Mapa stránek

 •Hlavní stránka
 •Městská část
      •Životní prostředí a odpady
           •Významné stromy Prahy 10
      •Školství
           •Školy v přírodě
           •Seznam základních škol
           •O školství na Praze 10
                •Hlavní cíle pro roky 2014-2018
                •Přehled výdajů do školství
                •Investice do oprav a modernizace mateřských škol
                •Zvyšování kapacit mateřských škol
                •Informace k výuce angličtiny v MŠ
                •Zavádění informačních technologií do výuky
                •Investice do oprav a modernizace ZŠ
                •Modernizace školních jídelen
                •Výuka angličtiny
                •Školy v přírodě
                •Péče o děti s handicapem
                •Mapa základních škol
           •Provoz školních družin
           •Místní akční plán vzdělávání
                •Dokumenty - výstupy
                •Řídicí výbor
                •Pracovní skupiny
                •Realizační tým - kontakty
           •Primární prevence rizikového chování
                •Teoretická východiska primární prevence
                •Zásady efektivní primární prevence
                •Cíle programů primární prevence
                •Program všeobecné primární prevence
                •Selektivní primární prevence
                •Formuláře ke stažení
           •EU - dotace do ZŠ
           •EU - dotace do MŠ
      •Finance
           •Dotace
                •Granty 2004
                •Granty 2005
                •Granty 2006
                •Granty 2007
                •Granty 2008
                •Granty 2009
                •Granty 2010
                •Granty 2011
                •Granty 2012
                •Granty 2013
                •Granty 2014
                •Granty 2015
                •Dotace 2016
                •Dotační řízení 2015/2016 - sport
                •Dotační řízení 2017
                •Granty z rozpočtu HMP 2012
                •Granty z rozpočtu HMP 2013
                •Dotační v oblasti sportu 2016 pro poplatníky poplatků ze vstupného
                •Dotace - paliativní péče
                •Dotační řízení 2018
                •Dotace - péče o nemovité kulturní památky a nemovité objekty památkově hodnotné
                •Dotační řízení 2019
           •Rozpočet
      •Rozvoj Prahy 10
      •O Praze 10
           •Seznámení s městskou částí
                •Vršovice
                •Strašnice
                •Malešice
                •Záběhlice
                •Vinohrady
                •Michle
           •Rozcestník pro rodiče s dětmi
           •Rozcestník pro podnikatele
           •Rozcestník pro seniory
           •Zřízené organizace
           •Mapa
           •Plán Prahy 10
           •Památky
           •Vznik a právní postavení
           •Partnerská města
           •Foto Video
                •Panoramatické fotografie z Prahy 10
                •Galerie v 5 patře
           •Městský znak Vršovic
      •Bezpečnost
      •Doprava
           •Dopravní opatření
                •Generel cyklistických cest
                •Jednosměrné ulice
                •Cyklistické pruhy
                •Stojany na kola
                     •Cyklomapa Prahy 10
                     •Zjednodušená mapa generelu
                     •Mapa P+R
                     •Odkazy na další mapy
                •Praktické informace
                     •Přeprava kol v městské dopravě
                     •Zákony a jízda na kole
                     •Kam v Praze na kole
                     •Cyklistické akce
                     •Děti na kole
                     •Úschova kol (B+R,ČD)
                     •Zprávy z tisku
                •Foto a video
                •Odkazy
                •Kontakty
 •Úřad MČ
      •Odbory
           •Odbor občanskosprávní
                     •Komunální volby 2014
                     •Doplňovací volby do senátu 2014
                     •Volby do Evropského parlamentu
                     •Místní referendum 2014
                •Oddělení přestupkové
                     •Přestupky
                •Oddělení matrik, st. občanství a vnitřní správy
                     •Udělení státního občanství
                     •Postup při uzavírání manželství
                     •Ztráta oddacího listu
                     •Určení otcovství
                     •Prohlášení o volbě druhého jména
                     •Vydání prvního rodného listu
                     •Změna jména a příjmení
                     •Narození a sňatky mimo území ČR
                     •Ztráta rodného listu
                     •Úmrtí blízké osoby
                     •Poplatky na matrice
                     •Ověřování, legalizace, vidimace
                     •Úřední hodiny ověřování
                     •Správní poplatky ověřování
                     •Volby do Senátu 2016
                     •Volby do PSP ČR 2017
                     •Prezidentské volby 2018
                •Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
                     •Úřední hodiny
                     •Poskytování údajů z IS evidence obyvatel
                     •Trvalý pobyt
                     •Hlášení adresy pro doručování
                     •Zprostředkování kontaktu
                     •Občanské průkazy
                     •Cestovní doklady
           •Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
                •Oddělení státní správy - životní prostředí a dopra
                     •Referát ochrany přírody a krajiny
                     •Referát dopravy – speciální stavební úřad
                     •Referát komunikací
                     •Referát ochrany ovzduší a zvířat
                     •Referát odpadů
                          •Hlášení o produkci a nakládání s odpady
                     •Referát posuzování projektové dokumentace a kontro
                •Oddělení městské zeleně a čistoty
                     •Referát čistoty a vzhledu MČ
                     •Referát čistoty
                     •Koordinátor úklidu a svozu odpadů
                •Oddělení koncepce a rozvoje MČ
                     •Referát rozvoje veřejných prostor
                     •Referát analýz veřejných prostor
                •Referát ekonomiky a technického dozoru
           •Odbor bytů a nebytových prostor
                •Oddělení právních činností a veřejných zakázek
                •Oddělení ekonomických činností
                •Oddělení bytů a nebytových prostor
                •Oddělení pohledávek
           •Odbor majetkoprávní
                     •Referát legislativně-právní
                •Oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace
                     •Prodej domů s 6 a méně byty
                     •Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu pozemku – zahrádky
                     •Prodej volných bytových jednotek
                •Oddělení přípravy a realizace oprav a investic
                •Oddělení přípravy oprav a investic a zakázek
                     •Celostátní výběrové řízení - podzim 2012
                •Oddělení koordinačních činností
                •Referát ekonomiky
                     •Výběrové řízení na pacht pozemků
           •Odbor kultury a projektů
                •Oddělení projektů MČ Praha 10
                     •Knihovničky v parcích
                     •QR kódy
                     •Vlastivědné vycházky
                     •Dobrovolník roku Prahy 10
                     •Pes Prahy 10
                     •Referát veřejné podpory a FEU
                •Oddělení památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10
                •Oddělení kultury, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů
                •Oddělení sportu
           •Odbor živnostenský
                •Oddělení registrace podnikatelů
                •Oddělení kontrolní
                •Oddělení evidence podnikatelů
                     •Důležité informace k ohlášení živnosti
                     •FAQ
                     •Odvolací orgán OŽI
                     •Informace o kontrolách
                     •Online rezervace návštěv
                          •přes internet
           •Odbor stavební
                •Oddělení stavebního a specíálního řízení, kontrola staveb
                •Oddělení územního řízení
                •Referát administrativy a archiv SÚ
                     •Problematika rorýse při zateplování domů
                     •Měření radonu
                     •Hlavní úkoly odboru stavebního
                     •Právní předpisy OST
                     •Odvolací orgán OST
                     •Správní poplatky
                     •Nejčastěji kladené otázky
                     •Formuláře OST
                     •Důležité adresy
                     •eUtilityReport-Info o vlast. a správcích inž. sítí
                     •Systém stavebně technické prevence
                     •Stavebně technická prevence
                     •Záchrana kulturních památek poškozených povodní
           •Odbor školství
                •Oddělení ekonomické
                •Referát pedagogicko-organizační
           •Odbor sociální
                •Oddělení sociální práce
                •Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou
                •Oddělení zřízených orgranizací a zdravotnictví
                •Oddělení ekonomiky a administrativy
                     •Odvolací orgán OSO
                     •Azylový dům pro matky s dětmi
                     •Odborné sociální poradenství
                     •Projekt 50+
           •Odbor hospodářské správy
                •Oddělení provozně-ekonomické
                •Oddělení technické správy a služeb
                     •Referát podatelny
                     •Referát archivu
                •Oddělení autodopravy, pojízdného úřadu a dopravy handicapovaných
                     •Doprava občanů
                •Oddělení e – Governmentu a ICT
                     •Referát informační kanceláře
                     •Referát správy a provozu aplikací
                     •Referát správy a provozu infrastruktury
           •Odbor ekonomický
                •Oddělení evidence hospodářské činnosti
                •Oddělení místních příjmů
                •Oddělení účetnictví
                •Oddělení rozpočtu
