Aktuality ze škol

07

Vyhlášení

rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014

č. j. MSMT- 37020/2013-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v souladu s § 171

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2014

rozvojový program ve vzdělávání:

1. Základní vymezení a cíle programu

1.1. Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost

školy (dále jen „právnická osoba“) všech zřizovatelů vymezených § 160 odst. 1 a 2

školského zákona neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nákup učebních

pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke

vzdělávání dětí, a žáků se zdravotním postižením (dále jen „žáků“) v předškolním,

základním a středním vzdělávání.

1.2. Kompenzačními učebními pomůckami se rozumí věci, které žáku se zdravotním

postižením usnadní přístup ke vzdělávání, vyrovnají jeho znevýhodnění dané

konkrétním zdravotním postižením a podpoří úspěšnost jeho vzdělávání.

1.3. Mezi kompenzační učební pomůcky patří např. prostředky informačních technologií

(hardware, software, výukové programy), polohovací nábytek a technické výukové

pomůcky, pomůcky usnadňující samostatný pohyb žáka, optoelektronické pomůcky,

stimulační a specifické didaktické pomůcky.

1.4. Mezi kompenzační učební pomůcky nepatří běžné učebnice.

1.5. Právnické osoby mohou čerpat finanční prostředky také na nákup materiálu

pro přípravu individualizovaných didaktických, výukových a stimulačních pomůcek.

1.6. Druh požadované kompenzační učební pomůcky podle odstavce 1.3 určí při použití

prostředků poskytnutých v tomto programu právnická osoba.

1.7. Minimální požadovaná dotace za celou žádost je 10 000,- Kč vč. DPH. Nejvyšší

pořizovací cena kompenzační učební pomůcky či materiálu pro přípravu

individualizovaných stimulačních didaktických pomůcek za jeden kus, sestavu,

případně soupravu včetně DPH nepřekročí 40 000,- Kč u hmotného majetku, u

nehmotného majetku (programového vybavení) pak 60 000,- Kč.

1.8. Požadavky budou právnické osoby předkládat v maximálním počtu deseti položek

v žádosti o dotaci a v cenách zaokrouhlených dolů na celé tisíce.

2. Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program

2.1. Finanční prostředky v tomto rozvojovém programu poskytuje MŠMT v souladu

s ustanovením § 163 odst. 1 školského zákona formou dotace na rok 2014 na zvláštní

účet kraje pro školy zřizované kraji, obcemi, svazky obcí a školy, které nejsou

zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví

nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního

práva zřizovat církevní školy (dále jen „soukromé školy“). Finanční prostředky

poskytuje MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace adresovaného kraji,

a to ve výši stanovené rozhodnutím. Krajský úřad přidělí s vědomím zastupitelstva

kraje prostředky právnickým osobám na účel podle bodu 1.

2.2. Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto programu poskytuje MŠMT dále

přímo právnickým osobám uvedeným v § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona,

2

tj. právnickým osobám, které zřizuje ministerstvo (dále jen „školy zřizované

ministerstvem“) a registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo

přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen

„církevní školy“). Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto programu.

2.3. Případné požadavky právnických osob na změny určení schválené kompenzační

učební pomůcky budou v případech hodných zvláštního zřetele při nepřekročení

schválené částky dotace řešeny formou dodatku rozhodnutí MŠMT. Požadavek na

změnu určení schválené kompenzační učební pomůcky se může týkat pouze změny

druhu kompenzační učební pomůcky podle bodu 1.2, při nepřekročení celkové výše

schválených finančních prostředků pro danou právnickou osobu, případně využití

ušetřených finančních prostředků z celkové částky přidělené dotace v případě nižší

pořizovací ceny pomůcky, a to v souladu s vymezením programu podle bodu 1.

Pokud se pomůcka liší pouze ve výši ceny a to max. do 15% nebo je zakoupena u

jiného výrobce a je označena jiným názvem, ale má stejné či obdobné technické

parametry a slouží stejnému účelu, není nutné požadovat vystavení dodatku

k Rozhodnutí. V případě nejasností, zda požádat o dodatek k Rozhodnutí, lze požádat

o informaci vyhlašovatele programu.

2.4. Právnické osoby nemohou financovat nákup téže kompenzační učební pomůcky

podle bodu 1.2 nebo materiálu podle bodu 1.5 pro potřeby vzdělávání konkrétního

žáka z tohoto programu a zároveň z veřejných rozpočtů a z operačních programů.

3. Ekonomické zabezpečení rozvojového programu

Na tento rozvojový program se předpokládá, že budou v rozpočtu MŠMT na rok 2014

vyčleněny neinvestiční finanční prostředky v celkové výši cca. 10 mil. Kč.

4. Předkládání žádostí

4.1. Právnické osoby zřizované krajem, obcí či svazkem obcí a soukromé školy

předkládají své požadavky řazené s přihlédnutím k nejvyšší prioritě příslušnému

krajskému úřadu do 6. 12. 2013, a to na formuláři uvedeném v příloze č. 1.

