Otázky a odpovědi

 • Co je to evidenční kontrola a kde ji získám?

  Jde o kontrolu, která prokáže, zda uvedené údaje v technickém průkazu odpovídají skutečnosti (např. barva vozidla, číslo motoru atd.). Evidenční kontrolu si můžete nechat provést na jakémkoli pracovišti STK, které ji provádí.

  Kategorie: Doprava
 • Pokud snižuji počet vozidel, mám vracet nepotřebné opisy licence?

  Ano, v případě snížení počtu vozidel či prokázání FZD na nižší počet vozidel dopravce odevzdá (vrátí) dopravnímu úřadu náležitý počet opisů eurolicencí proti potvrzení, případně bude k vrácení vyzván.

  Kategorie: Doprava
 • Jak mám postupovat, pokud v průběhu platnosti licence zakoupím nová vozidla a budu potřebovat vydání opisů také pro ně?

  4.V případě rozšíření vozového parku o další vozidla v průběhu roku či pětiletého období platnosti eurolicence budou vydány po zaplacení správního poplatku (50 Kč) jako další číslované opisy (max. do výše prokázané FZD a prokázaného aktuálního vozového parku). Opisy budou číslovány ve vzestupné řadě číslovaného opisu, ke stejnému číslu licence. Datum vydání dalších opisů  bude datem jejich vyřízení  a datum platnosti (do) dle data vlastní eurolicence.

  Kategorie: Doprava
 • Mohu jako nový žadatel o koncesi v silniční dopravě žádat současně o vydání eurolicence?

  Ne. Jako nový žadatel před vydáním eurolicence žádáte o vydání finanční způsobilosti a nemůžete současně žádat o vydání eurolicencí, neboť nejste ještě držiteli příslušného platného živnostenského oprávnění (KL). Po vydání pravomocného rozhodnutí o KL si požádáte znovu  o vydání eurolicence a opisů dle počtu registrovaných vozidel.

  Kategorie: Doprava
 • Jak dlouho a do jakých zemí eurolicence platí?

  Licence je platná 5 let na území členských států EU.

  Kategorie: Doprava
 • Je eurolicence povinná?

  Ano, je povinná od 1.5.2004, slouží místo zahraničního vstupního povolení.

  Kategorie: Doprava
 • Mám připomínky k vedení linek městské hromadné dopravy na území MČ Praha 10, kam mám tyto připomínky směřovat?

  Připomínky a požadavky k jízdním řádům a trasám MHD, případně k Pražské integrované dopravě, ke zřizování zastávek MHD apod. na území MČ Praha 10 je vhodné směřovat na referát dopravy a speciálního stavebního úřadu MČ Praha 10, konkrétně na referentku Evu Brodskou, kancelář A512b, 267 093 379,evab@praha10.cz.

  Kategorie: Doprava
 • Nestihl jsem kvůli zpožděnému autobusu přijet včas do práce. Kdo mi nahradí ušlou mzdu?

  S Vaším požadavkem se obraťte přímo na Dopravní podnik, řeší se individuálně.

  Kategorie: Doprava
 • Nechci stížnost řešit telefonicky ani prostřednictvím e-mailu, kam se mám se svým problémem obrátit?

  Bohužel neexistuje jiná možnost, než telefonicky nebo elektronicky kontaktovat Dopravní podnik, případě ROPID a takto si domluvit další postup, trváte-li na osobním řešení.
  Osobně lze podat stížnost pouze na pracovníky revizní kontroly.

  Kategorie: Doprava
 • Mohu podat stížnost na zapáchající tramvaj (přepravu bezdomovců v tramvaji)?

  Ano, samozřejmě můžete dle stanoveného postupu.

  Kategorie: Doprava
 • Hrozí za nepovolené konání veřejné sbírky nějaký postih?

  Ano, v takovém případě může být právnické osobě (či kraji nebo obci) uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

  Kategorie: Povolení
 • Konání veřejné sbírky nám bylo zamítnuto z důvodu neúplné žádosti, je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

  V případě, že krajský úřad rozhodne, že sbírku nelze konat, může proti tomuto rozhodnutí právnická osoba podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání nemá odkladný účinek.

  Kategorie: Povolení
 • Mám jako pořadatel veřejné sbírky nějakou oznamovací povinnost vůči úřadu MČ Praha 10?

  Bude-li veřejná sbírka konána prostřednictvím sběracích listin nebo pokladničkami na území MČ Praha 10, je povinností pořadatele (zpravidla právnická osoba) informovat o tomto úřad MČ Praha 10.
  V případě sběrných listin nejpozději do 30 dnů před konáním veřejné sbírky předloží pořadatel tyto listiny k ověření jejich počtu a správnosti.
  V případě pokladniček oznámí pořadatel počet a přesné umístění těchto pokladniček na území MČ Praha 10.
  Vyřizuje odbor ekonomický, odd. místních příjmů, kontaktní osoba: Lidmila Gavláková, kancelář A305b, 267 093 356,lidmilav@praha10.cz.

  Kategorie: Povolení
 • Je přesně stanoveno využití pronajímaného pozemku?

  Ano. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

  Pro další informace je vhodné obrátit se na referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Pokud bychom měli zájem o rozdělení pozemku, jak postupovat?

  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky dotčených pozemků a staveb na nich, pokud to podmínky pro dělení nebo scelování umožňují.
  Nejprve je vždy vhodné kontaktovat referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Jak postupuje nájemce nebytových prostor, pokud chce žádat o navrácení vynaložených finančních prostředků na schválené stavební úpravy při ukončení nájmu?

  Nájemce nebytových prostor (tj. právnická osoba) postupuje a dokládá totožné doklady jako nájemce žádající o navrácení finančních prostředků za schválené stavební úpravy v obecním bytě. Navíc doloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 • Je nutné žádost opatřit ověřeným podpisem jako je tomu u podání žádosti o souhlas se stavebními úpravami?

  V tomto případě se ověřený podpis na žádosti nevyžaduje.

 • Z jakého důvodu musím do žádosti uvést telefonní kontakt?

  Uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail) velmi zjednodušuje případnou korespondenci MČ Praha 10 s žadatelem.

 • Jak mám postupovat, pokud nemám k dispozici všechny faktury za provedené stavební úpravy?

  Nedoložení veškerých faktur za provedené stavební práce a použitý materiál výrazně ztěžuje kladné vyřízení žádosti o navrácení všech vynaložených finančních prostředků. V takovém případě je vhodné se nejprve obrátit na kompetentní pracovníky referátu stavebních úprav MČ Praha 10 (Ing. František Ptáček (vedoucí referátu), Anna Petríková, 267 093 284, 267 093 237, FrantisekP@praha10.cz, AnnaP@praha10.cz).

 • Je pro podání žádosti o navrácení peněz za stavební úpravy důležitá forma vydání souhlasu se stavebními úpravami?

  Forma vydání souhlasu se stavebními úpravami není podstatná. Úřadu MČ Praha 10 může postačit i odkaz na příslušný souhlas (číslo dokumentu atd.), na jehož základě si předmětný souhlas dohledá.

Strana 5 z 21První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10