

22

B

Ostružinová 2936/3

3+1

75,1

4

9

B

Ostružinová 2936/3

3+1

75,2

6

15

B

28. pluku 1208/22

2+1

80,9

4

23

B

Raffaelova 1990/3

4+1

81,3

1

1

B

Bělocerkevská 606/29

2+1

56,18

3

6

C

Dukelská 1151/5

2+1

57,06

1

2

C

Dukelská 1150/3

2+1

57,40

2

4

C

Mrštíkova 658/39

1+1

57,50

2

4

C

Bělocerkevská 1048/5

2+1

58,91

1

2

C

 

Na Hroudě 1277/7

2+1

59,5

5

13

C

Na Hroudě 1279/3

2+1

60,6

5

12

C

Ruská 21/144

2+1

61,3

4

11

C

Černokostelecká 629/10

2+1

61,6

2

7

C

Na Hroudě 1278/5

2+1

61,9

4

10

C

Ruská 21/144

2+1

62,4

4

10

C

28. pluku 1208/22

2+1

67,55

1

4

C

28. pluku 1208/22

2+1

76,2

5

25

C

Přípotoční 883/21

1+1

47,5

5

26

D

Černokostelecká 629/10

2+1

58,80

2

5

D

Na Hroudě 1277/7

2+1

59,7

5

14

D

Litevská 104/15

2+1

65,35

4

11

D

Francouzská 464/62

1+1

31,42

6

25

E

Průběžná 1801/49

1+1

37,07

3

5

E

Mrštíkova 658/39

1+0

40

3

6

E

Mrštíkova 658/39

1+0

40,50

1

1

E

Elektrárenská 985/9

1+1

43,4

2

10

E

Elektrárenská 982/3

1+1

47

1

2

E

Na Hroudě 1314/14

1+1

48,6

2

9

E

Na Louži 770/31

1+1

50,8

2

12

E

Přípotoční 869/19

1+1

53,1

3

22

E

Ukrajinská 1060/19

1+1

57,2

5

26

E

 

skupina A  (mladí lidé 18-30 let) - 10 nabízených bytů

skupina B  (manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let) - 13 nabízených bytů

skupina C  (samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let) - 13 nabízených bytů

skupina D (bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let) - 4 nabízené byty

skupina E  (jednotlivci nad 30 let) - 10 nabízených bytů

 

Nabídka se vztahuje na žadatele, kteří:

 • splňují podmínky trvalého a fyzického pobytu na území městské části Praha 10 podle „Zásad“ a  nejsou vlastníky ani spoluvlastníky bytu nebo  nemovitosti určené k  bydlení
 • dosahují příjmu v souladu s tabulkou uvedenou v bodu 3
 • patří do skupiny A, B, C, D, E.
 • nebyli zařazeni do Programu bydlení, a. s.

 

Skupina A - Mladí lidé 18 - 30 let

žadatel je mladší 30 let (v případě manželů, registrovaných partnerů nebo ostatních životních partnerů, jsou za žadatele považováni oba) a nemají děti

 

Skupina B - Manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let

žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři vedoucí společnou domácnost s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 26 let

Skupina C - Samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let

žadatelem je rodič nebo osoba pečující o jedno nebo více nezaopatřených dětí do 26 let

                                                                                                       

Skupina D - Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let

žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři, vedoucí společnou domácnost, bezdětní nebo nežijící s dětmi ve společné domácnosti, přičemž alespoň jeden z nich je starší 30 let

 

Skupina E - Jednotlivci nad 30 let

žadatel je starší 30 let a žije sám.

 

1. Název a sídlo zadavatele

Městská část Praha 10

odbor majetkoprávní

Vršovická 68, Praha 10, PSČ 101 38

 

2. Forma účasti žadatelů a termín podání přihlášky

Žadatelé se mohou přihlásit do veřejného losování a to vyplněním a podáním formuláře přihlášky včetně požadovaných příloh do podatelny Úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68, budova A, přízemí, a to v termínu

 

od 28. 8. 2017 do 28. 9. 2017 do 12.00 hodin

 

