Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení a sazebník

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 

Datum poskytnutí informace Předmět informace Přílohy
  2.  1. 2017 Smlouvy o pronájmu nebytových prostor se společností ROSSY service, a.s. 1  2
  2.  1. 2017 Informace k prodeji nebytových jednotek v majetku městské části Praha 10

1  2  3

4  5  6

  5.  1. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
 16. 1. 2017 Sdělení ke zveřejnění poskytnuté informace  
 18. 1. 2017 Informace o plánovaném prodeji bytových a nebytových jednotek v roce 2017 1
 18. 1. 2017 Kupní smlouvy na prodej čtyřkolek 1  2
 18. 1. 2017 Smlouvy o vypůjčce čtyřkolek 1
 23. 1. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
 24. 1. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
   1. 2. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
   3. 2. 2017 Informace o záznamových zařízeních (kamerách), umístěných vně objekdu MČ Praha 10  
   6. 2. 2017 Kupní smlouva se společností NOKO spol. s.r.o. 1
   6. 2. 2017 Znalecké posudky

1  2  3

4  5  6

   8. 2. 2017 Počet zaměstnanců úřadu MČ Praha 10 v období 2010 - 2017  
   8. 2. 2017 Informace o nájemní smlouvě  
 10. 2. 2017 Volné nebytové prostory o rozloze přesahující 600 m2, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 10  
 13. 2. 2017 Dotazy související s areálem Gutovka  
 16. 2. 2017 Informace k části rozpočtu Vnitřní správa 1  2
 23. 2. 2017 Informace k objektu KD Eden 1
 24. 2. 2017 Investeční plány MČ Praha 10 pro rok 2017  
   7. 3. 2017 Informace související se Zprávou o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě  
  7.  3.  2017 Informace vztahující se k objektu KD EDEN  
  8. 3.  2017 Informace týkající se projektu Školy v přírodě v Horském hotelu v Jánských lázních v letech 2015 a 2016  
10.  3.  2017 Informace o privatizaci budovy Za poštou 702/5, Strašnice a o privatizaci obecně 1
21.  3.  2017 Informace o aktuálním složení RMČ a uvolněných členech RMČ Praha 10  

Archiv

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready