Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 4487      nové hledání >>>
Strana 1 z 90První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
16.4.2019 294 7 k návrhu k Zásadám pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 Rada
16.4.2019 293 7 k návrhu na uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě se společnosti UPC Česká republika, s. r. o., v nemovitostech v ul. Průběžná 25, 27 a 29, Praha 10 Rada
16.4.2019 292 7 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se Společenstvím Vršovická 1158, Jerevanská 1159, 1160 a Bajkalská 1161, Praha 10, u akce: „Oprava a modernizace bytového domu Bajkalská 1161, Jerevanská 1160, 1159, Vršovická 1158, Praha 10, k. ú. Vršovice“ Rada
16.4.2019 291 7 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu s provedením stavby stavebních úprav a přístavby ke stávajícím rodinným domům postaveným na pozemcích parc. č. 2950/4 a parc. č. 2950/5, k. ú. Michle a na uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 2950/1, k. ú. Michle Rada
16.4.2019 290 7 k návrhu zmocnění v rámci odsouhlasení změn rozpisu rozpočtu MČ Praha 10 Rada
16.4.2019 289 7 k návrhu záměru nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a zřízené organizace na komoditní burze Rada
16.4.2019 288 7 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3432/33, parc. č. 3432/34 a parc. č. 3432/97 odděleného GP č. 4309-89/2018 z pozemku parc. č. 3432/35 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 229 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Jevanská, družstvo, IČO 624 09 662 Rada
16.4.2019 287 7 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3432/19, parc. č. 3432/20 a pozemku parc. č. 3432/94 odděleného GP č. 4278-52/2018 z pozemku parc. č. 3432/22 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 226 vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3132 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků pro dům Na Padesátém 868/8 a 871/6, IČO 289 57 792) Rada
16.4.2019 286 7 k návrhu na finanční vyrovnání za stavební úpravy nebytové jednotky č. 308, v domě č. p. 943, na pozemku parc. č. 1148, v k. ú. Strašnice, U Nových vil 28, Praha 10, bývalému nájemci Rada
16.4.2019 285 7 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2199/1, dle GP č. 612-75/98 nově označeného jako pozemky parc. č. 2199/29, parc. č. 2199/30, parc. č. 2199/31, parc. č. 2199/32 a parc. č. 2199/33, o celkové výměře 2 687,0 m2, k. ú. Vršovice Rada
16.4.2019 284 7 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10, číslo 90 ze dne 12. 2. 2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 1. 11. 2018 do 17. 12. 2018) Rada
16.4.2019 283 7 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
16.4.2019 282 7 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
16.4.2019 281 7 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
16.4.2019 280 7 k návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
16.4.2019 279 7 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
16.4.2019 278 7 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
16.4.2019 277 7 k návrhu na valorizaci částek za nájem nebytových prostor a prostor v ostatních zvláštních objektech pronajímaných MČ Praha 10 v roce 2019 Rada
16.4.2019 276 7 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
16.4.2019 275 7 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 (aktualizačního) k pojistné smlouvě č. 7720783940 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
16.4.2019 274 7 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ Podléšková 3087-26 - Oprava ZTI v pavilonu A a B“ Rada
16.4.2019 273 7 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zhotovení projektové dokumentace pro stavbu: Úprava 2 - 4 NP objektu U Vršovického nádraží 30/30 v Praze 10 na byty pro seniory“ Rada
16.4.2019 272 7 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u p. o. zřízených MČ Praha 10 Rada
16.4.2019 271 7 k informaci o ukončování realizace Místního akčního plánu vzdělávání na území městské části Praha 10 (MAP I) a začátku realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II) Rada
16.4.2019 270 7 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1459 na akci „Oprava rozvodů vody, kanalizace a plynu - BD Ruská 562/20, 101 00 Praha 10 - Vršovice“ Rada
16.4.2019 269 7 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1105 na akci „Výměna oken objektu ZŠ U Vršovického nádraží“ Rada
16.4.2019 268 7 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí a do odvětví 0031 - Doprava Rada
16.4.2019 267 7 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „DOPRACOVÁNÍ URBANISTICKÉ STUDIE Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice“ Rada
16.4.2019 266 7 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (MŠ Přetlucká) Rada
16.4.2019 265 7 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (Aktivní město) Rada
16.4.2019 264 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0042 – EU (RO 2001) Rada
16.4.2019 263 7 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0042 - EU (MAP) Rada
16.4.2019 262 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3003) Rada
16.4.2019 261 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2016) Rada
16.4.2019 260 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7002) Rada
16.4.2019 259 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2002) Rada
16.4.2019 258 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7001) Rada
16.4.2019 257 7 k návrhu na prodloužení termínu na realizaci investiční akce a na čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
16.4.2019 256 7 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2018 Rada
16.4.2019 255 7 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2018 Rada
16.4.2019 254 7 k návrhu na pověření vedoucí personálního oddělení k zastupování tajemníka ÚMČ Praha 10 Rada
16.4.2019 253 7 k návrhu k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 - vyhlášení výsledků 4. ročníku projektu Moje stopa a zajištění realizace vítězných návrhů Rada
16.4.2019 252 7 k informaci o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je poskytováno stipendium Rada
16.4.2019 251 7 k informaci o úpravě cen základních a fakultativních úkonů v pobytových službách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., s platností od 1. 5. 2019 Rada
16.4.2019 250 7 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
16.4.2019 249 7 k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za IV. čtvrtletí 2018 Rada
16.4.2019 248 7 k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., za IV. čtvrtletí 2018 Rada
16.4.2019 247 7 ke Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2018 Rada
16.4.2019 246 7 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy objektu CSOP Zvonková dle požadavků PO“ Rada
16.4.2019 245 7 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2019 Rada
Strana 1 z 90První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10