Vybrané články z tohoto čísla

Zóny jsou řešením kritického stavu parkování v Praze 10

Vedení městské části Praha 10 reaguje na dlouhodobý problém s parkováním. Chce postupně zavést zóny parkovacích stání a zároveň začít pracovat na stavbě parkovacích domů. Radní svým usnesením z poloviny května rozhodli o přípravě zavedení zón placeného stání na území Prahy 10. Návrh je představován veřejnosti a koncem června bude předložen ke schválení zastupitelům. 

Publikováno: 15.01.2020
Kategorie: Měsíčník3082

Jak šel čas
Zavedení zón placeného stání, obecně známých jako „modré (parkovací) zóny“, je vyústěním delšího procesu. Mezi lety 2010–2017 se o parkovacích zónách v Praze 10 sice diskutovalo, ale radnice je nezavedla. Předchozí vedení radnice nechalo v roce 2018 aktualizovat starší dopravní analýzu z roku 2012.
Výsledky této odborné studie jsou známy od jara 2019. Dopravní odborníci zpřesnili svá zjištění a dospěli k tomu, že v mnoha lokalitách naší městské části jsou parkovací kapacity využívány na více než 100 % jak během dne, tak v noci. 
Tento kritický stav plyne především z postupného zavádění zón placeného stání v okolních městských částech. Auta se na Desítku přelévají právě z nich, ale také k nám v nemalém množství dojíždějí automobily ze Středočeského kraje. „Parkování je dlouhodobým problémem a jednou z největších výzev, které naší městskou část trápí. Výsledky této analýzy nám poslouží jako jeden z podkladů při hledání možností, jak budoucí systém dopravy v klidu na našem území pojmout,“ uvedla starostka Renata Chmelová.
Rada městské části zvolená po volbách v roce 2018 na tento kritický stav okamžitě zareagovala. Výsledkem je návrh na připojení Prahy 10 do městského systému parkovacích zón. Tento krok byl pečlivě probírán ve všech orgánech, které k tomu měly co říct. Doporučující stanovisko radě dala po opakovaném projednání v jarních měsících Komise pro dopravu a parkování RMČ Praha 10 a také na svém veřejném jednání Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10. 
Do takto citlivé záležitosti radnice od počátku zapojuje občany. S výsledky dopravní analýzy a rámcovým návrhem řešení bylo možné se seznámit během obšírné diskuse v rámci setkání k přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části.

 

Faktor hlavní město Praha
Řešení parkování v naší metropoli není triviální věc, navíc řadu klíčových pravomocí drží v ruce hlavní město Praha.
Hlavní město by mohlo problém parkování řešit zavedením jedné celopražské zóny. Tomu ale nic nenasvědčuje, proto se věc řeší dílčím způsobem – postupným rozšiřováním po městských částech. Místostarosta pro dopravu Filip Humplík k tomu říká: „Celopražské parkovací zóny se v nejbližších letech asi nedočkáme, proto v zájmu obyvatel Prahy 10 musíme jednat.“
Modré, oranžové a fialové zóny tvoří de facto systém záborů na komunikacích. Ty jsou v drtivé většině v majetku hl. m. Prahy. A protože ulice patří hlavnímu městu, systém parkovacích zón je podřízen vyhlášce hlavního města. Hlavní město je rovněž provozovatelem celého systému. 
S rolí hlavního města souvisí i postupná doba zavádění. Pokud půjde všechno dobře, nejprve by v první etapě mohlo dojít k zavedení zón placeného stání zhruba v polovině roku 2020 ve Vršovicích, Strašnicích a následně v Malešicích, tedy v území Prahy 10 severně od železniční tratě Praha hl. n. – Praha-Hostivař. Území „pod tratí“ – Bohdalec, Záběhlice a Zahradní Město – by přišlo na řadu ve druhé fázi v roce 2021.
Postupné zavádění zón po etapách odpovídá tomu, že Praha 10 leží na obrovském území. Ani kapacitní možnosti Technické správy komunikací nejsou připravené na jednorázové zprovoznění systému. Jeden rok je doba potřebná na přípravu organizace zón, na projednání s veřejností i dotčenými orgány i na osvětu. Celý proces definitivně stvrdí změna vyhlášky hl. m. Prahy. Radnice Prahy 10 je s magistrátem v úzkém kontaktu.

 

Na co všechno pamatujeme
Radnice aktivně hájí nárok obyvatel s trvalým pobytem v městské části Praha 10 na lepší dostupnost parkování. Po zavedení zón placeného stání by mělo dojít k mírnému poklesu aut v ulicích – ve prospěch legálních parkovacích míst pro rezidenty. Radnice si při přípravě systému uvědomuje potřeby nejen obyvatel Prahy 10, ale i návštěvníků, dále těch, kdo tu pracují či podnikají, a občanů, kteří zde žijí, ale trvalé bydliště mají jinde. 
Proto připravujeme studii pro výstavbu parkovacích domů. Plnou podporu radnice má navyšování kapacit odstavných ploch P+R. Vedle automobilové dopravy se těší podpoře vedení Prahy 10 i další rozvoj MHD, včetně nových železničních spojení. Na podpoře všech těchto opatření se hledá široká shoda mezi koalicí a opozicí. Jde o opatření, která by měla občanům Prahy 10 nakonec přinést méně starostí při hledání parkovacího místa.


Mýty a fakta ohledně zón placeného stání

 

„Zóny nic neřeší!“

Odpověď MČ Praha 10: Zóny placeného stání jsou v současné době standardním opatřením v jádrových pražských městských částech. Jednotná celopražská zóna se v tuto chvíli nechystá, a tedy i Praha 10 přikračuje k řešení nabízenému vyhláškou hlavního města Prahy, které je také provozovatelem systému placeného parkování. Praha 10 jedná na základě velmi kriticky vyznívající Analýzy dopravy v klidu zavedením parkovacích zón i pro naši městskou část. Z Analýzy je naopak zřejmé, že počet automobilů, které budou moci na Desítce parkovat, poklesne o cca 10–15 %. To by mělo pomoci k uvolnění kapacity volných míst u řady lokalit napříč čtvrtěmi Prahy 10.

 

„Bude to pro nás drahé!“

Odpověď MČ Praha 10: Poplatky jsou nastaveny ze strany Magistrátu, nenastavuje je městská část. Roční poplatek činí pro rezidenty (tj. občany s trvalým pobytem) na první zapsané auto na jednu fyzickou osobu 1 200 Kč (respektive 600 Kč, pokud parkujete pouze ve své čtvrti a nepřemisťujete se autem po Praze 10). Vzhledem k nákladům na vozidlo to snad není likvidační poplatek a je výrazně levnější než např. pronájem garáže. Vyšší poplatky jsou nastaveny pro tzv. abonenty (majitele nemovitostí, podnikatele s provozovnou) a nerezidenty, případně pro majitele, kteří na sebe mají evidováno více vozidel a parkují ve veřejném prostoru.

„Na modrých zónách nezaparkuje návštěva.“

Odpověď MČ Praha 10: Systém zón je vstřícnější než v minulosti, takže návštěva u nás na Desítce zaparkuje. Modré rezidentní, případně také fialové návštěvnické zóny umožňují krátkodobé parkování v délce několika hodin všem automobilům bez rozdílu místa bydliště. Poplatek se hradí prostřednictvím automatů nebo SMS zprávou. Parkovací zóny by dle návrhu měly platit od pondělí 8.00 do pátku 18.00 hod. s každodenní mezerou pro zásobování mezi 6.00–8.00 hod. Víkendové a sváteční návštěvy tedy budou možné i nadále. Jedinou výjimkou budou významně exponovaná místa, jako například okolí fotbalových stadionů, kde bude zóna platit i o víkendech. Jedná se zatím o návrh, který bude v průběhu roční přípravy dále konzultován.

„Parkovací zóny byly odmítnuty v referendu závazném pro radnici.“

Odpověď MČ Praha 10: V referendu v roce 2014 se neřešilo zavedení parkovacích zón, ale výstavba vybraných parkovacích domů. Tehdejší vedení v čele se starostou Zoufalíkem se výsledky, které ale nebyly závazné, stejně neřídilo. O parkovacích domech se uvažuje až nyní. Zavedení parkovacích zón je politickým rozhodnutím, které má současná koalice v programovém prohlášení Rady MČ, a je v situaci, kdy mají okolní městské části zóny zavedené nebo je chystají, nezbytným a nejrychlejším řešením.

 

Kde hledat informace a kde se ptát
Tyto i další informace najdete uveřejněné na webové stránce www.praha10.cz/parkovani.
Pro vaše dotazy je také nově zřízen kontaktní e-mail parkovani@praha10.cz, na který se neváhejte obrátit!
Systém zón placeného stání přibližuje také stránka „Parkuj v klidu“ na adrese www.parkujvklidu.cz. 
Veřejné setkání k projednání návrhu proběhne 13. června 2019 v KD Barikádníků od 18.30 hod.
Zastupitelstvo Prahy 10 zavedení zón a podání žádosti na magistrát projedná dne 24. června 2019 na svém řádném 7. zasedání.

Celé číslo ke stažení

PDF, 5 MB

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10