Otázky a odpovědi

 • Budu provádět stavební úpravy, potřebuji pro tyto účely stanovisko odboru životního prostředí MČ Praha 10?

  Souhlas OŽD vyžaduje stavební úřad v případě stavebních úprav podléhajících ohlášení nebo stavebnímu povolení.
   
  Pro naprostou většinu všech stavebních činností, které povoluje stavební odbor ÚMČ Praha 10 je nutné stanovisko OŽD. Z hlediska OŽD jsou posuzovány tři základní složky životního prostředí:
  • ochrana přírody a krajiny
  • nakládání s odpady ze stavební činnosti a z následného provozu stavby
  • ochrana ovzduší
  V případě rozsáhlejších staveb je vždy vhodné před podáním žádosti projednat záměr na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10.
 • Bydlím v pronajatém obecním bytě a chtěl bych provést drobné estetické úpravy jako výměnu koberce a baterie u kuchyňského dřezu. Musím požádat úřad MČ Praha 10 o svolení?

  O povolení žádáte správce domu, který má v tomto případě, kdy se jedná pouze o změny malého rozsahu, pravomoc rozhodnout sám. Při větších zásazích do bytu (např. zdění jádra) je nutné žádat o souhlasné stanovisko úřad MČ Praha 10.

 • Jak postupuje nájemce nebytových prostor, pokud chce žádat o souhlas se stavebními úpravami?

  Nájemce nebytových prostor (tj. právnická osoba) postupuje a dokládá totožné doklady a formuláře (Žádost o souhlas se stavebními úpravami v nebytovém prostoru) jako nájemce žádající o souhlas se stavebními úpravami v obecním bytě. Navíc doloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 • Jaké hrozí sankce, pokud provedu v bytě stavební úpravy bez vědomí úřadu?

  V případě, že nájemce provede v bytě stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, je pronajímatel, tedy městská část Praha 10, oprávněn požadovat odstranění těchto úprav, v krajním případě je možno přikročit až k výpovědi z nájmu. Pokud provedené stavební úpravy podléhají povolení stavebního úřadu, stavební úřad může udělit nájemci pokutu.

 • Má právo MČ Praha 10 zamítnout žádost s provedením některých úprav?

  Ano, úřad MČ může po prozkoumání žádosti vydání souhlasného stanoviska zamítnout, zejména pokud jsou plánované úpravy v rozporu s bytovou politikou MČ Praha 10 (jedná se např. o výrazné dispoziční změny bytu apod.).

 • Jak mám postupovat, pokud v archivu stavebního úřadu není k dispozici potřebná výkresová dokumentace?

  V takovém případě je vhodné další postup konzultovat s pracovníky referátu stavebních úprav - Ing. František Ptáček, Anna Petríková.

 • Hrozí nějaký postih, pokud bude reklama umístěna bez povolení?

  Majitel reklamy bude Městskou části Praha 10 vyzván k odstranění umístěné reklamy. Pokud tak neučiní do stanoveného termínu, bude reklama odstraněna Městskou částí Praha 10 na náklady majitele reklamy. K uvedené platbě bude připočteno vypočtené roční nájemné podle platných „ Pravidel“ a náklady na uskladnění.
  V případě, že majitel reklamy není nájemcem nebytového prostoru, náklady si bude nárokovat příslušný subjekt odpovědný za odstranění nepovolené reklamy.

 • K jakému účelu lze složenou kauci použít?

  Kauce může být použita pouze na odstranění reklamy a úpravu místa do původního stavu po skončení nájmu, pokud tak neučiní nájemci, nebo uhrazení dluhu na nájemném.

 • Doslechl jsem se, že označení provozovny je bez poplatku za pronájem plochy, je to pravda?

  Jedno označení provozovny do max. 3,00 m2 je bezplatné. Část plochy přesahující stanovené 3,00 m2, příp. další označení provozovny, je zpoplatňováno jako reklama.

 • Jak se stanovuje výše nájemného za reklamní plochu?

  Výše nájemného vychází z rozměrů reklamní plochy a polohy místa, kde bude reklamní zařízení instalováno vůči komunikačním tahům.

 • Rozdělení podnikatelů - fyzických osob podle písmena v příjmení a právnických podle počátečního písmena firmy

  Odbor živnostenský (OŽI),

  Jana Ondráčková, vedoucí odd.  č.dv. 209d,budova A    l.276   janao@praha10.cz

   

  Bomberovičová Alena linka 275 č. dv. 209c E, S

  Ondráčková Jana linka 276 č. dv. 209d Q, W, Y

  Lišková Zdeňka linka 281 č. dv. 209a B, G, X 

  Hájková Alena linka 279 č. dv. 213  A, Č, L, U, Ú, Ž      

  Hejtíková Věra linka 285 č. dv. 212 K

  Buzková Dana linka 278 č. dv. 212  F, CH, I, N

  Borská Hana, DiS. linka 289 č. dv. 211  O, T, Ť, V

  Bc. Zemanová Marta, DiS. linka 312 č. dv. 209b  H, J

  Jaroslava Vašátková, linka 537, č.dv. 213 P, C

  Miroslav Dvořák, linka 261, č.dv. 209a M, Ď, Š

  Jiráčková Helena linka 286 č. dv. 211  D, R, Ř, Z

 • Ukládání pokut za porušování loterijního zákona

  Odbor ekonomický (OEK),

  Gavláková Lidmila  lin. 356

  Ukládání pokut za porušování loterijního zákona, nařizování ústních jednání při porušování loterijního zákona, vydávání rozhodnutí ve věcech porušování loterijního zákona, reklamace při výběru všech druhů  místních poplatků.

 • Exekuce soudní

  Státní sociální péče (SSP),

  Jana Svozílková – linka 590

  Hana Holadová – linka 301

  Z důvodu vzniklého dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu lze ustanovit zvláštního příjemce pro dávku státní sociální podpory na základě žádosti vlastníka nemovitosti (obec, soukromá osoba, družstvo) nebo správní firmy. Žádost není MPSV předepsána, v příloze nutno doložit přehled dluhu na nájmu a službách.

 • Jak mám postupovat, chci-li vyhledat dokumentaci v Centrální spisovně nebo dohledat informace o podání uskutečněném na podatelně ÚMČ?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  V rámci odd. spisových služeb je zastupitelnost zaměstnanců a ved. odd. řešena takto:

  -         ved. odd. Ing.Tomáš Pastrňák (l.390)

  -         pracovnice podatelny (pí. Volková – l.656, pí. Zachová – l. 315, pí. Rousková – l. 338) – vzájemná

  -         zastupitelnost v rámci pracoviště

  -         zaměstnanci Centrální spisovny (pí Štičková -  l.521)

  -         pracovnice spisovny OOM/ OSM (pí. Podlipská – l.595)

  -         rozmnožovna - l.304

  Pro vyhledání, zpřístupňování a zapůjčování spisové dokumentace z Centrální spisovny platí odpovídající články „Spisového a skartačního řádu (QS 42-04)“. Postup vyřizování podání evidovaného v programu e-spis lze dohledat přímo v programu (pole „Vyhledávání“), a to na základě znalosti čísla jednacího, resp. dalších vyhledávacích kritérií. Záznam o podání, uskutečněném na podatelně před zavedením automatizované evidence lze na základě poskytnutí vyhledávacích údajů dohledat v Centrální spisovně ÚMČ, resp. ve fondech Archivu hl. m. Prahy.

  Kategorie: Ostatní
 • Potřebuji dohledat termín vyvěšení na úřední desce. Kam se mám obrátit?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Ing. Tomáš Pastrňák, tel.: 267 093 390, tomaspa@praha10.cz

   Tuto agendu zajišťuje Ing.Tomáš Pastrňák, který je schopen tyto informace dohledat v příslušném software. Volejte linku 390.