3. Kritéria pro zařazení přihlášky do veřejného losování

 • řádné (v českém jazyce, čitelné), úplné a pravdivé vyplnění všech předtištěných údajů, požadovaných na schváleném formuláři přihlášky včetně úředně ověřených podpisů žadatelů
 • doložení všech požadovaných dokladů
 • trvalý a fyzický pobyt žadatelů na území MČ Praha 10 v souladu se „Zásadami“
 • neexistence vlastnického práva žadatelů k bytu či nemovitosti s bytovou jednotkou a to na území celé ČR - doložení originálu výpisu z Katastrálního úřadu z centrální databáze katastru nemovitostí pro ČR (ne starší jednoho měsíce)
 • potvrzení o příjmech žadatelů
 • souhlas se zveřejněním jména a adresy v případě, že bude Radou MČ Praha 10 odsouhlasen jako vítěz či náhradník vzešlý z losování
 • pokud pronajímatel po vydání svého rozhodnutí shledá, že údaje uvedené v přihlášce žadatelů, v jejichž prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo nejsou úplné, vyhrazuje si právo změnit své rozhodnutí a uzavřít smlouvu o nájmu bytu s vylosovanými náhradníky
 • splnění finančního rozsahu příjmů na domácnost (čistý příjem)

 

u jedné osoby             10 888   Kč     až        21 776 Kč      měsíčně

u dvou osob                15 555   Kč     až        31 109  Kč      měsíčně

u tří osob                    21 776   Kč     až        38 886  Kč      měsíčně

u čtyř osob                  27 998   Kč     až        46 664  Kč      měsíčně

u pěti a více osob        34 220   Kč     až        52 885  Kč      měsíčně

Příjmy za posledních 12 kalendářních měsíců (u podnikatelů za poslední uzavřený kalendářní rok) bude dokladovat nejenom sám žadatel, jeho manžel/manželka, příp. jiné osoby, kterým se spolu s žadatelem stanou společnými nájemci bytu, ale i všichni příslušníci jeho domácnosti. Jako doklad o výši příjmů slouží např. doklad od zaměstnavatele/zaměstnavatelů, daňové přiznání, potvrzení od poskytovatele přijatých dávek, výživné apod.

Tiskopis přihlášky do veřejného losování obdrží žadatelé v informační kanceláři ÚMČ Praha 10, budova B, přízemí, rovněž v detašovaném pracovišti v BD Malešice, Praha 10 - Malešice a na internetových stránkách MČ Praha 10

 

4. Vyhodnocení veřejného losování

 • do losování budou zařazeny pouze přihlášky, které budou splňovat požadované náležitosti
 • výběr budoucích nájemců bytů bude proveden formou losování dne 21. 10. 2017 od 15:00 hodin
 •  Losování bude uskutečněno v Praze 10 na Kubánském náměstí v prostranství farmářského tržiště a bude probíhat za účasti představitelů MČ Praha 10
 • vyhodnocení výsledků veřejného losování bude s návrhem na uzavření nájemních smluv předloženo k projednání a rozhodnutí Radě MČ Praha 10
 • rozhodnutí Rady MČ Praha 10 je konečné
 • vyhodnocen může být pouze ten žadatel, který se osobně účastní veřejného losování a prokáže svou totožnost. V případě, že nebude přítomen, bude losován jiný žadatel

 

5. Podmínky uzavření nájemní smlouvy

 • smlouva o nájmu bude uzavřena dle „Zásad“ na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení v případě řádného plnění povinností nájemce
 • lhůta pro jednání o uzavření nájemní smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem se stanoví na 30 kalendářních dní po doručení písemného oznámení pronajímatele o výsledku veřejného losování budoucímu nájemci. Po marném uplynutí této lhůty z důvodů ležících na budoucím nájemci platí nevyvratitelná domněnka, že vybraný žadatel nemá o nájem tohoto bytu zájem a smlouva o nájmu tohoto bytu bude uzavřena s vylosovanými náhradníky, a to za stejných výše uvedených podmínek
 • pokud má žadatel v nájmu byt ve vlastnictví obce, je povinen v případě uzavření nové nájemní smlouvy vrátit stávající byt pronajímateli, toto ustanovení platí i u nájmu bytu u soukromého majitele
 • smlouva o nájmu bytu se uzavírá bez podmínky složení jistoty

 

6. Nájemné

Základní měsíční nájemné za pronájem započitatelné podlahové plochy bytu bude pro každý byt stanoveno individuálně, a to ve výši obvyklého nájemného v bytě srovnatelné kvality, nacházejícího se ve stejné lokalitě a pronajímaného vyhlašovatelem, cca ve výši 111,- Kč/m²

 

7. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny přihlášky nebo výzvu zrušit.

Výsledky veřejného losování budou zveřejněny na úřední desce MČ Praha 10 a na internetové adrese www.praha10.cz.

Žadatelé, kteří nebyli vylosováni, si mohou osobně vyzvednout svoji přihlášku na referátu bytů odboru majetkoprávního, budova „A“, 2. patro, kancelář č. 201

Výzva k podání přihlášek do veřejného losování (PDF, 374kB)

Příhláška (Word, 113kB)

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready