Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Černická, Kounická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova vodovodního řadu (postupně 2 etapy)
Popis stavu:  • vedení liniového výkopu v ulicích Černická (západní strana vozovky ulice v úseku Kounická –V Úžlabině) a Kounická (severní strana vozovky v úseku Černická - Limuzská); příčné překopy chodníků v místě přípojek – zajištění průchodu pomocí přechodových lávek; omezení parkování v místech vedení výkopu
Termín vzniku:  28.2.2018
Termín ukončení:  31.5.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  M. Ruml, tel. 737 235 934
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Kalivoda, tel. 724 836 409, M. Ruml, tel. 737 235 934

Sněženková

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • provádění rekonstrukce chodníku (Etapa 1: úsek Hvozdíková – objekt č. 2583/17, Etapa 2: objekt č. 2583/17 – Topolová)
Popis stavu:  • uzavření chodníku v ulici Sněženková (severní chodník v úseku Hvozdíková – Práčská: postupně); omezení parkování vozidel v ulici Sněženková od objektu č. 2579/9/84 ke křižovatce s ulicí Hvozdíková
Termín vzniku:  26.2.2018
Termín ukončení:  13.4.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  CHIC, s.r.o., Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Tomek (stavba), tel. 602 229 114

Donská (Sevastopolská - Krymská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  • úplná uzavírka vozovky postupně ve 3 etapách. Dopravní opatření bude v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v Krymské ulici. Nutno sledovat aktuální stav přechodného dopravního značení.
Termín vzniku:  19.2.2018
Termín ukončení:  26.4.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  p. Slánský, tel. 257 015 737
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  K. Schenk, tel. 602 346 350

Krymská (úsek Charkovská – Košická, včetně křižovatky Krymská x Košická)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vodovodu
Popis stavu:  • úplná uzavírka vozovky. Křižovatka Košická x Krymská bude zcela uzavřena. V zaslepeném úseku Košické ul. (Krymská – Černomořská) bude k zajištění obslužnosti zaveden obousměrný provoz. Pro příjezd do Košické ul. budou vyznačeny objízdné trasy z Ruské, resp. Moskevské ul., dále ulicí Francouzská, Donská, vlevo Krymská, vpravo Černomořská. Obousměrný provoz bude zaveden v ul. Černomořská (úsek Sevastopolská - Na Královce) a v ul. Charkovská (úsek Černomořská – Krymská). Směrovými tabulemi bude vyznačena objízdná trasa pro výjezd z uzavřené oblasti směrem do Moskevské ul., která bude vedena ulicemi Charkovská, Donská, Francouzská. V křižovatce Krymská x Charkovská bude umožněn jednosměrný průjezd z Krymské do Charkovské ulice.
Termín vzniku:  12.2.2018
Termín ukončení:  18.2.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Černý, tel. 737 235 913
Zhotovitel:  D&Z spol. s r.o., Údlická 761, 184 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Damborský, tel. 602 342 191

Krymská (úsek Charkovská - Košická)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce kanalizace
Popis stavu:  • úplná uzavírka vozovky. Objízdná trasa směrem do Moskevské ul. bude vedena ulicemi Charkovská, Donská, Francouzská. K zajištění obslužnosti a pro umožnění výjezdu z dotčené oblasti do Košické ul. bude zaveden obousměrný provoz v ul. Černomořská (úsek Na Královce – Černomořská) a v ul. Charkovská (úsek Černomořská – Krymská). V křižovatce Krymská x Charkovská bude umožněn jednosměrný průjezd z Krymské do Charkovské ul., průjezd Košickou ul. v křižovatce Košická x Krymská nebude omezen.
Termín vzniku:  3.1.2018
Termín ukončení:  1.4.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Černý, tel. 737 235 913
Zhotovitel:  D&Z spol. s r.o., Údlická 761, 184 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Damborský, tel. 602 342 191

Za Strašnickou vozovnou

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby (stavba nového bytového domu) - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Popis stavu:  • umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby (stavba nového bytového domu) - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Termín vzniku:  11.11.2017
Termín ukončení:  31.8.2019
Investor:  YIT Stavo s.r.o., IČ 264 20 562, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Odpovědný pracovník investor:  Ing. arch. R. Brotánek, tel. 224 318 261
Zhotovitel:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1597/174
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. M. Jirásek, tel. 731 134 500

U Seřadiště (Bartoškova – Nad Vinným potokem)

Čtvrť:  Michle
Popis události:  • oprava mostu přes Botič
Popis stavu:  • Úplná uzavírka - objízdná trasa vedena po trase Bartoškova, V Horkách, Kloboučnická, Nuselská, U Plynárny, Nad Vinným potokem
Termín vzniku:  18.10.2017
Termín ukončení:  31.3.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Chreno, tel. 257 015 850
Zhotovitel:  Krakatoa Consulting s.r.o., Ruská 1240/176, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Čada, tel. 724 023 072

Hradešínská (před zdemolovanými objekty č. 52, 54)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • výstavba bytového domu Hradešínská
Popis stavu:  • zákazy zastavení, uzavírka chodníku, zvýšený provoz stavební techniky
Termín vzniku:  9.10.2017
Termín ukončení:  31.5.2018
Investor:  A.K.F. Projekt, a.s., Korunní 1171/79, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  p. Benda, tel. 602 454 856
Zhotovitel:  Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Škrampal, tel. 725 862 888

K Botiči (úsek podél Botiče)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • výstavba lávky přes Botič k propojení ul. Přípotoční a Ukrajinská
Popis stavu:  • výrazné zúžení vozovky s oboustranným zákazem zastavení, uzavírka chodníků po obou stranách Botiče; od 14.11.2017 18:00 hod do 15.11.2017 18:00 hod úplná uzavírka ul. K Botiči (příjezd a montáž lávky)
Termín vzniku:  1.10.2017
Termín ukončení:  31.12.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  P. Kalous, tel. 257 015 743
Zhotovitel:  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Nejedlík, tel. 724 147 735

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště po dobu stavby
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel podél severní strany ulice Mrštíkova naproti objektům č. 275/26 a č. 235/28; uzavření severního chodníku v úseku probíhající stavby
Termín vzniku:  25.3.2017
Termín ukončení:  31.12.2018
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  
 Adresář úřadu
Minimalizovat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready