Otázky a odpovědi

 • Když mi posuzující lékař do posudku napíše, že musím používat při řízení motorových vozidel brýle, bude mi tato skutečnost zapsána do řidičského průkazu?

  Ano bude. V takovém případě by se jednalo o tzv. podmínění řidičského oprávnění (ust. § 93 zákona č. 361/2000 Sb.), o kterém se rozhoduje ve správním řízení. Vzhledem k tomu, že do nových řidičských průkazů nelze provádět žádné dodatečné záznamy, byl by Vám, na podkladě pravomocného rozhodnutí o podmínění řidičského oprávnění, vydán nový řidičský průkaz (ust. § 109 odst. 4 zákna č. 361/2000 Sb.). Možností podmínění řidičského oprávnění je samozřejmě více a měly by reflektovat aktuální zdravotní stav držitele řidičského oprávnění. Harmonizační kódy, pod kterými se podmínění řidičského oprávnění zapisuje do evidence řidičů a do řidičského průkazu, jsou uvedeny v ust. § 11 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Jakého přestupku bych se dopustil a jaké sankce mi hrozí, nepředložím-li jako řidič motorového vozidla, který dovršil 60 let věku, při kontrole platný doklad o zdravotní způsobilosti, protože jsem se pravidelné lékařské prohlídce nepodrobil?

  Takové jednání by naplňovalo skutkovou podstatu přestupku podle ust. § 22 odst. 1 písm. e) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za jehož spáchání se uloží pokuta od 5000 Kč do 10000 Kč a zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců.

 • Kdo mi doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydá?

  Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař. Posuzujícím lékařem se rozumí:
  a)    registrující praktický lékař,
  b)    lékař zařízení závodní preventivní péče,
  c)    kterýkoliv praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře  zařízení závodní preventivní péče  (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.).

 • Co je to vlastně doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který musím po dovršení věku 60 let mít při řízení motorového vozidla u sebe?

  Dokladem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je doklad, splňující náležitosti posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ze kterého vyplývá, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, nebo zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, kterou musí při řízení motorových vozidel splňovat (např. brýle). Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je stanoven v části I přílohy č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.  Nelze tedy již vydávat „posudky“ o zdravotní způsobilosti na různých druzích potvrzení, dříve užívaných (výměnný list, různé kartičky apod.), ale pouze podle stanoveného vzoru.

 • Jak často musím chodit na lékařskou prohlídku, abych mohl dál řídit auto?

  Pro řidiče "amatéry" platí ze zákona ( § 87 zákona č. 361/2000 Sb. ) povinnost podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

 • Co mám dělat, pokud mi byly ukradeny veškeré doklady, vč. občanského průkazu a potřebuji si podat žádost o vydání nového řidičského průkazu?

  V takovém případě je Vám při podání žádosti o vydání nového občanského průkazu na úřadu vydáno Potvrzení o občanském průkazu. Spolu s tímto potvrzením a libovolným dokladem, na kterém je Vaše jméno a fotografie, je možné zažádat si o vydání nového řidičského průkazu.

 • Stěhuji se z jedné části Prahy do jiné, mám povinnost toto hlásit na registru řidičů?

  Ne, při stěhování v rámci Prahy není nutné tuto změnu na registru hlásit.

 • Kam se mám obrátit pro vydání, výměnu atd., pokud mám trvalé bydliště v Praze – východ nebo v Praze-západ?

  Kontaktní informace naleznete na webových stránkách pro Prahu-západ a Prahu-východ.

 • Proč nemám v novém řidičském průkazu vyznačeny všechny skupiny a podskupiny, které jsem podle zákona oprávněn řídit?

