Informace o předškolním vzdělávání

 

Vzdělávání dětí v jiné škole než spádové

Informace dle § 34a o docházce do jiné mateřské školy než spádové (tzn. jiné, než zřizuje MČ Praha 10): „…pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.“, směřují nespádové školy e-mailem přímo na e-mail: klara.valkova@praha10.cz , neboť MČ Praha 10 je jedním školským obvodem pro všechny mateřské školy jí zřízené. Informace bude zpracována odpovídajícím způsobem.

 

Česká správa sociálního zabezpečení aktualizovala na svých webových stránkách Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ve kterém jsou již uvedeny jiné závažné důvody, kvůli kterým rodiče nadávají své děti do MŠ či ZŠ, jako např. omezená kapacitači omezená provozní doba školy https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

 

Mateřské školy zřízené městskou částí Praha 10 obnoví své provozy 25. 5. 2020.

Rozhodnutím Rady městské části Praha 10 dne 12. 5. 2020 budou znovu otevřeny mateřské školy zřízené MČ Praha 10, a to od 25. 5. 2020. 

Prosíme zákonné zástupce dětí, aby sledovali webové stránky jednotlivých mateřských škol. Vzhledem k personálním podmínkám budou provozy některých mateřských škol omezeny. Otevřením mateřských škol se mohou zákonní zástupci dětí vrátit ke svým pracovním povinnostem. Před nástupy do škol jsou zákonní zástupci dětí povinni předat v MŠ "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění".

 

Zároveň apelujeme na zákonné zástupce dětí, aby z důvodu nešíření koronavirové nákazy pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte v MŠ, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnost přizpůsobit se stanovenému režimu.

 

 

Mateřské školy v době koronavirové epidemie a nouzového stavu a náhradní prázdninový provoz MŠ během července a srpna 2020 - aktuální opatření ke dni 21. 4. 2020

 

Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10 na školní rok 2020/2021 (kromě MŠ, U Vršovického nádraží, Sámova 2a) - upřesnění s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a mimořádná opatření vlády ČR a MŠMT ze dne 3. 4. 2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání se ve všech MŠ zřízených MČ Praha 10 uskuteční ve dnech 5. 5. – 7. 5. 2020.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které do 31. 8. 2020 dosáhly 5 let.

 

Dle opatření MŠMT se zápisy uskuteční bez přítomnosti dětí a maximálně se omezí také přítomnost jejich zákonných zástupců v MŠ. Doporučujeme zákonným zástupcům dětí seznámit se s informacemi k zápisu, které naleznou na internetových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Výjimečně se budou podávat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a povinné doklady dálkově, pouze v ojedinělých případech osobně v MŠ.

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatních povinných dokladů:

1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách konkrétní MŠ;

2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách konkrétní MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. poštou

4. osobním podáním v MŠ; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách konkrétní MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. O tomto úkonu se zákonní zástupci musí domluvit s vedením konkrétní mateřské školy.

Povinné doklady lze zasílat jako prosté kopie, bude-li mít ředitelka MŠ pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek konkrétních MŠ, nebo si je po telefonické domluvě pouze v krajních případech osobně vyzvednout v MŠ.

V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelky MŠ.

 

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje apelovat na zákonné zástupce dětí, aby omezili duplicitní podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a také žádá o spolupráci a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací instituce.

Rádi bychom připomněli, že v letošním školním roce bylo otevřeno nové pracoviště MŠ Hřibská, v ulici Chotouňská, které navýšilo počet dětí v mateřských školách o 112.

 

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce jednoho pavilonu v Mateřské škole, Praha 10, U Vršovického nádraží, Sámova 2a nebude v této MŠ vypsán zápis pro školní rok 2020/2021. Děkujeme za pochopení.

 

Dokládání trvalého bydliště dětí při zápisech do 1. ročníků ZŠ a u dětí, pro které je povinné předškolní vzdělávání.


Upozornění pro zákonné zástupce žáků, dětí -  vzhledem k aktuální epidemiologické situaci šíření koronaviru buďte, prosím, velmi obezřetní při cestách do zahraničí a při návratu především z oblastí s výskytem koronaviru zodpovědně přistupujte k příznakům nemoci a včas vyhledejte lékařskou pomoc či zajistěte případnou preventivní karanténu. Aktuální informace o epidemiologické situaci najdete na webových stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2

Doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy ke koronaviru


Před zápisy do mateřských škol si rodiče mohou prohlédnout prostory školy, kam chtějí své díte přihlásit, a dozvědět se o této škole mnoho informací. Využít k tomu mohou dnů otevřených dveří.


Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřízených městskou částí Praha 10 během letních prázdnin školního roku 2019/2020

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ během letních prázdnin školního roku  2019/2020, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ. Více v článku...


PESOS o. p. s děkuje všem mateřským školám, které se zapojily do vánoční sbírky pro opuštěná zvířátka z útulků.


Nová Mateřská škola v ulici Chotouňská (Nad Vodovodem)

Od 6. 1. 2020 bude v městské části Praha 10, v části Malešice, v provozu nové pracoviště Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 1/2102.

Podle areálu Základní školy, Praha 10, Nad Vodovodem, kde se novostavba nachází, dostala mateřská škola pracovní název Nad Vodovodem, ale nyní má již své číslo popisné i přesnou adresu - Chotouňská 717/1a.

Díky tomu, že je městská část Praha 10 zapojena do Místního akčního plánu vzdělávání II (MAP II), mohla využít dotačních prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, a obdržela na výstavbu mateřské školy od Evropského fondu pro regionální rozvoj dotaci ve výši 28 211 528,79 Kč. Hlavní město Praha podpořilo výstavbu mateřské školy částkou 25 mil. Kč a městská část Praha 10 financovala výstavbu částkou 37 291 697,60 Kč. Kč.

Velký dík, za uvedení nové mateřské školy do provozu, patří paní Martině Drbohlavové, ředitelce Mateřské školy Hřibská, která bude tuto novou Mateřskou školu v ulici Chotouňská řídit jako své další pracoviště.


  • Kapacita všech mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 10, je dle rejstříku škol a školských zařízení 2 994 míst.

  • Každá mateřská škola má, stejně jako základní školy, zpracovaný vlastní školní vzdělávací program. Všechny školní vzdělávací programy pro MŠ musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro předškolní vzdělávání, ale zároveň je zajištěna autonomie škol při jejich zpracování.
  • Součástí všech mateřských škol (kromě MŠ Jakutská, Břečťanová a U Vršovického nádraží, kterým stravu zajišťuje ŠJ, Praha 10, Vršovická 68) je jejich vlastní školní kuchyň, která dětem denně zajišťuje přesnídávky, obědy, svačiny a pitný režim po celý den.
  • V mateřských školách zřízených MČ Praha 10 se hradí školné a stravné. Výši školného určuje vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, která stanovuje, že měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy v uplynulém kalendářním roce.
  • U dítěte, které nastupuje do mateřské školy, je vhodné, aby znalo své jméno, poznalo si své věci a oblečení, svou značku, jedlo samostatně lžící, umělo pít z hrnečku, umělo použít WC, toaletní papír, umylo si ruce po použití WC, obléklo si základní oblečení, zapnulo si alespoň jeden knoflík, obulo si boty, umělo používat kapesník, zvládlo chůzi po schodech. Tyto návyky sebeobsluhy a hygieny před vstupem do mateřské školy velice usnadní dítěti adaptaci v novém prostředí.
  • https://www.niawigs.com/collections/virgin-hair-wigs

Seznam mateřských škol

Úvod
  MŠ vyhledáno

Adresa: Bajkalská 1534/19, Praha 10 - Vršovice
Telefon: 725 928 451
Email: msbajkalska@seznam.cz
Počet tříd tento rok: 2

Adresa: Benešovská 2291/28, Praha 10 - Vinohrady
Telefon: 271 735 731
Email: benesovska@e-msbenesovska.cz
Počet tříd tento rok: 2

Adresa: Břečťanová 6/2919, Praha 10 – Záběhlice
Telefon: 725 551 543
Email: brectanek@msmladeznicka.cz
Počet tříd tento rok: 2

Adresa: Dvouletky 8/601, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274 810 657
Email: ms_dvouletky@volny.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Hradešínská 17/1974, Praha 10 - Vinohrady
Telefon: 224 253 873
Email: hradesinska@e-msbenesovska.cz
Počet tříd tento rok: 2

Adresa: Hřibská 1/2102, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274 772 925
Email: skolka@skolkahribska.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Chmelová 2921/8, Praha 10 - Záběhlice
Telefon: 271 751 849
Email: skolka.chmelova@gmail.com
Počet tříd tento rok: 6

Adresa: Chotouňská 117/1a, Praha 10 – Malešice
Telefon: 222 960 235
Email: skolka@skolkanadvodovodem.cz
Počet tříd tento rok: 3

Adresa: Jakutská 2/1210, Praha 10 - Vršovice
Telefon: 271 751 806
Email: msomska2@seznam.cz
Počet tříd tento rok: 2

Adresa: Kodaňská 14/989, Praha 10 - Vršovice
Telefon: 271 720 261
Email: skolka@mskodanska.cz
Počet tříd tento rok: 6

Adresa: Magnitogorská 14/1430, Praha 10 - Vršovice
Telefon: 267 312 636
Email: kontakt@msmagnitogorska.cz
Počet tříd tento rok: 6

Adresa: Mládežnická 1/3078, Praha 10-Záběhlice
Telefon: 272 658 623
Email: reditelna@msmladeznicka.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Mrštíkova 23/205, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 222 767 612
Email: msmrstikova@seznam.cz
Počet tříd tento rok: 2

Adresa: Na Sychrově 10/941, Praha 10 - Michle
Telefon: 272 681 044
Email: sychrov@e-msbenesovska.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Nedvězská 27/2224, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274 815 142
Email: info@msnedvezska.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Nučická 42/1914, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274 813 295
Email: info@msnucicka.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Omská 6/1354, Praha 10 - Vršovice
Telefon: 267 312 193
Email: msomska@volny.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Podléšková 26/3087, Praha 10 - Záběhlice
Telefon: 272 658 825
Email: skolka.podleskova@gmail.com
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Přetlucká 51/2252, Praha 10 – Strašnice
Telefon: 274 782 607
Email: materskaskola@mspretlucka.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Rembrandtova 2240/2, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274 813 358
Email: ms.rembrandtova@tiscali.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Štěchovická 4/1981, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274 815 506
Email: msstechovicka@volny.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Tolstého 2a/1353, Praha 10 - Vršovice
Telefon: 267 311 726
Email: mstolsteho@volny.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Troilova 17/474, Praha 10 - Malešice, 108 00
Telefon: 274 776 483
Email: reditelka@mstroilova.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Tuchorazská 2a/472, Praha 10 - Malešice, 108 00
Telefon: 274 779 616
Email: reditelna@mstuchorazska.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10 - Vršovice
Telefon: 267 311 073
Email: msrohacovky@volny.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Sámova 2a/1529, Praha 10 - Vršovice
Telefon: 271 745 886
Email: porsova@uvrsnadrazi.cz
Počet tříd tento rok: 3

Adresa: Útulná 6/2099, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274 770 013
Email: reditelka@mstroilova.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Ve Stínu 10/2103, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274 770 140
Email: msvestinu@volny.cz
Počet tříd tento rok: 4

Adresa: Vladivostocká 8/1034, Praha 10 - Vršovice
Telefon: 267 310 633
Email: skolka@vladivostocka.cz
Počet tříd tento rok: 6

Adresa: Zvonková 12/2901, Praha 10 - Záběhlice
Telefon: 272 653 572
Email: mszvonkova@volny.cz
Počet tříd tento rok: 4

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10