           •Odbor kontroly a komunikace
                •Oddělení kontrolních činností
                •Oddělení bezpečnostního managementu
                     •Evakuace
                     •Mimořádné události
                     •Obecné informace
                     •Ochrana před povodněmi – povodňový plán
                     •Ukrytí
                     •Varování
                •Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím
                     •Petice
                     •Stížnosti
                     •Pochvaly
                     •Svobodný přístup k informacím
           •Kancelář starosty
                •Oddělení rady a zastupitelstva
                •Útvar interního auditu
           •Kancelář tajemníka
                •Oddělení personální
      •Volná pracovní místa
      •Tiskové zprávy a aktuality
           •Kalendář akcí
           •Archiv novinek
      •Osobní doklady
           •Stav podaných žádostí o OP
           •Stav podaných žádostí o pas
           •Stav obsluhy klientů na OP a CD
      •Úřední deska
           •Kamenná úřední deska
      •Kontakty na úřad
           •Hodiny pro veřejnost
           •Kontaktní informace
           •Adresář zaměstnanců úřadu
           •Rezervace návštěv živn. odboru
           •Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny
      •Veřejné zakázky
           •Veřejné zakázky 2011
           •Veřejné zakázky 2010
           •Veřejné zakázky 2009
      •Zákonné informace
           •Informace podle zákona 106/1999 Sb
                •Archiv (do roku 2013)
                •Archiv 2014
                •Archiv 2015
                •Archiv 2016
                •Archiv 2017
           •Informace podle zákona č. 255/2012 Sb
           •Povinně zveřejňované informace
           •Závazná stanoviska
                •Archiv let 2016 a 2017
           •Informace o zpracování osobních údajů podle GDPR
 •Volené orgány
           •Návrh programu
           •Termíny jednání
           •Seznam zastupitelů a výborů
           •Zápisy a stenozáznamy ze zasedání
                •Archiv 2010-2014
           •Usnesení
           •Obecné informace
                •Vystoupení občanů na zasedání zastupitelstva MČ
           •Jednací řád
           •Dokumentace ZMČ pro veřejnost
                •3. ZMČ ze dne 27.3.2015
                •4. ZMČ ze dne 22.6.2015
                •5. ZMČ ze dne 21.9.2015
                •6. ZMČ ze dne 21.10.2015
                •7. ZMČ ze dne 14.1.2016
                •8. ZMČ ze dne 30.3.2016
                •10. ZMČ ze dne 1.6.2016
                •11. ZMČ ze dne 17.6.2016
                •12. ZMČ ze dne 8.9.2016
                •13. ZMČ ze dne 1.12.2016
                •14. ZMČ ze dne 20.2.2017
                •15. ZMČ ze dne 20.3.2017
                •16. ZMČ ze dne 12.6.2017
                •17. ZMČ ze dne 11.9.2017
                •18. ZMČ ze dne 8.12.2017
                •20. ZMČ ze dne 12.3.2018
                •21. ZMČ ze dne 11.6.2018
           •Obecné informace
           •Termíny schůzí
           •Programové prohlášení
           •Usnesení
           •Seznam členů
      •Starosta a místostarostové
           •Starosta
           •Uvolnění členové rady
           •Místostarostové
      •Informace o jednání
           •Usnesení rady a zastupitelstva
           •Usnesení - archiv do 10/2014
 •Akce a projekty
      •Soutěže
      •Aktivní desítka
      •Projekty ze sociální oblasti
           •Pojízdný úřad
           •Letní pobyty seniorů 2018
           •Trénování paměti
           •Kurzy finanční gramotnosti
           •PC kurzy pro seniory
      •Rodiče
                •Tiskové zprávy k projektu
                •Fotogalerie -strom
           •Letní dětský tábor
           •Práce a rodina - jde to! II. - projekt EU
           •Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry
                •1. běh rekvalifikace
                •2. běh rekvalifikace
      •Veřejné prostory
                •Září 2012
                •Říjen 2012
                •Listopad 2012
                •Prosinec 2012
                •Leden 2013
                •Únor 2013
                •Březen 2013
                •Duben 2013
                •Květen 2013
                •Červen 2013
                •Červenec 2013
                •Srpen 2013
                •Září 2013
                •Říjen 2013
      •Ostatní projekty
           •Výstava 100 let Prahy 10
                •Brožura Praha 10 před 100 lety a dnes
           •Dny Prahy 10
           •Příběhy našich sousedů
           •Galerie DESET
           •Virtuální prohlídka zámečku
           •Virtuální prohlídka Čapkovy vily
           •Pronájem obřadní síně a multifunkčního sálu Vršovického zámečku
           •Žij s hudbou s Prahou 10
      •Evropské fondy
           •Uzavřená partnerství
           •Realizované projekty
                •Integrace občanů s těžkým zdravotním postižením
                •E-learningový vzdělávací program
                •Úřad přátelský podnikatelům
                •Podpora 50+
                •Zavedení centrální administrace projektů
                •Profi úřad
                •Práce a rodina - jde to!
