Odbor občanskosprávní

Odbor občanskosprávní vykonává státní správu v přenesené působnosti v oblasti občanskosprávních agend. Zajišťuje výkon státní správy na úseku matrik (sňatková, rodná a úmrtní matrika), agendu státního občanství a změny jména a příjmení. Provádí ověřování – vidimaci a legalizaci. Plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb a referenda. Projednává přestupky spadající do působnosti odboru. Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel. Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu, předává tyto doklady a poskytuje občanům informace k vykonávaným agendám. 

V územním obvodu městské části Praha 10 zajišťuje pro občany starší 75 let službu v rámci tzv. „Pojízdného úřadu“, a to při vyřízení žádosti o občanský průkaz, doručení občanského průkazu a ověření podpisu.

Jméno a příjmení:Karin Horníková

Budova/kancelář:C/514

Tel. linka:267 093 339267 093 339

Email:karin.hornikova@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru občanskosprávního

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 340

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jindřiška Bartáková C/113 267 093 556267 093 556 matrikářka - rodná, určení otcovství
Kateřina Benešová C/519 267 093 425267 093 425 rejstříkářka
Martin Colon C/518 267 093 321267 093 321 vedoucí oddělení přestupkového
Martin Čurda C/519 267 093 694267 093 694 právník - přestupkář
Martin Doležal C/110 267 093 603267 093 603 referent správního řízení
Josef Dologh C/517 267 093 337267 093 337 právník - přestupkář
Martin Dušák C/516 267 093 672267 093 672 vedoucí referátu rejstříku přestupků - přestupkář
Helena Dvořáková C/101 267 093 624267 093 624 vedoucí referátu občanských průkazů a evidence oby
Markéta Eckhardtová B/102 P 267 093 621267 093 621 referent referátu vnitřní správy
Drahomíra Eliášková C/130 267 093 633267 093 633 referent
Jana Exnerová C/105 267 093 561267 093 561 referent
Jarmila Grossmannová C/513 267 093 340267 093 340 asistentka vedoucího odboru
Dana Hanzlíková C/521 267 093 440267 093 440 referent referátu vnitřní správy
Taťána Hlaváčková C/515 267 093 414267 093 414 právník - přestupkář
Karin Horníková C/514 267 093 339267 093 339 vedoucí odboru občanskosprávního
Patrik Hradil C/103 267 093 625267 093 625 referent
Simona Juřicová C/103 267 093 628267 093 628 referent
Šárka Karásková / 267 093 622267 093 622 referent
Kateřina Kofránková C/105 267 093 630267 093 630 referent
Martina Kubcová / 267 093 622267 093 622 referentka
Jana Maxantová C/107 267 093 632267 093 632 referent
Petra Morganová C/116 267 093 564267 093 564 matrikářka - státní občanství
Alena Němcová C/106 267 093 463267 093 463 referent
Daniel Novák C/117 267 093 552267 093 552 vedoucí oddělení matrik,státního občanství a vnitř
Renáta Nováková C/114 267 093 648267 093 648 matrikářka - sňatková
Klára Procházková C/116 267 093 359267 093 359 matrikářka - úmrtní
Petra Šetková C/115 267 093 532267 093 532 matrikářka - úmrtní, změna jména a příjmení
Ondřej Švec / 267 093 622267 093 622 vedoucí referátu cestovních dokladů
Michaela Trávníčková C/109 267 093 418267 093 418 vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyva
Alena Truhelková C/111 267 093 629267 093 629 referentka správního řízení
Daniela Vacková C/520 267 093 368267 093 368 vedoucí referátu vnitřní správy
Kristýna Váňová C/115 267 093 757267 093 757 matrikářka - rodná, určení otcovství
Hana Vávrová B/102 P 267 093 635267 093 635 referent referátu vnitřní správy
Ladislava Veselá C/112 267 093 374267 093 374 matrikářka - rodná, určení otcovství
Martin Vlach / 267 093 622267 093 622 referent
Věra Voříšková C/520 267 093 415267 093 415 referent referátu vnitřní správy
Ivana Zahrádková C/108 267 093 655267 093 655 referent

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • z. č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti listin
 • z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění
 • z. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • v. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • z. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
 • z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • v. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách
 • z. č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů 
 • z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z. č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona    o zpracování osobních údajů 
 • z. č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (o cestovních dokladech)
 • z. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10