Právní předpisy

Základní právní předpisy (v platném znění)

 • z. č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 193/1999 Sb., o stát.občanství některých bývalých československých státních občanů
 • z. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti listin
 • z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění
 • z. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • v. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • z. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
 • z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • v. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách
 • z. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • z. č.101/2000 Sb., z. č.177/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (o cestovních dokladech)
 • z. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • z. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10