Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10

Ve volbách do Evropského Parlamentu, které se konaly v květnu 2014,  byl zvolen senátor Ing. Jaromír Štětina poslancem Evropského parlamentu.  Článek 22 Ústavy České republiky stanovuje, že dnem kdy se senátor ujal jiné funkce neslučitelné s funkcí senátora, zaniká jeho mandát senátora. Mandát senátora tak Ing. Jaromíru Štětinovi zanikl zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém funkčním období Evropského parlamentu dne 1. 7. 2014. Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoli důvodu mandát senátora, vyhlásí prezident republiky doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen, a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy zanikl mandát senátora. V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které by příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl.

 Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 125/2014 Sb., doplňovací volby do Senátu parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem Praha 10 na pátek 19. září a sobotu 20. září 2014 ( 1. kolo). Případné druhé kolo se pak uskuteční v pátek 26. září a v sobotu 27. září 2014. Hlasování probíhá  v pátek od 14,00  do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin. Hlasovaní probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10. Volební obvod č. 22 zahrnuje území městské části Praha 10 s výjimkou části k. ú. Vinohrady, ležící na území městské části Praha 10, dále zahrnuje území městských částí Praha – Štěrboholy a Praha – Dubeč. Na území městské části Praha 10 je pro volby do Senátu vytvořeno 104 volebních okrsků s čísly 10006- 10109 .  Informace o počtu a sídle volebních okrsků je zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části Praha 10 a webu www.praha10.cz pod ikonou – doplňovací volby do Senátu. Od květnových voleb do Evropského parlamentu se čísla volebních okrsků a jejich sídla nezměnila.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.


Volič, který se nebude zdržovat v době doplňovacích voleb do Senátu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu může za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) hlasovat na voličský průkaz. Na tento voličský průkaz však volič může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10, v jehož obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 


 Žádost o voličský průkaz:     
Již od dne vyhlášení doplňovacích voleb může volič požádat úřad městské části příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu a to:
•    Žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče. Žádost by měla obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně žádaný způsob doručení voličského průkazu. Vzor žádosti je uveden též na www. Praha10.cz pod ikonou doplňovací volby do Senátu.
•    Žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.
•    Žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Písemná žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 12. září 2014 do 16,00 hodin ( voliči s trvalým pobytem na území městské části Praha – Dubeč a Praha- Štěrboholy žádají o voličský průkaz na příslušném obecním úřadu, kde jsou vedeni ve stálém seznamu voličů).
•    O voličský průkaz lze též zažádat osobně – v tomto případě není písemná žádost vyžadována. Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je 17. září 2014 v 16,00 hodin. Osobní žádosti se podávají na Úřad městské části Praha 10, budova C, 5. patro, č. dv. 520.
Vydání voličského průkazu: 
Úřad městské části voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 4. září 2014 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči zašle na jím v žádosti  uvedenou adresu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat za stejných podmínek také zastupitelský úřad nebo konzulární úřad, a to na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů. V tomto případě může volič hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10. 

 V případě, že volič nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb do Senátu, úřad městské části mu vydá voličský průkaz, pro obě kola voleb ( jeden pro první a druhý pro druhé kolo). Žádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně, a to do 24. září 2014 do 16,00 hodin.

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu a zařízení může oprávněný volič za splnění podmínek stanovených volebním zákonem též uplatnit své aktivní volební právo. V tomto případě je třeba odlišit zda jde o hospitalizaci dlouhodobou či krátkodobou. 
V případě dlouhodobé hospitalizace voliče  v nemocnici nebo obdobném ústavu a zařízení, kdy lze předpokládat, že zde bude volič i v době doplňovacích voleb, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo. Do toho zvláštního seznamu však mohou být zapsáni pouze voliči, kteří pobývají v nemocnici nebo obdobném ústavu a zařízení, které se nachází ve volebním obvodu  č. 22 se sídlem v Praze 10 a v jehož územním obvodu jsou tito voliči přihlášeni k trvalému pobytu.

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně bude nacházet ve dny voleb (např. předpokládaná hospitalizace) je nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu 22 se sídlem v Praze 10, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.

Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici  nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení. V tomto případě lze využít ustanovení § 19 odst. 7 volebního zákona kdy volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části nebo ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební  místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku , pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Hlasování    
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. V době, kdy budou otevřeny volební místnosti, bude na Úřadě městské části Praha 10  zajištěna služba na referátu občanských průkazů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního včetně fotografa (budova C ÚMČ Praha 10, 1. patro, Vršovická 68, Praha 10).  Zde volič,  s platným trvalým pobytem v obvodu městské části Praha 10, může požádat  v souvislosti s výkonem volebního práva o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů na počkání s platností na jeden měsíc. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství tento odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.


Hlasovaní do přenosné volební schránky      
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Žádost o přenosnou volební schránku lze podat na Úřadě městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, a to buď telefonicky – 267 093 415 nebo 267 093 368 nebo osobně na odboru občanskosprávním, budova C, 5. patro, č. dv. 520.

Hlasovací lístky pro doplňovací volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tj. do 16. září 2014). V případě že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží ve volební místnosti ve dnech voleb.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, volič vstoupí do  prostoru určeného  k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací  lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole doplňovacích voleb do Senátu nadpoloviční většinu všech odevzdaných platných  hlasů a nebude tak zvolen žádný z kandidát, bude se konat druhé kolo voleb.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech.

Po doplňovacích volbách do Senátu voliče na podzim čekají další volby, a to všeobecné volby do zastupitelstva obcí, v nich voliči budou volit zastupitele do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitele do Zastupitelstva městské části Praha 10.

 

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 125/2014 Sb. ze dne 24. června 2014 podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 80 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých  dalších zákonů, byly vyhlášeny doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22, sídlo registračního úřadu Úřad městské části Praha 10, na pátek 19. září 2014 a sobotu 20. září 2014,  v souvislosti se zvolením senátora Ing. Jaromíra Štětiny za poslance Evropského parlamentu. Volební obvod č. 22 zahrnuje území městské části Praha 10, s výjimkou části k.ú. Vinohrady, ležící na území městské části Praha 10, dále zahrnuje území městských částí Praha – Štěrboholy a Praha – Dubeč.

Registrační úřad:

Úřad městské části Praha 10

Odbor občanskosprávní

Vršovická 68

101 38 Praha 10

5. patro, budova C, č. dv. 514, tel.  267 093 339, 724 186 346

1. patro, budova C, č. dv. 117, tel.  267 093 552, 725 785 728

Fax: 267093517

Přihlášky k registraci  se podávají registračnímu úřadu  nejpozději do 4. srpna 2014 do 16,00 hodin.

Oznámení o zřízení účtu

Vzor přihlášky k registraci

Vzor čestného prohlášení kandidáta

 

Voličské průkazy

Volič s trvalým bydlištěm ve volebním obvodu 22  může požádat o vydání voličského průkazu  

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
  • osobně  - 5.patro, budova C, číslo dveří 520

V případě osobního podání nemusí být podpis na žádosti ověřen.

Žádost  musí být doručena na úřad do 12.9.2014.

Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je 17.9.2014 do 16.00 hod.

Voliči s trvalým pobytem na území městské části Praha – Dubeč a Praha-  Štěrboholy žádají na svém obecním úřadu, kde jsou vedeni ve stálém seznamu voličů.

Na voličský průkaz však  může volič hlasovat  pouze v rámci svého  volebního obvodu, kde jsou doplňovací volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Výsledky 1. kola voleb do senátu

Mapa volebních místností a okrsků

Určení počtu zvláštních oddělených prostorů

Oznámení o době a místě konání voleb

Seznam ulic a volebních okrsků

Protokol o losování čísel pro označení hlasovacích lístků kandidátů

Žádost o vystavení voličského průkazu

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Telefonní spojení do volebních místností

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10