Otázky a odpovědi

 • Informace o komunitním plánování sociálních služeb

  Odbor sociální (OSO),

  Bc. Linda Zákorová, kancelář B 134, tel. 267 093 226, LindaZ@praha10.cz

  Sociální odbor koordinuje komunitní plánování sociálních služeb na území městské části. Sociální služby by měly odpovídat potřebám obyvatel městské části. Na komunitním plánování se podílejí sami uživatelé a poskytovatelé těchto služeb.

 • Linkové vedení MHD

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  Pro získání informace z oblasti linkového vedení MHD se obraťte na pražského organizátora dopravy - ROPID, Rytířská 10,110 00, Praha 1, tel. 234 704 590.

  Kategorie: Doprava
 • Audiovizuální tvorba, reklamní spoty

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  pí Brodská, 267 093 379, evab@praha10.cz

   

  - formulář žádosti (F/ODO/10) lze získat přímo na ODO nebo na internetových stránkách ÚMČ 

  K žádosti je nutno doložit:

  - 3x situační plánek s určením místa a velikosti záboru s návrhem dopravního značení (pro urychlení písemné vyjádření Policie ČR,
  Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie - odd. dopravního inženýrsví, Kongresová 2, Praha 4)

  - termínu realizace včetně vyznačení časového omezení

  - výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění

  - plná moc k vyřízení žádosti

  - smlouva s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1, nebo s jiným vlastníkem pozemku

  - podrobnosti pí Brodská, 267 093 379, evab@praha10.cz

  Kategorie: Doprava
 • Stanovisko k reklamám (billboardy, štítové zdi domů, sloupy veřejného osvětlení atd.)

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  pí Brodská, 267 093 379, evab@praha10.cz

  K žádosti je nutné doložit:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění

  - vyjádření nebo smlouva s majitelem pozemku, nemovitosti

  - vyjádření Policie ČR,  Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie -odd. dopravního inženýrsví, Kongresová 2, Praha 4 - zákres do mapy s přiloženou fotodokumentací z místa záboru nebo nemovitosti

  podrobnosti pí Brodská, 267 093 379, evab@praha10.cz

  Kategorie: Doprava
 • Stanovisko k ostatním stavbám

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  p. Čížek, 267 093 492, vladimirc@praha10.cz
  Ing. Dejnožka, 267 093 267, martind@praha10.cz

  - písemná žádost o stanovisko

  - technická zpráva + část projektové dokumentace, popisující způsob užívání stavby, dopravní řešení a úpravy komunikací

  - výpočet dopravy v klidu (vyhl. č. 26/1999 Sb.hl.m. Prahy), počet a velikost sledovaných ploch doložit výkresy

  - koordinační situace (zakreslit zásahy do chodníků a vozovek, změny v organizaci dopravy v okolí)

  - u 3 a více vozidel požadujeme situaci dopravního řešení (organizace a způsob parkování)

  - telefonní kontakt na žadatele pro možnost upřesnění případných nejasností

  podrobnosti pro Vinohrady, Vršovice, Malešice, Michle p. Čížek

  pro kat. území Strašnice, Záběhlice Ing. Dejnožka

  Kategorie: Stavby
 • Osazení komerční, místní cílové a informativní směrové šipky, připomínky k městskému informačnímu a orientačnímu systému (směrovky ulic, kulturních a komerčních cílů atd.)

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD), referát dopravy

  - písemný požadavek se zákresem

  podrobnosti pí Čuřínová, 267 093 375, jitkac@praha10.cz

  Kategorie: Doprava
 • Dotaz k umístění stavby

  Odbor stavební (OST),

  267 093 586 - Ing. arch. Hana Vítovcová - územní řízení - sektor východ - hanavi@praha10.cz

  267 093 578 - Václava Čermáková - územní řízení - sektor jih - vaclavac@praha10.cz

  267 093 529 - Ing. arch. Eva Langová - územní řízení - sektor západ - evala@praha10.cz

  267 093 259 - Ing.Karolína Škachová - územní řízení - sektor sever - karolinas@praha10.cz

  267 093 331 - Ing. Štěpánka Tajovská - územní řízení-sektor střed - stepankat@praha10.cz

  267 093 605 – Ing. Hana Boušková - územní řízení  - stavby veřejných sítí, telekomunikační stavby - hanabo@praha10.cz

   

  Doporučujeme předem konzultovat s pracovníky stavebního úřadu.

  Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  jinak. Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v zákoně a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci.

  Kategorie: Stavby
 • Dotaz na povolování staveb stánků, reklam a staveb pro reklamu

  Odbor stavební (OST),

  pro Vinohrady, Vršovice, Malešice, Michle, Strašnice, Záběhlice,

  Šavrdová Marie    267 093 355  mariesa@praha10.cz,

  Doporučujeme předem konzultovat s pracovníky stavebního úřadu.

  Veškerá  reklamní  a informační zařízení, včetně označení  firmy o celkové ploše  větší než 0,6m2 umisťovaná na pozemcích nebo fasádách objektů vyžadují pro umístění územní souhlas.  Pokud jsou tyto zařízení větší než 8m2  jedná se o stavby pro reklamu  vyžadující nejen územní souhlas, ale podléhají i ohlášení stavby.

  K vyplněné žádosti o umístění  stavby (územní souhlas) musí žadatel doložit doklady uvedené v části B „ přílohy k žádosti“ zejména :

  - 2x projektovou dokumentaci zpracovanou dle vyhlášky  č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha č.1 k této vyhlášce

  - doklady  prokazující  vlastnické právo  nebo smlouvu nebo doklad o právu provést  stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn

  - závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů tj. odbor památkové péče  Magistrátu hl.m.Prahy dále jen ( MHMP), odbor dopravních agend MHMP, odbor životního prostředí MHMP a koordinované stanovisko odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Prahy 10.

  Informační a reklamní zařízení menší než 0,6m2 nevyžadují  územní rozhodnutí, územní souhlas ani ohlášení pokud jsou umísťována mimo ochranná pásma komunikací.

   

   

   

  Stavby stánků o celkové zastavěné ploše do 50m2  vyžadují  umístění stavby  na základě vydání územního souhlasu,  a  následně podléhají ohlášení stavebnímu úřadu.

  Žádost o územní souhlas  a ohlášení musí být  na předepsaných  formulářích uvedených ve vyhlášce č. 503/2006Sb. příloha č. 7 a 8.

   V části B formuláře jsou uvedeny doklady, které musí být přiloženy k žádosti a ohlášení zejména :

  - 2x projektovou dokumentaci zpracovanou dle vyhlášky  č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha č. 5 k této vyhlášce

  - doklady  prokazující  vlastnické právo  nebo smlouvu nebo doklad o právu provést  stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn

  - souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

  - závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů tj. odbor památkové péče  Magistrátu hl.m.Prahy dále jen ( MHMP), odbor dopravních agend MHMP, odbor životního prostředí MHMP a koordinované stanovisko odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Prahy 10, Hygienik hl.m.Prahy, Rybalkova 39, Praha 10 a  Hasičský záchranný sbor  hl.m.Prahy, Průběžná 74, Praha 10.

  Stavba musí být v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb.hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů ("vyhláška OTPP").

 • Dotaz na archivní stavební dokumentaci

  Odbor stavební (OST),

  pro Vinohrady, Vršovice, Malešice, Michle, Strašnice, Záběhlice,

  Müllerová Dagmar 267 093 408 dagmarmu@praha 10.cz

  Větříšková Karla 267 093 550 karlav@praha10.cz

   

  Doporučujeme předem konzultovat s pracovníky stavebního úřadu.

  Dokumentace staveb je uložena v archivu stavebního úřadu. Nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu, kterým je stavební zákon.
  V odůvodněných případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku. Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.
  Posuzování, zda se jedná o prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu je vždy na správním orgánu.
  Účastníci správního řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
  Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.
  S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Pořízení kopií je zpoplatněno dle zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Položka 3 dle písm. a) - vydání   stejnopisu,   opisu,   kopie, fotokopie   nebo   výpisu   z   úředních spisů,   ze   soukromých   spisů   v   úřední úschově,   z   rejstříků,   z   registrů, z   knih,   ze   záznamů,   z   evidencí, z   listin   nebo   z   dalšího   písemného a   obrazového   materiálu,   popřípadě sdělení   o   negativním  nálezu  15 Kč  za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku je-li   pořizována   na   kopírovacím stroji  nebo  na   tiskárně počítače.

   

  Kategorie: Stavby
 • Dotaz na vyvlastnění, věcné břemeno

  Odbor stavební (OST),

  Podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je Magistrát hlavního města Prahy. Zastupitelstvo hlavního města Prahy nemůže působnost vyvlastňovacího úřadu přenést statutem na městské části nebo městské obvody.

  Kategorie: Stavby
 • Privatizace (prodej domů po jednotkách)

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  Zdena Kohoutková  tel. 267093507 mail zdenako@praha10.cz

  Šárka Žiláková  tel. 267093495 mail sarkaz@praha10.cz

  Nejčastější dotazy se týkají prodeje bytů a postupu při prodeji. Jedná se o privatizaci od roku 2004 (prodej jednotek ), tzv." novou".  Při nové privatizaci, při dotazu na postup, lze odkázat i na inforamční kancelář, kde je k dispozici Prováděcí předpis privatizace domovního fondu,případně na  www. stránky m.č. Praha 10. Dotazy na tzv. novou privatizaci od roku 2004 směrovat na paní Kohoutkovou - tel. 267093507 event. na pí Žilákovou- tel. 267093495

 • Prodeje pozemků pod již zprivatizovanými domy a výmazu zástavního a předkupního práva.

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  JUDr. Libuše Mikulecká   tel. 267093437 mail libusem@praha10.cz

  Pro tyto účely považujeme privatizaci do roku  2004 za tzv. "starou" ( tj privatizace celých domů právnickým osobám).

  Dotazy na tzv. "starou" privatizaci do roku 2004 směrovat na JUDr. Mikuleckou - tel. 267093437

   

 • Smlouvy o věcném břemeni

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  Referentka p. Lucie Zíková, 267 093 422, luciea@praha10.cz

  Žádost, společně s projektovou dokumentací se podává odboru obecního majetku

  Ocenění věcného břemene včetně konzultace o navržené trase – odbor územního rozvoje

  Odbor obecního majetku na základě stanoviska odboru územního rozvoje vyhotovuje smlouvu o věcném břemeni a předkládá radě městské části ke schválení

 • Byty určené k pronájmu ze sociálních důvodů

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  referentky Danuše Holubová, 267 093 353, danuseh@praha10.cz

                    Marie Vladyková, 267 093 249, mariev@praha10.cz

   

  Seznam žadatelů se nevede, jsou vyhlašovány výzvy k podání přihlášek

  Podmínkou je - minimální doba trvalého pobytu na území městské části Praha 10 3 roky

  -         žadatel nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení

  -         doložení sociálních důvodů

 • Pronájem nebytových prostor

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  Vedoucí referátu Ing. Jiří Lešner, 267 093 426, jiril@praha10.cz

  -správní firmy Centra, Tommi hold. ref. Dominika Hronová, 267 093 311, dominikah@p10.mepnet.cz

  -správní firmy Austis, Navatyp referentka Zuzana Starove, 267 093 548, Zuzka@p10.mepnet.cz

   

  Jak postupovat v případě zájmu o pronájem nebytových prostor:

  -         seznámit se s aktuální veřejnou nabídkou volných nebytových prostor, která je vždy zveřejněna na úřední desce ÚMČ i na internetu po dobu nejméně 15 dnů

  -         telefonicky si domluvit prohlídku předmětných NP u příslušné správní firmy, která v rámci prohlídky NP sdělí žadatelům i bližší informace o stavu nebytového prostoru

  -         přihlásit se do veřejné nabídky podáním písemné přihlášky na formuláři, který je k vyzvednutí v informacích Úřadu městské části Praha 10 a ke stažení na internetových stránkách www.praha10.cz . Vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem žadatele včetně  všech požadovaných dokladů je třeba podat do podatelny ÚMČ ve stanoveném termínu, v zalepené a náležitě označené obálce.

 • Souhlas se stavebními úpravami v bytě nebo nebytovém prostoru

  Souhlas se stavebními úpravami v nemovitostech ve správě městské části a stanovisko vlastníka nemovitosti ve stavebním řízení obecně -Ing. František Ptáček, 264093284, frantisekp@praha10.cz,

  Souhlas se stavebními úpravami, pronájem ploch pro reklamy -Josef Sechovec, 267093412, josefs@praha10.cz

  Žádost o souhlas se stavebními úpravami podávejte na předepsaném formuláři, který je k dispozici v informační kanceláři úřadu nebo na internetových stránkách. www.praha10.cz

 • Chci zjistit, kdo je majitelem nemovitosti

  Správcem dat je katastr nemovitostí to je Katastrální úřad. Pobočka pro hlavní město Prahu sídlí na adrese:

  Pod Sídlištěm 1800/9, 182 14 Praha 8, mail.ku.proprahu@cuzk.cz

  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 • Mám dotaz, zda je na pozemku restituce

  K řešení restitucí je zřízen Pozemkový fond ČR Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, telefon 296 164 111, www.portal.gov.cz

 • Možnosti využití pozemku podle ÚPn

  Kvalifikovanou odpověď Vám podá Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje (ad. 1 – 4) může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici.

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

 • Připravované stavby na území MČ Praha 10

  Kvalkifikované odpovědi podá odbor územního rozvoje (1 – 4):

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

Strana 7 z 21První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10