Problém týraných a zneužívaných dětí

Jestliže se dříve o tomto problému veřejně nemohlo téměř mluvit, začaly se nyní stále více ve všech sdělovacích prostředcích zveřejňovat nejrůznější případy týrání a zneužívání dětí, poukazovat na závažnost, rozsah a důsledky takovéhoto zacházení s dětmi. Začaly se hledat příčiny a cesty k řešení, ať ve smyslu nápravy či prevence. Hodnocení toho, co už je a co ještě není tělesné týrání, závisí i na všeobecné toleranci společnosti k použití násilí a síly v řešení konfliktů a k tělesnému trestání dětí odůvodňovanému potřebou discipliny apod.
Trochu jiná je situace u sexuálního zneužívání. Ty jeho formy, které nejsou přímo spojeny s použitím násilí, zůstávají spíše skryty. Trvá zde tabuizace těchto jevů, což souvisí i s tím, že není vytvořen například systém vzdělávání v oblasti sexuálního zdraví, který by některé negativní jevy dokázal postavit do správné roviny vnímání, a tím i usnadnil jejich včasné odhalení i odstranění. To, že existuje také psychické týrání, si uvědomují především odborníci. Zanedbávání péče je pak zvláštní formou týrání děti, které většinou neznamená násilí na dětech, ale naopak nezájem o dítě vůbec.
Prvními osobami, které se mohou s dítětem sexuálně zneužívaným, tělesně či jinak týraným setkat, jsou jednak pedagogové, vychovatelé, lékaři. Z dalších osob přicházejí v úvahu lidé žijící v okolí dítěte, ať již bezprostředním (rodina), či vzdálenějším (sousedé), či lidé vyskytující se v okolí dítěte náhodně. Jelikož takovéto události se odehrávají v hluboké intimitě, především v rodině, je obtížné získat potřebná fakta. To je také důvodem, proč řada těchto zneužívaných dětí uniká evidenci a potřebné pomoci a ochraně.

Odbor sociální

Ochrana dětí

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10