  Kategorie: Ostatní
 • Potřebuji dohledat doklady k majetkoprávním úkonům, týkajících se vlastnictví bytu či pozemku. Pomůžete mi?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Písemnosti majetkoprávního charakteru spravuje odloučené pracoviště Centrální spisovny (l.595), platí zde obdobný postup jako v případě požadavku na vyhledání dokladů k prokázání odpracovaných let u zlikvidovaných podniků a organizací. Vyhledání dokladů je však možné pouze pro domy, resp. byty, které prošly privatizací, případně pro vyvlastněné pozemky. Ve spisovně je možné rovněž nalézt doklady bývalého finančního odboru ONV ke konfiskacím, odúmrtím a dědictvím, restitucím a regresům. Dokumentace domů, resp. bytů, které jsou nadále v majetku MČ a jsou spravovány správními firmami, jsou uloženy na Odboru majetkoprávním – v registratuře bytového odd. (kancelář B 133)

 • Lze někde na ÚMČ nahlédnout do aktuálních nebo starších vydání Sbírky zákonů nebo časopisu „P10“?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Ing.Tomáš Pastrňák, l.390  tomaspa@praha10.cz

  Starší vydání Sbírky zákonů ČR a novin „P 10“ jsou k dispozici v Centrální spisovně ÚMČ, některé starší ročníky však nemusí být kompletní (v Centrální spisovně jsou uloženy ročníky Sbírky zákonů z let 1945 -2006). Zpřístupnění pro žadatele z řad veřejnosti podléhá postupům, stanoveným „Spisovým a skartačním řádem ÚMČ“. Další možnost nahlédnutí do Sbírky zákonů je na Odboru občanskoprávním (odd. přestupkové, kancelář C 516, l. 672).

  Kategorie: Ostatní
 • Jsem zaměstnancem organizace zřízené ÚMČ a potřebujeme vytvořit „Spisový a skartační řád“ („Spisový a skartační plán“). Poradíte mi, na koho se mohu obrátit se žádostí o pomoc?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Ing.Tomáš Pastrňák, l. 390, tomaspa@praha10.cz

  I v tomto případě kontaktujte vedoucího odd. spisových služeb, který osvětlí potřebné kroky.

  Kategorie: Ostatní
 • Informace o mateřských školách

  Odbor školství (OŠK),

  Viera Pávková, tel.: 267093491, e-mail: vierap@p10.mepnet.cz

  Seznam MŠ zřizovaných městskou částí Praha 10 a základní  informace o nich je možné najít na www. praha10.cz v odkaze Školství, kultura a sport.


  Zápis do MŠ se koná každoročně v měsíci dubnu, přesný termín je možné získat na MŠ a na OŠK. Přednostně jsou dle zákona přijímány děti v posledním roce před nástupem do ZŠ.  Předškolní vzdělávání se poskytuje za úplatu, jejíž výši stanovují ředitelky jednotlivých škol na základě neinvestičních nákladů dané mateřské školy. Na podmínky přijetí dětí cizinců ze zemí mimo států EU budou upozorněni rodiče těchto dětí při zápisu. Zákonní zástupci předkládají při zápisu dítěte do mateřské školy svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.

  Prázdninový provoz mateřských škol – v době hlavních prázdnin jsou na území m. č. Praha 10 otevřeny 1 – 2 MŠ dle zájmu rodičů. Informace o otevřených MŠ je možno získat na jednotlivých MŠ, na OŠK a na webových stránkách. K prázdninovému provozu jsou přijímány pouze děti docházející do MŠ zřizovaných m. č. Praha 10. Úplata za provoz a stravné se platí předem, v případě že dítě do prázdninového provozu nenastoupí, se úplata za provoz nevrací.

  Kategorie: Školství
 • Granty

  Odbor školství (OŠK),

  Miluše Hloušková, tel.: 267093396, e-mail:

  Městská část Praha 10 každoročně vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů z oblastí kultury, umění, volného času, sportu, vzdělávání a sociální, zdravotně sociální a protidrogové prevence. Grantového řízení je vyhlašováno vždy v posledním čtvrtletí kalendářního roku s platností pro rok následující a zveřejňováno je vždy spolu s podmínkami na webových stránkách a v novinách PRAHA 10.

Strana 6 z 21První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10