Otázky a odpovědi

 • Informace o stavebních uzávěrách

  Na území MČ Praha 10 se nacházejí 3 typy stavebních uzávěr:

  -         ve velkých rozvojových území (Bohdalec – Slatiny, malou částí Štěrboholy-Malešice) Kvalifikovanou odpověď podá odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici

  -         pro nadřazenou komunikační síť - Kvalifikovanou odpověď podá odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici.

  -         pro trasy městské kolejové dopravy - Kvalifikovanou odpověď podá odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

 • Kde jsou úkryty pro občany Prahy 10?

  Odbor hospodářské správy (OHS), referát krizového řízení;

  Přehled stálých úkrytů na území správního obvodu Praha 10 (území MČ Praha 10):

  Přehled krytů v Praze 10.

 • Koho mohou na Úřadu městské části Praha 10 se svojí nabídkou kontaktovat subjekty pořádající odborná školení ?

  Kancelář tajemníka (KT),

  Hana Rešlová, personalistka, t.č: 267 093 722, e-mail: HanaC@praha10.cz

  Subjekty, jejichž předmětem podnikání jsou odborné kursy, školení a jiné vzdělávací akce v oblasti státní správy činností, mohou se svou nabídkou kontaktovat Hanu Císařovou, která zajišťuje přípravu a vzdělávání zaměstnanců.

  Kategorie: Ostatní
 • Dotazy ohledně EU

  Kancelář tajemníka (KT),

  Mgr. Hana Charousová, referent fondů EU, l. 227

   

  • Bezplatná informační linka Úřadu vlády 800 200 200 zodpoví všechny dotazy týkající se EU

  • Internetový portál Úřadu vlády www.euroskop.cz

  • Evropský dům, ve kterém sídlí informační centrum. Centrum je určené pro fyzické i právnické subjekty, je otevřeno Po – Pá od 10.00 do 18.00 hod

       Adresa: Jungmannova 24,  110 00  Praha 1

              http:// europa.eu.int

  • Eurodesk – evropská informační síť pro mládež – studium, stipendia, neformální setkání

                www.eurodesk.cz

  Od r. 2007 do r. 2013 začíná  nové plánovací období.

  Evropská unie přijala tzv. Strategické obecné zásady Společenství. Na základě tohoto dokumentu byly stanoveny v období 2007 – 2013  tři cíle:

  - Cíl 1 Konvergence (snižování meziregionálních rozdílů na úrovni EU)

  - Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

  - Cíl 3 Evropská územní spolupráce

   

  Operační programy jsou nyní ve fázi schvalování

  Pro Prahu jsou stanoveny dva Operační programy:

  - Operační program Adaptabilita

  - Operační program konkurenceschopnost

   

  Pro tyto operační programy byly zřízeny vlastní www stránky:

  www.oppa.cz

  www.oppk.cz

   

  Oficiální stránky Fondů EU jsou www.strukturalni-fondy.cz

  Podrobnější dotazy také poskytuje

  Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

  Telefon pro informace: 224 861828

  O aktivitách MČ Praha 10 informují www stránky: http://www.praha10.cz, sekce evropské strukturální fondy

  Kategorie: Ostatní
 • Jak má být označena provozovna?

  Odbor živnostenský (OŽI), Helena Líbalová, tel.: 267 093 208, e-mail: HelenaLi@praha10.cz

   

  § 17 Živnostenského zákona ukládá podnikateli povinnost oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně.

  Další povinností je řádné, trvalé a zvenčí viditelné označení provozovny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, pokud bylo přiděleno. Mobilní provozovna a automat pak musí být navíc označeny rovněž i údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adresou, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. V případě, že se jedná o provozovnu určenou k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být rovněž označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat, a dále kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

 • Jak s reklamací?

  Odbor živnostenský (OŽI), Helena Líbalová, tel.: 267 093 208, e-mail: HelenaLi@praha10.cz

  Problematiku reklamací upravuje v ČR zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Příslušným dozorovým orgánem nad touto oblastí je pak Česká obchodní inspekce. Konkrétní podmínky postupu při reklamacích upravuje § 19, který definuje následující:

  V provozovně musí být po celou dobu provozní doby přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen reklamaci přijmout v kterékoli provozovně pokud je toto možné s ohledem na sortiment zboží nebo služeb. Případně i v sídle nebo místě podnikání podnikatele. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení se zákonem stanovenými následujícími náležitostmi :

  - kdy spotřebitel právo uplatnil,

  - co je obsahem reklamace,

  - jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje

  - potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,

  - případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace
   

  O reklamaci prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává lhůta potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu kterou nelze odstranit. Pokud podnikatel prodává zboží či poskytuje služby mimo ohlášenou provozovnu je povinen s prodejem zboží či poskytnutím služby zároveň spotřebitele informovat o místě kde je možné uplatnit reklamaci i po skončení takovéhoto prodeje.

  Pokud podnikatel dodrží následující postup avšak reklamaci neuzná, v dané chvíli již není příslušným orgánem k řešení Česká obchodní inspekce. Neboť se jedná o občanskoprávní spor, který je nutné řešit soudní cestou. Uvedený postup je však poměrně náročný, neboť k posouzení oprávněnosti reklamace je nutno pro soudní řízení získat posudek soudního znalce v daném oboru.

  Problematiku v oblasti reklamačního řízení je možno od 1.4.2008 řešit v rámci tzv.“Projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů“. Realizátorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími orgány. Veškeré informace o tomto projektu a seznam tzv. kontaktních míst příslušných k přijetí podnětu nebo žádosti, podání kvalifikovaných informací k dané problematice, návrhu možnosti řešení a dalšího postupu, jsou na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci ochrany spotřebitele www.mpo.cz.

 • Chtěl bych podnikat v zemědělství, co mám udělat?

  Odbor živnostenský (OŽI), Jana Serbouk, tel.:267 093 270, e-mail: JanaR@praha10.cz

  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se zaevidovat do evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

  Žádost o zaevidování podává žadatel u úřadu, v jehož územní působnosti se nachází sídlo nebo umístění organizační složky zemědělského podnikatele právnické osoby, u fyzické osoby se řídí místní příslušností místem trvalého pobytu.

  Zemědělský podnikatel je povinen ohlásit změny, týkající se zemědělského podnikání místně příslušnému úřadu.

  Formuláře naleznete přímo na pracovišti živnostenského odboru, v informační kanceláři úřadu nebo na http://www.praha10.cz/dokumenty/soubory-ke-stazeni-formulare.aspx.Vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč. Změna zápisu identifikačních údajů osvědčení podléhá správnímu poplatku 100,- Kč. Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci (zaměření zemědělské výroby) podléhá správnímu poplatku 500,- Kč. Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu, či kartou na živnostenském odboru.

 • Chci výpis z evidence zemědělských podnikatelů, jak mám postupovat?

  Odbor živnostenský (OŽI), Jana Serbouk, tel. 267 093 270, e-mai: JanaR@praha10.cz
   
  Evidence zemědělských podnikatelů obsahuje údaje o subjektech, podnikajících jako zemědělský podnikatel. Na žádost živnostenský úřad z evidence zemědělských podnikatelů vydává v listinné nebo elektronické podobě výpis, který obsahuje požadované údaje. Žadatel sdělí základní údaje o subjektu, jehož výpis žádá, tiskopis je na www.praha10.cz, zaplatí správní poplatek, který činí 15,- Kč za jednu stranu výpisu.
  Žádost o výpis podává žadatel u úřadu, v jehož územní působnosti se nachází sídlo nebo umístění organizační složky zemědělského podnikatele právnické osoby, u fyzické osoby se řídí místní příslušnost místem trvalého pobytu.
 • Problematika údržby zeleně a dětských hřišť

  Kontaktní pracovníci:

  Odbor životního prostředí (OŽP),

  Ing. arch. Jan Malsa, tel. 267 093 501, e-mail: janma@p10.mepnet.cz pro  oblast Malešic a Strašnic

  Bc. Michal Petřík, tel. 267 093 367, e-mail: michlap@p10.mepnet.cz pro oblast Vršovic, Vinohrad, Michle a Záběhlic

  Údržba travnatých ploch, parků, dětských hřišť a ostatních ploch, které jsou ve správě odboru životního prostředí, je zajištěna prostřednictvím smluvní firmy. Údržba je zajišťována  na přibližně 160 ha travnatých  a parkových ploch a více než 80 dětských hřištích a sportovištích. Vzhledem k vysoké specializaci této činnosti je vhodné požadavek vznést přímo na konkrétního referenta odboru životního prostředí.

 • Problematika úklidu veřejných prostranství

  Kontaktní pracovníci:

  Odbor životního prostředí (OŽP),

  Petr Blažek, tel. 267 093 357, e-mail: petrbl@p10.mepnet.cz pro oblast Záběhlic, části Michle a části Strašnic

  Jiří Jeřábek DiS., tel. 267 093 544, e-mail: jirij@p10.mepnet.cz pro oblast Vinohrad, Vršovic a části Michle

  Vlastimil Koubek, tel. 267 093 721, e-mail: vlastimilk@p10.mepnet.cz pro  oblast Malešic a části Strašnic

   

  Na území Prahy 10 je úklid veřejných prostranství prováděn více subjekty a to v závislosti na vlastnictví pozemků nebo jich správě.

  Ze strany Městské části Praha 10 je zajišťován, jako nenároková služba obyvatelstvu, úklid všech chodníků, mobilní sběr psích exkrementů a odstraňování černých skládek. Zároveň je monitorováno vytížení kontejnerů na separovaný odpad a kontejnerů na velkoobjemový odpad. Pokud zaznamenáte problém v této oblasti nebo bude chtít získat další informace můžete kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí.

  Další správci veřejných prostranství

  Úklid vozovek zajišťuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy (dále jen TSK) a to včetně provádění tzv. Komplexního čištění komunikací v rámci kterého dochází i k odtahování vozidel nerespektujících instalované dopravní značení. Pokud se obáváte odtažení můžete kontaktovat zástupce TSK - pí. Holou, tel. 296 826 013, e-mail: holam@tsk.mepnet.cz  nebo jsou tyto informace k dispozici na internetových stránkách TSK www.tsk-praha.cz, případně na stránkách Prahy 10 www.praha10.cz .

  Úklid na ostrůvcích MHD, konečných tramvají či autobusů a na kolejových svršcích zajišťuje Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. Své případné dotazy můžete směřovat na tel. 296 192 067-8, e-mail: Stiznosti.podnety@dpp.cz .

 • Seznamy voličů

  Kontaktní osoby:

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Daniela Vacková tel. 267093368 DanielaV@p10.mepnet.cz
  Věra Voříšková tel. 267093415 VeraVo@p10.mepnet.cz

  Do seznamu voličů je možné nahlédnout kdykoliv (nejen bezprostředně před volbami) v návštěvních hodinách ÚMČ pro veřejnost u odboru občanskosprávního, Vršovická 68, 5.patro, budova C, číslo dveří 520 a 518. Seznam je veden počítačovou formou a občan, po prokázání své totožnosti (zpravidla OP nebo cestovním pasem) si může prohlédnout veškeré údaje vedené o své osobě. Údaje o příbuzných, sousedech či známých se nesdělují!! Zjistíte-li nějakou chybu, lze data opravit nebo doplnit, a to po předložení úředního dokladu či veřejné listiny (např. OP, oddací list, úmrtní list předložený nejbližším příbuzným, listina o udělení státního občanství ČR, rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení).

  Kategorie: Ostatní
 • Hlášení adresy pro doručování

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Podrobné informace naleznete na adrese: hlášení adresy pro doručování

  Kategorie: Ostatní
 • Které jsou základní složky IZS (Integrovaný záchranný systém)?

  Odbor hospodářské správy (OHS), referát krizového řízení;

  Anna Valentová vedoucí referátu krizového řízení tel. 267 093 400, e-mail: annav@praha10.cz

  • Městská policie hlavního města Prahy   http://www.mppraha.cz 

  • Policie České republiky - Správa hlavního města Prahy www.mvcr.cz/policie

  • Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy www.zzshmp.cz   

  • Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy www.mvcr.cz/hasici

 • Existuje databáze některých škodlivých látek?

  Odbor hospodářské správy (OHS), referát krizového řízení;

  Anna Valentová vedoucí referátu krizového řízení tel. 267 093 400  
  e-mail: annav@praha10.cz

  http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx

  „Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek
  /Amoniak,Dusičnan amonný,Chlor,Kyanovodík,Sirouhlík/

 • Existuje příručka nebo návod pro obyvatele pro případ ohrožení?

  Odbor hospodářské správy (OHS), referát krizového řízení;

  Anna Valentová vedoucí referátu krizového řízení tel. 267 093 400  
  e-mail: annav@praha10.cz

  Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události  Příručka pro případ ohrožení pro obyvatele:
  http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx

 • Pro koho jsou zabezpečeny prostředky individuální ochrany?

  Odbor hospodářské správy (OHS), referát krizového řízení;

  Anna Valentová vedoucí referátu krizového řízení tel. 267 093 400, e-mail: annav@praha10.cz

  Stejně jako v naprosté většině zemí EU a vyspělých státech světa se v období míru s použitím prostředků individuální ochrany nepočítá. Při stavu ohrožení státu a válečného stavu se provádí výdej těchto prostředků pro děti od narození do 18 let a osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod. Ostatní fyzické a právnické osoby mohou ochranné prostředky do osobního vlastnictví získat za úhradu ve specializovaných prodejnách – viz Seznam ochranných prostředků    http://www.hzscr.cz/clanek/region-hl-m-praha.aspx

 • Co musíme udělat, když uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstraha“?

  Odbor hospodářské správy (OHS), referát krizového řízení;

  Anna Valentová vedoucí referátu krizového řízení tel. 267 093 400, e-mail: annav@praha10.cz

  Pokud uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstraha“ a zjevně se nejedná o povodeň, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Tímto objektem může být např. obchod, veřejná budova, soukromý byt, výrobní závod, úřad atd. V objektu, kde se ukryjeme, zavřeme a utěsníme dveře a okna, vypneme ventilaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního zamoření. Informace o tom, co se stalo a co máme v dalším období dělat, uslyšíme v mimořádných zpravodajstvích z hromadných informačních prostředků (rozhlas, televize). Děti by neměly opouštět školu, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. Siréna totiž může s velkou pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečných látek.

 • Kolik máme varovných signálů v České republice?

  Odbor hospodářské správy (OHS), referát krizového řízení;

  Anna Valentová vedoucí referátu krizového řízení tel. 267 093 400,
  e-mail: annav@praha10.cz

  V České republice je zaveden jeden varovný signál s názvem „Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin; signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech). Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.
   

  K ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění /zkouška sirén) je dále vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. U elektronických sirén je tento tón doplněn verbální informací č.1 Zkouška sirén…. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin.

  Sirénami je vyhlašován ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. U elektronických sirén vysílaný signál napodobuje zvuk trubky „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Signál slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál není varovným signálem.

 • Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události?

  Odbor hospodářské správy (OHS), referát krizového řízení;

  Anna Valentová vedoucí referátu krizového řízení tel. 267 093 400, e-mail: annav@praha10.cz

  O vzniku mimořádné události která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je obyvatelstvo varováno prostřednictvím sirén a následně vyrozuměno verbálními informacemi pomocí elektronických sirén, z rozhlasu, televize, pomocí mobilních prostředků.

 • Krizové řízení

  Odbor hospodářské správy (OHS), referát krizového řízení;

  Anna Valentová vedoucí referátu krizového řízení tel. 267 093 400  
  e-mail: annav@praha10.cz

  Úvodní informace

  V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním způsobem naruší normální chod života a dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů, škodám na majetku a ohrožení životního prostředí.Takovou situaci nazýváme mimořádnou událostí.Ta může být způsobena živelní pohromou /povodně,vichřice,sněhové bouře,sesuvy půdy/ nebo činností člověka /požáry,dopravní nehody,letecké katastrofy,havárie technických zařízení, radiační havárie,epidemie a nákazy,teroristické akce/

  Pro řízení opatření pro ochranu životů, zdraví, majetků občanů, případně návštěvníků hl. m. Prahy a ochranu životního prostředí při mimořádných událostech byl hl. m. Prahou vytvořen “Záchranný bezpečnostní systém (ZBS)”. ZBS tvoří systém vazeb zabezpečující koordinovaný postup záchranných, pohotovostních a odborných složek, orgánů státní správy a samosprávy, právnických a fyzických osob při likvidaci následků mimořádných událostí na území hl. m. Prahy dispečink tel. 222 022 200-3

  Běžné události malého rozsahu /lokální/ dopravní nehody, požáry,úniky nebezpečných látek apod. příslušné složky Integrovaného záchranného systému

  Hasiči 150
  Záchranná služba 155
  Policie ČR 158
  Městská policie 156
  Tísňové volání 112

Strana 8 z 21První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10