4.2. Právnické osoby zřizované MŠMT a registrovanými církvemi a náboženskými

společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat

církevní školy, předkládají své požadavky řazené s přihlédnutím k nejvyšší prioritě

nejpozději do 6. 12. 2013, a to na formuláři uvedeném v příloze č. 2 tohoto

vyhlášení na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení prevence

a speciálního vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 a současně elektronicky na

e-mailovou adresu: david.kolacny@msmt.cz

Rozhodující je datum odeslání žádosti.

4.3. Krajský úřad posoudí žádosti právnických osob uvedených v bodě 4.1. z hlediska

podmínek tohoto programu a sumář vybraných žádostí jednotlivých právnických osob

řazených s přihlédnutím k nejvyšší potřebnosti pro zajištění podmínek vzdělávání

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zašle poštou na adresu Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení prevence a speciálního vzdělávání,

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 a současně elektronicky na e-mailovou adresu:

david.kolacny@msmt.cz jako žádost krajského úřadu o poskytnutí dotace na

formuláři stanoveném v příloze č. 3 pro školy zřizované krajem a obcí a v příloze

4 pro soukromé školy, do 20. 12. 2013. Rozhodující je datum odeslání žádosti.

4.4. Právnické osoby jsou při předkládání žádostí povinny zohlednit efektivitu

vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu.

3

5. Posuzování žádostí

5.1. Ministerstvo posoudí žádosti krajských úřadů, církevních škol a škol zřízených

ministerstvem (dále „příjemci dotace“) z hlediska podmínek tohoto programu.

5.2. Ministerstvo si vyhrazuje právo, vyřadit žádost v případě, že bude v rozporu s tímto

vyhlášením, nebo nebude řádně vyplněna či bude předložena na upraveném či jiném

formuláři než který je přílohou tohoto vyhlášení.

5.3. Ministerstvo do 28. 2. 2014 zveřejní výsledky rozvojového programu.

Příjemcům dotace podle bodu 4.1. budou schválené finanční prostředky zaslány na

základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 4. 2014.

5.4. Příjemcům dotace podle bodu 4.2. budou schválené finanční prostředky poskytnuty

prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu do 30. 4. 2014.

6. Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu

6.1. Příjemce dotace z rozpočtu MŠMT je povinen provést vyúčtování poskytnutých

finančních prostředků k 31. 12. 2014. Termín finančního vypořádání vztahů

se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem v souladu

s vyhláškou č. 52/2008 Sb., zašle na MŠMT k 15. 2. 2015.

6.2. Právnické osoby, kterým byla poskytnuta dotace v tomto programu, provedou věcné

a finanční vyhodnocení užití finančních prostředků, tj. doložení účelu a částky

čerpané dotace, a nejpozději k 31. 12. 2014 je zašlou v případě škol zřizovaných

krajem, obcí, svazkem obcí a škol soukromých příslušnému krajskému úřadu.

6.3. Krajský úřad vypořádá finanční prostředky poskytnuté ministerstvem podle tohoto

programu pod samostatným účelovým znakem 33025 v souladu s platnými právními

předpisy a svodné informace o čerpání dotace zpracované samostatně pro školy

obecní a krajské a pro školy soukromé zašle ministerstvu na oddělení prevence

a speciálního vzdělávání do 31. 1. 2015.

6.4. Školy zřízené ministerstvem a církevní školy vyúčtují dotaci v souladu s platnými

právními předpisy v rámci ročního zúčtování a vyúčtování dotace zašlou ministerstvu

na oddělení prevence a speciálního vzdělávání do 31. 1. 2015.

6.5. Nevyužité finanční prostředky přidělené podle tohoto programu je příjemce dotace

povinen v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem č. 218/2000

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vrátit na depozitní účet

ministerstva č. 6015-821001/0710 včetně avíza k platbě, které bude ministerstvu

zasláno ve dvou vyhotoveních – jedno adresované oddělení prevence

a speciálního vzdělávání a druhé odboru hlavního účetního a svodného

výkaznictví.

Upozornění: Pokud by se vracely nevyužité finanční prostředky již v průběhu

roku 2014, nelze je vracet na depozitní účet MŠMT, ale musely by být vráceny

na výdajový účet MŠMT, ze kterého byly finanční prostředky uvolněny

(821001/0710).

7. Na dotaci není právní nárok.

PhDr. Jindřich Fryč, v.r.

I. náměstek ministra

4

Přílohy:

Formuláře žádostí právnických osob

1. Příloha č. 1); Formulář pro podání žádosti právnických osob vykonávajících činnost škol

zřizovaných krajem, obcí či svazkem obcí a soukromým subjektem

2. Příloha č. 2); Formulář pro podání žádosti právnických osob vykonávajících činnost škol

zřizovaných MŠMT a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo

přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy

3. Příloha č. 3); Formulář pro sumarizované požadavky krajského úřadu pro školy krajské a

obecní

4. Příloha č. 4); Formulář pro sumarizované požadavky krajského úřadu pro školy soukromé

 

Žádost právnické osoby lze stáhnout zde

 

Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready