Občanské průkazy

Občanský průkaz je veřejnou listinou,  kterou občan prokazuje údaje na něm uvedené (např. jméno a příjmení, rodné číslo, podobu či státní příslušnost).

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Jaké typy občanských průkazů se vydávají

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu

 • s dobou platnosti na 5 let pro občany mladší 15 let
 • s dobou platnosti na 10 let pro občany starší 15 let
 • s dobou platnosti na 35 let pro občany starší 70 let

Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a  s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu. Upozorňujeme, že v současné době lze do čipu nahrát pouze elektronický podpis podle § 17 odst. 1 zákona č. 227/2000 o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a dále tzv. ,,komerční certifikát“. 

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:

 • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
 • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, dále na žádost občana, kterému byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu ve správním řízení nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva. Žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Později již o tento občanský průkaz požádat nelze a nelze jej ani ve stejném případě vydat opakovaně.

Kdo a za jakých podmínek žádá o vydání občanského průkazu

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník,
 • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Upozornění

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Osobní přítomnost není nutná pouze v případě, že lze pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využít fotografie a podpisu vedených v informačním systému evidence cestovních dokladů nebo v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovním pasem, řidičským průkazem, rodným listem).

O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat totožnost a bude vyžadován jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinu.

O vydání prvního občanského průkazu je nutné požádat nejdříve v den dovršení 15let věku tak, aby byl občanský průkaz vydán bez správního poplatku a s platností 10 let, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. Pokud bude žádost podána ve větším časovém předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let, doba jeho platnosti bude pouze 5 let a bude nutné zaplatit správní poplatek ve výši 50,- Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let. O vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let žádá přímo patnáctiletý občan, nikoliv jeho zákonný zástupce.

Občanský průkaz je nutné vyměnit z důvodu:

 • konce platnosti stávajícího dokladu
 • při jeho ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení
 • změny jména nebo příjmení
 • změny adresy trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • změny jiných údajů, zapsaných v občanském průkazu (např. změny rodinného stavu, změny rodného čísla)

Jak a kam se obrátit

Občan může požádat o vydání občanského průkazu:

 • osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,
 • v elektronické podobě u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností tedy u úřadu, v jehož správním obvodu  je občan trvale hlášen) na stanoveném formuláři* za těchto podmínek:
  • lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z informačního systému cestovních dokladů nebo z informačního systému občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,
  • žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

* Přístup k tomuto formuláři je v části Formuláře“ (http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d) .

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal příslušný titul nebo vědeckou hodnost na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit dokad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu či vědecké hodnosti.

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu (zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním).

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak (např. smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku státního občanství a matrik, podle níž si smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993).

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti,
 • u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra ČR obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož občan požádá o vydání občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

 • vyplněný tiskopis žádosti o vydání občanského průkazu; (příslušný tiskopis je k dispozici na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel)
 • dvě fotografie o rozměru 35mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, které splňují technické provedení, stanovené vyhláškou č. 400/2011 Sb., v platném znění
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů.

K vydání občanského průkazu z důvodu končící platnosti stávajícího občanského průkazu, se předkládá:

 • dosavadní občanský průkaz
 • pokud již platnost občanského průkazu skončila, je nutné předložit další platný doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list)

K vydání občanského průkazu při změně některého údaje, zapsaného v občanském průkazu, se předkládá:

 • dosavadní občanský průkaz
   
 • doklad o změně údaje nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o změně jména či příjmení).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete–li předložit dosavadní občanský průkaz), se předkládá:

 • platný doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list) 
   
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu)
   

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu občana).

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana
 • občanský průkaz opatrovníka a doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Převzetí občanského průkazu

Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává. Pokud občanovi zdravotní důvody znemožňují vyzvednout si občanský průkaz na zdejším úřadě, zajistí předání občanského průkazu pracovníci oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel  přímo v místě pobytu občana, který se však musí nacházet ve správním obvodu městské části Prahy 10. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce, příp. pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana mladšího 15 let na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá občanský průkaz opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Obecně platí, že občan si převezme občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu. 

Při převzetí občanského průkazu občan prokáže svoji totožnost a zvolí si bezpečnostní osobní kód, který je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic. Bez zadání bezpečnostního osobního kódu nelze občanský průkaz předat. Bezpečnostní osobní kód se při převzetí občanského průkazu nezadává, je-li držitelem občanského průkazu občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat  o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání v zadání tohoto kódu těžko překonatelná překážka. Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Občan by si měl zvolit takové číslo, které si bude dobře pamatovat, protože po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností za správní poplatek 100,- Kč.

 

Poplatky a termíny

1. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento správní poplatek se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu)

500,- Kč

 

2.Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

200.- Kč

3. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou  platnosti 1 měsíc

100,- Kč

4. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce

100,- Kč

5. Občanský průkaz pro občana mladšího 15 let

50,- Kč

6. Občanský průkaz pro občana staršího 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

100,- Kč

7. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vydávaný za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující  neoprávněně provedené zápisy

100,- Kč

8. Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce z rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100,- Kč
9. Odbolokování elektronické autentizace občanského průkazu 100,- Kč

Upozorňujeme, že správní poplatky lze na zdejším referátu občanských průkazů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Přestupky

Občan se dle ustanovení § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, dopustí přestupku tím, že:

a) poruší povinnost mít občanský průkaz,

b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:

 • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (např. po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
 • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, pokud má v dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo partnerství
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, pokud má v dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo partnerství
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo, pokud má v dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo partnerství
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné, pokud má v dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo partnerství
 • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, pokud má v dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo partnerství
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého, pokud má v dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo partnerství
 • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,

h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,

i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,

l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let,

m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,

o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo

p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

 

Další informace

Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?

Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen ,,titul“) nebo vědeckou hodnost. Pokud občan žádá o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal příslušný titul nebo vědeckou hodnost na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit dokad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu či vědecké hodnosti.

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše. Do občanského průkazu již nelze zapsat údaje o manželovi/manželce či dětech.

Jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu?

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu je zapotřebí neprodleně ohlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, odcizení občanského průkazu lze nahlásit i na Policii ČR. Občan obdrží tzv. potvrzení o občanském průkazu na dobu 2 měsíců; toto potvrzení však není průkazem totožnosti a nenahrazuje občanský průkaz. V zahraničí je nutné ztrátu nebo odcizení občanského průkazu ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu ČR. Včasné ohlášení ztráty nebo odcizení může zabránit případnému zneužití ztraceného nebo odcizeného dokladu. Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu. Občan starší 15 let je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ztrátu nebo odcizení občanského průkazu oznámil. Z důvodu ztráty nebo odcizení občanského průkazu lze občanovi na jeho žádost vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (tj. na dobu, než bude vyřízena žádost občana o vydání standardního občanského průkazu se strojově čitelnými údaji).

Pokud naleznete občanský průkaz, jehož ztrátu nebo odcizení jste ohlásili, odevzdejte ho orgánu, kterému se ohlašuje jeho ztráta nebo odcizení. Nalezený občanský průkaz je již neplatný, takže není možno ho dále používat.

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

Občanovi staršímu 15 let Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na jeho žádost  údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou i započatou stránku. Upozorňujeme, že správní poplatky lze na zdejším referátu občanských průkazů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti.

V žádosti občan uvede:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení,
 • rodné číslo,
 • číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
 • adresu místa trvalého pobytu,
 • rozsah požadovaných údajů.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. Žádost lze podat i v elektronické podobě na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra, (viz. odkaz http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d). Žádost v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo dodána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. 

Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

Poznámky a upřesnění

Na webových stránkách zdejšího úřadu je k dispozici přehled již vyhotovených občanských průkazů, připravených k vyzvednutí. Upozornění: http://www.praha10.cz/urad-mc/osobni-doklady/stav-podanych-zadosti-o-op.aspx​

Odbavování klientů u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel probíhá pomocí vyvolávacího systému. Pokud nechcete čekat ve frontě, využijte možnosti elektronického (on-line) objednání. Bez lístku s pořadovým číslem nemůžete být obslouženi. Klienti jsou odbavováni v pořadí, v jakém přijdou, výjimku tvoří pouze klienti objednaní. Je-li s ohledem na počet přítomných čekajících klientů zřejmé, že již nebude reálné obsloužit další klienty, nezbývá, než výdej pořadových čísel pozastavit. Jistě by nebylo seriózní výdej pořadových čísel neregulovat a teprve v okamžiku, kdy končí úřední doba či začíná hodinová polední přestávka čekajícím občanům oznámit, že již nebudou odbaveni.

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestám do členských států Evropské unie. Ministerstvo vnitra ale nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

  

Odbor občanskosprávní

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready