huluhub.com
beylikduzu escort sisli escort sirinevler escort

Otázky a odpovědi

 • Může návrh na dodatečný odklad podat pouze ředitel školy bez vědomí rodičů dítěte?

  Ne, ředitel školy musí mít s dodatečným odkladem školní docházky souhlas zákonných zástupců dítěte.

  Kategorie: Školství
 • Lze žádat o odklad povinné školní docházky u jednoho dítěte opakovaně, tzn., že by dítě nastoupilo do 1. ročníku ZŠ např. o dva roky později?

  Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden odklad školní docházky.

  Kategorie: Školství
 • Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

  Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.
  Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

  Kategorie: Školství
 • Jak se postupuje v případě, že dítě nastoupí do 1. ročníku ZŠ, ale v průběhu školního roku se projeví, že k tomu ještě není z nějakého důvodu způsobilé?

  V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok (viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., "školský zákon", ve znění pozdějších předpisů).
  To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

  Kategorie: Školství
 • Je možné žádat o odklad při zápisu dítěte do školy?

  Ano, o odklad povinné školní docházky je možné žádat přímo při zápisu dítěte do školy.

  Kategorie: Školství
 • Kdy je vhodné podat žádost o odklad povinné školní docházky?

  O možnostech odkladu začátku povinné školní docházky jsou rodiče informováni školou nejpozději v den zápisu do základní školy.


  Kategorie: Školství
 • Jakým sankcím se vystavuje zákonný zástupce, který dítě nepřihlásí k povinné školní docházce?

  Pokud dítě zákonný zástupce nepřihláši k povinné školní docházce, dopouští se přestupku, za který může být vyměřena pokuta až 3 000 Kč (§31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Pokud dítěti zákonný zástupce zamezuje přístup ke vzdělávání, dítě se nijak nevzdělává, jedná se o trestný čin ohrožování výchovy dítěte se sazbou až dva roky odnětí svobody.
  Tyto případy jsou zpravidla také předány k šetření příslušnému odboru sociální péče.

  Kategorie: Školství
 • Může rodič nahradit povinnou školní docházku vzděláváním dítěte doma?

  Individuální vzdělání (domácí vzdělávání) se řídí § 41 školského zákona a lze ho povolit pouze žákovi 1. až 5. ročníku základní školy.
  O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
  Zákonný zástupce musí uvést důvody k tomuto kroku a doložit, že je schopen prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka a dále předložit doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat.

  Kategorie: Školství
 • Může být k plnění školní docházky přijato dítě, které ještě nedosáhlo věku 6 let?

  Ano, za určitých okolností je možné, aby bylo přijato dítě mladší 6 let za předpokladu, že dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku a je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  Kategorie: Školství
 • Při odchodu do důchodu mi chybí údaje k prokázání odpracovaných let u organizace, jejímž zřizovatelem byl ONV, ObÚ nebo ÚMČ. Jak dále postupovat?

  Jedná-li se skutečně o organizaci, zřízenou ÚMČ Praha 10 nebo jeho předchůdci, obraťe se na pracovníkyCentrální spisovny ÚMČ, kde Vám bude poskytnuta informace, zda organizace (resp. její likvidátor) svoji dokumentaci předala k uložení. Pokud tomu tak je, archivářka si od žadatele vyžádá potřebné identifikační údaje, na jejichž základě provede vyhledání. Zároveň informuje o postupech souvisejících s možnostmi nahlížení do spisové dokumentace, resp. podmínkách jejího zpřístupnění.

 • Jak prokazuji doby studia v případě, že nemám k dispozici vysvědčení nebo diplom?

  Pokud nemáte k dispozici vysvědčení nebo diplom, případně doklad o vykonání státní závěrečné zkoušky, obraťte se na školu, kde jste studium absolvoval. Pokud příslušná instituce nemá doklad k dispozici, je vhodné obrátit se na příslušný archiv, který vydá výpis požadované doby studia.
  V mimořádných případech lze jako důkaz použít výpověď svědků, tento postupo je ale vhodné nejprve konzultovat s příslušným pracovištěm PSSZ.

 • Mění se v závislosti na věku výše starobního důchodu?

  Mění se pouze u lidí, kteří se dožijí 100 let. Těm se procentní výměra důchodu zvyšuje o 2 000 Kč měsíčně. Jedná se o finanční příspěvek, který slouží k pokrytí zvýšených životních nákladů souvisejících se stářím. Tuto částku pobírají staří lidé doživotně.

 • Musím odejít do starobního důchodu nebo mohu dál pracovat?

  Po dosažení důchodového věku lidé nemusí odejít povinně do důchodu, není to ani důvod výpovědi uvedený v zákoníku práce. Odejít do penze totiž není povinnost, ale právo. To znamená, že člověk, který se rozhodne pracovat dále, může pracovat i po vzniku nároku na důchod. V tom případě nepodává žádost o starobní důchod.

 • Jak se starobní důchod vyplácí?

  ČSSZ vyplácí důchody předem, a to bezhotovostně na bankovní účet klienta. Jedná se o velmi moderní a bezpečnou výplatu, kterou využívá čím dál tím více lidí.
  Další možnost je hotovostně prostřednictvím České pošty a také do ústavů sociální péče.
  Od 1. 1. 2010 výplata důchodu přiznaného od data spadajícího do období po 31. 12. 2009 prováděná prostřednictvím držitele poštovní licence bude zpoplatněna, a to částkou ve výši 21 Kč za každou splátku. Výše této částky se v budoucích kalendářních letech může změnit v závislosti na vývoji výše poplatků za tyto poukazy účtované Českou poštou.
  V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

 • Co mohu dělat, když nesouhlasím s výší svého důchodu?

  Rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění posílá ČSSZ písemně. Občan může u ČSSZ (popř. prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ) podat písemně námitky proti tomuto rozhodnutí do 30 dnů. Proti rozhodnutí o námitkách může občan do dvou měsíců od jeho doručení podat žalobu, kterou řeší příslušný krajský (v Praze Městský soud) soud.

 • Jak mám prokázat dobu vojenské služby, pokud v evidenci PSSZ tyto údaje nejsou a nemohu najít svou vojenskou knížku?

  V takovém případě je vhodné si opatřit potvrzení o výkonu vojenské služby, které vydávají příslušné vojenské orgány (vojenská velitelství). Nemají-li ani tyto orgány potřebné údaje, pak se můžete obrátit naSprávní archiv Armády ČR.

 • Může žádost o starobní důchod podat za žadatele rodinný příslušník?

  Rodinný příslušník může žádost podat pouze ve výjimečných případech, pouze za předpokladu, že oprávněná osoba (žadatel) podle vyjádření lékaře vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat žádost sama a s podáním žádosti jinou osobou vyslovila souhlas. Tuto skutečnost je nutné věrohodně doložit.

 • Co jsou náhradní doby pojištění?

  Náhradní dobou pojištění se míní zejména: civilní služba (do 22.4.2004) a vojenská službadoba evidence u úřadu prácedoba o péči o osobu bezmocnu, závisloudoba pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnostidoba přípravy na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost u zdravotně postižených osobdoba soustavné přípravy na budoucí povolání (studium)péče o dítě do 4 let věkupobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.

 • Řidičské oprávnění mi bylo odňato pro ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Musím nejdříve udělat autoškolu, než půjdu požádat o jeho vrácení?

  Povinnost doložit při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění, odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti, zkoušky z autoškoly, čili odbornou způsobilost, je vázána na právní moc rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění (ust. § 100 zákona č. 361/2000 Sb.). Pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel. Posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že žadateli budou vráceny pouze ty skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, pro které žadatel splní zákonem stanovené podmínky. Tzn., že pokud byly žadateli odňaty pro ztrátu zdravotní způsobilosti např. skupiny „A,B,C“ řidičského oprávnění a žadatel při podání žádosti doloží zdravotní a odbornou způsobilost pouze k řízení motorových vozidel skupiny „B“, bude mu vrácena pouze tato skupina řidičského oprávnění a ostatní skupiny řidičského oprávnění zůstanou odňaty. V případě že od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynou méně než tři roky, prokazuje žadatel pouze zdravotní způsobilost.

 • Jak mám postupovat v případě, že v řidičském průkazu mám zapsáno, že musím mít při řízení motorových vozidel brýle, ale tato podmínka pominula, neboť jsem se úspěšně podrobil laserové operaci za účelem odstranění vady zraku?

  Pokud pominuly důvody pro podmínění řidičského oprávnění, rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti o zrušení podmínění řidičského oprávnění. K žádosti musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.), který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dnů (ust. § 98 zákona č. 361/2000 Sb.).

Strana 3 z 21První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10