Informace k dávkám

Příspěvek na individuální dopravu:

Příspěvek na individuální dopravu je dávkou jednorázovou, která se přiznává na období kalendářního roku.

Oprávněn​á osoba:

  • občan/dítě s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5, písm. a) až g) vyhl. č. 182/1991 Sb.),
  • občan/dítě úplně nebo prakticky nevidomý,
  • rodič nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době onemocnění a nezbytného léčení akutní fáze v tomto zdravotnickém zařízení.


Výše uvedená osoba nesmí být držitelem motorového vozidla, nebo občanem, který je dopravován motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek na provoz motorového vozidla.

Podmínkou přiznání je písemný závazek žadatele, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu, tedy změní se jeho zdravotní stav, stane se držitelem motorového vozidla, či osobou, na kterou osoba blízká pobírá příspěvek na provoz motorového vozidla.

Výše příspěvku je 6.500 Kč na kalendářní rok. Jsou-li podmínky nároku splněny až v průběhu roku, výše příspěvku činí poměrnou část z uvedené částky. Příspěvek se vyplácí do konce kalendářního měsíce následujícím po měsíci v němž byl přiznán.

Žádost si musí žadatel vyzvednout přímo u příslušné pracovnice, která mu též podá potřebné informace.


Příspěvek na úhradu nákladů za užívání bezbariérového bytu a garáže:

Oprávněná osoba:

Dávka je určena osobám s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou uvedeny v Příloze č. 5 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb. a občanům úplně nebo prakticky nevidomým.

Výše příspěvku: poskytuje se opakovaně ve výši 400,-Kč měsíčně na bezbariérový byt a 200,-Kč na garáž v bezbariérovém domě.

K žádosti je třeba doložit: potvrzení o výši důchodu nebo jiného příjmu, případně příjmu manžela/manželky žadatele.


Příspěvek na krmivo pro vodícího psa

Oprávněná osoba:

Občan úplně nebo prakticky nevidomý, který je vlastníkem vodícího psa.

Výše příspěvku: Poskytuje se ve výši 800,- Kč/měsíc.

K žádosti je potřeba doložit: potvrzení o vlastnictví vodícího psa.

 

Odbor sociální

Hmotná nouze

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10