Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené:

 
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany nejsou ani dávkou, ani službou sociální péče. Přiznáním mimořádných výhod vzniká těžce zdravotně postiženému občanovi nárok na výhody, uvedené v příloze č. 3 vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb. a na řadu dalších výhod, stanovených jinými předpisy (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí; zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti; zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění; zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích; zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).
 
Oprávněnou osobou je občan starší jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, uvedeným v příloze č. 2 vyhl. 182/1991 Sb., které podstatně omezuje jeho pohybovou a nebo orientační schopnost. Zdravotní stav občana posuzují posudkoví lékaři Pražské správy sociálního zabezpečení, a to na základě žádosti sociálního odboru Úřadu m.č. Praha 10, který také vydává průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P. Posudek o zdravotním stavu občana může být časově omezen i neomezen.
 
Příloha č. 2 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. (typy postižení dle stupně)
 

 

Výhody plynoucí ze skutečnosti, že byly občanu přiznány mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, definuje příloha č. 3 k výše uvedené vyhlášce.
 

Příloha 3 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.:

 


Další výhody:

 
  • daňové zvýhodnění - zejména navýšení sazby, o kterou se snižuje základ daně z příjmů a osvobození od daně ze staveb,
  • zvýšená hranice sociální potřebnosti,
  • osvobození od některých místních a správních poplatků,
  • zvláštní označení vozidel pro osoby se zdravotním postižením.

 

Výše uvedené výhody občanů s přiznanými mimořádnými výhodami pro těžce zdravotně postižené občany, jsou právem těchto občanů, jejich využívání však není jejich povinností. Znamená to například, že nárok držitele průkazu ZTP/P na bezplatnou dopravu průvodce hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní dopravě není spojen s povinností dopravovat se pouze s doprovodem.

Odbor sociální

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10