Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 24/2014 Sb., volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech:

pátek 23. 5. 2014 od 14.00 do 22.00 hodin

sobota 24. 5. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Telefonní spojení do volebních místností

Vyhledání volební místnosti podle adresy

Volební okrsky MČ Praha 10

Určení počtu zvláštních oddělených prostor pro úpravu hlasovacích lístků

Oznámení o době a místě konání voleb 

Stanovení minimálního počtu členů volebních komisí starostou

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Zajištění služby na ÚMČ Praha 10 v neděli 13. dubna a 8. května 2014

Upozornění pro voliče k volbám do EP, kteří se přestěhují v době od 14. 4. 2014 do 21. 5. 2014

 

Voličský průkaz

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského Parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, jej voliči zašle.  Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

 

Voličské průkazy – žádost o vydání

 

  • Volič s trvalým pobytem na území Městské části Praha 10 může požádat o vydání voličského průkazu za výše uvedených podmínek u odboru občanskosprávního Úřadu m.č. Praha 10 do 8. května 2014 do 16.00 hodin.
  • O voličský průkaz lze požádat i při osobní návštěvě u stejného odboru, kde stačí vyplnit připravený formulář  „ Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. – 24. května 2014“  zde  do 8. května 2014 do 16.00 hodin.
  • Od 8. května 2014 odbor občanskoprávní Úřadu městské části Praha 10 začne předávat voličské průkazy osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, pokud ten o toto požádal. Dříve nelze voličský průkaz vydat ani zaslat.
  • Nejpozději si lze vyzvednout voličský průkaz, o který bylo ve lhůtě požádáno, dne 21. května 2014 do 16. 00  hodin.

Žádost o voličský průkaz ke stažení ZDE.

Na Úřadu městské části Praha 10 je možné výše popsaným způsobem již nyní požádat o vydání voličského průkazu na odboru občanskoprávním , 5. patro,  budova C, číslo dveří 520, telefon Daniela Vacková - 267 093 368, Věra Voříšková - 267 093 415.

 

Adresa pro doručení písemné žádosti s ověřeným podpisem:

Úřad městské části Praha 10

Odbor občanskosprávní

Vršovická 68

101 38   Praha 10

 

Hlasování do přenosné volební schránky 

Pokud se volič ze závažných důvodů (zejména zdravotních), nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho na území příslušného volebního okrsku navštívili členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. Požadavek lze nahlásit předem telefonicky na odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 10 – paní Daniela Vacková 267 093 368 nebo paní Věra Voříšková 267 093 415. Ve dnech voleb lze tento požadavek nahlásit nejen na úřadě, ale i  přímo příslušné okrskové volební komisi. Telefonní spojení do volebních místností budou zveřejněna později na webových stránkách městské části Praha 10 (www.praha10.cz - pod odkazem volby do Evropského parlamentu)

Podrobné informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR :

http://www.mvcr.cz/soubor/harmonogram-ep-2014-pdf.aspx

http://www.mvcr.cz/soubor/vyhlaseni-ve-sb-pdf.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-de-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

http://www.mvcr.cz/soubor/informace-o-podminkach-hlasovani-pro-obcany-cr-v-cr-pdf.aspx

http://www.mvcr.cz/soubor/informace-o-podminkach-hlasovani-pro-obcany-cr-v-zahr-pdf.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/ep-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10