                •E-šance: Kombinovaný vzdělávací program
                •Kompl.snížení energ.náročnosti budovy MŠ
                •Kompl.snížení energet.náročnosti budov vybr.MŠ
                •Revitalizace parku Malinová–Chrpová v MČ Praha 10
                •Do práce po rodičovské dovolené s Desítkou
                •Revitalizace parku U Vršovického nádraží
                •Práce a rodina - jde to!
                •Zelená úsporám – Bělocerkevská 3,5,7,9
                •Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu DPS Sámova
                •Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu DPS Zvonková
                •Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu LDN Oblouková
                •Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu ZŠ U Roháčových kasáren
                •Energeticky úsporná opatření na objektu MŠ Mládežnická
                •Realizace úspor energie MŠ Chmelová
                •Realizace úspor energie MŠ Podléškova a MŠ Rembrandtova
                •Zelená úsporám
           •Programové období 2007 - 2013
           •Programové období 2014 - 2020
           •Dotace do školství
           •Základní informace o Agendě 21
           •Komise pro Zdravou Prahu 10 a MA21
           •Akce a projekty
           •Dokumenty
           •Měření kvality MA21
           •Užitečné odkazy
           •Fórum 2017 – hlasování pro 10 přání pro Prahu 10
 •Návody a formuláře
      •Soubory ke stažení, formuláře
           •Ostatní životní situace
      •Doklady
           •Občanské průkazy
           •Cestovní pasy
      •O portálu Prahy 10
           •Prohlášení o přístupnosti
           •Podmínky používání portálu
           •Souhlas se zpracováním souborů cookies
 •E-služby
      •Primární e-služby
           •Evidence grantů
      •Osobní doklady
      •On-line rezervace návštěv
           •Pasy a občanské průkazy
      •Mobilní služby
           •Moje Praha 10
      •Rada a zastupitelstvo
      •Další e-služby
      •Vyřiď si hned
           •Upozorni na
           •Zjisti si
           •Ověř si
           •Napiš nám
           •Čtvrti Prahy 10
      •Diskusní fóra
      •Úvod do diskusních fór
 •Bydlení
      •Prodej bytového fondu
           •Prodej bytového fondu 2012 - 2013
                •Domy a stavebně technické celky
           •Výběrová řízení na prodej
      •Privatizace
           •Prováděcí předpis privatizace
           •Prováděcí předpis - stavebně technické celky 2011
           •Seznam privatizovaných domů
           •Seznam domů, schválených k prodeji
           •Půdní vestavby
      •Deregulace
      •Správní firmy
      •Vzdálený přístup iDES
      •Losování bytů
      •Výběrové řízení BD Malešice
      •Soubory k výpisu
 •Kontakty
           •Úpravy pro osoby se zrakovým hendikepem
           •Czech POINT
           •Tiskový servis
      •E-podatelna
           •Datové schránky
           •Napiš nám
      •Další důležité kontakty
      •CallCentrum
      •Hlavní stránka
      •hp-pokus
      •Uživatelský účet
      •Registrace
      •Seznam volebních místnostní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10