  Do řidičských průkazů jsou vyznačovány pouze skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, které řidič získal na základě výcviku a zkoušek z odborné způsobilosti s datem jejich získání. Do řidičského  průkazu s oprávněním „B“ např. nemůže  být zapsána podskupina „B1“, nezískal-li jí řidič výcvikem a zkouškou. (Po 1.1.2001 v 17 letech získal B1 a následně v 18 letech rozšířil na „B“). Ze zákona však držitel řid. oprávnění  „B“, které získal před 1.1.2001,  může řídit, kromě vozidel skupiny „B“, i vozidla skupiny „AM“, podskupiny B1 a podskupiny A1 s omezením do 50 ccm  (harmonizační kód 150).

 • Mohu s řidičským oprávněním na auto "B" řídit i mopedy?

  Dle § 81 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je držitel řidičského oprávnění skupiny "B" oprávněn řídit i mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h, tedy motorová vozidla zařazená pod řidičské oprávnění skupiny AM. Na doplnění uvádím, že držitel řidičského oprávnění skupiny "B" je oprávněn řídit i traktory a samojízdné pracovní stroje, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a motorová vozidla, zařazená do podskupiny B1.

 • Jak dlouhou dobu mám na vyzvednutí řidičského průkazu?

  Vystavený řidičský průkaz je možné si na pracovišti registru řidičů vyzvednout po celou dobu platnosti průkazu (tj. až 10 let).

 • Mám trvalé bydliště mimo Prahu, ale v Praze více méně žiji. Mohu si na pražském registru řidičů zažádat o vydání řidičského průkazu?

  Ne, o řidičský průkaz je možné zažádat pouze v místě trvalého bydliště.

 • Je možné podat žádost o řidičský průkaz a vyzvednout jej i v zastoupení?

  Ano, možné to je. K podání žádosti stačí neověřená plná moc, k vyzvednutí už ale musí být úředně ověřená. Dále je nutné, aby formulář obsahoval originál podpisu žadatele.

 • Co všechno mohu vyřešit na pracovišti registru vozidel MHMP?

  Odbor dopravně správních činností, odd. evidence mot. a přípoj. vozidel a odbavování občanů (tzv. "registr vozidel"), řeší s místní působností pro hl. m. Prahu veškerou agendu spojenou s registrací motorových a přípojných vozidel, tj.:odhlášení/přihlášení vozidla na jiného provozovatele nebo vlastníkavýměnu RZ (SPZ) při ztrátě, odcizení nebo poškozenízápis změn údajů (změna jména a příjmení majitele/provozovatele, adresa trvalého bydliště, přestavba vozidla, výměna SPZ apod.)dočasné a trvalé vyřazení vozidla z registrupovolení přestavby vozidladovoz a vývoz vozidel ze/do zahraničívydání dat z registru vozidelduplikáty technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla.

  Kategorie: Doprava
 • Koupil jsem si auto, musím k registraci na mou osobu přinést SPZ?

  SPZ není nutné na registru předkládat ani měnit v případě, že se jedná o změnu majitele v rámci kraje (tj. v rámci hl. m. Prahy). V opačném případě jsou SPZ měněny. Pokud jsou ale nějakým způsobem poškozeny, výměna se doporučuje.

  Kategorie: Doprava
 • Musím s vozidlem dojet na příslušné pracoviště?

  Nemusíte, stačí vše doložit stanovenými doklady.

  Kategorie: Doprava
 • Co musím navíc předložit k přihlášení/odhlášení vozidla, pokud se jedná o firemní vozidlo?

  Mimo obvyklých dokladů ještě výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu.

  Kategorie: Doprava
 • Lze si vybrat registrační značku?

  Ne, toto možné není.

  Kategorie: Doprava
 • Budu mít po přihlášení nové značky nebo mi zůstanou ty staré?

  Pokud bude vozidlo přihlašováno v rámci kraje, kde bylo dříve registrováno, zůstanou Vám značky původní. Pokud bude vozidlo přihlašováno do jiného kraje nebo nemáte obě značky v pořádku, dostanete značky nové.

  Kategorie: Doprava
 • Musí mít vozidlo při přihlášení platnou technickou prohlídku?

  Ano, bez platné technické prohlídky Vám vozidlo nebude přihlášeno.

  Kategorie: Doprava
Strana 4 z 21První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10