Užitečné informace pro podnikatele

Změny bydliště, jména a příjmení, sídla (dříve místa podnikání)

Podnikatel nemá povinnost oznamovat změny údajů, které jsou již zapsány v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců. Změny těchto údajů živnostenský úřad sám následně zapíše do živnostenského rejstříku na základě elektronické informace obdržené z příslušného informačního systému. Oznamovací povinnosti podléhá pouze změna sídla fyzické osoby ve lhůtě do 15 dnů od jejího vzniku, to neplatí, oznámil-li podnikatel požadavek na automatickou změnu adresy sídla při změně adresy bydliště. V tom případě se změna provede současně se změnou bydliště.

Jaký je stav vašich údajů zapsaných v živnostenském rejstříku si můžete zkontrolovat na www.rzp.cz .

Datové schránky a konverze

Dokumenty zasílané prostřednictvím datové schránky je nutné převést z listinné podoby do digitální - konverze, pouze tak je zaručena shoda listiny s originálem a jsou jí přiznány stejné právní

účinky jako ověřené kopii.

Výpis z evidence Rejstříku trestů

U občanů České republiky a osob s trvalým pobytem na území ČR si živnostenský úřad vyžádá tento dokument v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Elektronické podání z počítače podnikatele

Od 1. 10. 2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání jednotného registračního formuláře (JRF) na svém počítači a odesílat jej přímo do centrální elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Aplikace k vytvoření a odeslání podání JRF je od 1. 10. 2008 k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz, a to včetně příručky s popisem možností využití, instalace, vyplnění a odeslání. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, zpracuje podání.

Informace pro provozovatele potravinářského podniku

Výroba, skladování, balení, přeprava, vývoz, dovoz, prodej potravin se považuje za provozování potravinářského podniku. Potravinářským podnikem je veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribucí potravin.

Registrační povinnost provozovatelů potravinářského podniku:

  1. Pro výrobu, skladování, balení, přepravu, vývoz, dovoz a prodej potravin musí mít podnikatel příslušné živnostenské oprávnění.    
  2. Registrace v případě potravin jiného než živočišného původu se provádí u Státní zemědělské a potravinářské inspekce a v případě potravin živočišného původu u Státní veterinární správy a to v místě sídla podnikatele. Jedná se pouze o ohlašovací povinnost, vyplývající z § 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, kterou provozovatel potravinářského podniku oznamuje zahájení, změnu, ukončení výkonu předmětu činnosti. A to nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly příslušnému orgánu dozoru.
  3. Při poskytování stravovacích služeb je oznamovací povinnost vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, které je neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru. Oznámení předloží osoba, která hodlá provozovat stravovací službu, krajským hygienickým stanicím v místech, kde má provozovatel jednotlivé provozovny.

Formuláře naleznete na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

  Fyzická nebo právnická osoba zemědělec

 Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou je plně svéprávná, má trvalý pobyt na území České republiky (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie), pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost českého jazyka (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie); základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna – plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným  situacím denního života a podnikání a plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah. Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej na základě podané žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o tomto zápisu mu vydá osvědčení.

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzické osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované živočišné výrobky a vyjma zemědělského podnikatele podle tohoto zákona oprávněného rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě, pokud poskytuje dočasně nebo příležitostně služby podle Smlouvy o fungování Evropské unie, je povinna se zaevidovat.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.

Na základě oznámení změny podnikatelem (případně zmocněnou osobou) nebo na základě informace poskytnutém ze základních registrů, z obchodního rejstříku, z  agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele  provede obecní úřad obce s rozšířenou zápis do evidence zemědělského podnikatele a  na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení.

Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s  rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručeno.

Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

Zemědělského podnikatele obecní úřad s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže o vyřazení z této evidence požádá.Na základě žádosti podnikatele nebo zmocněné osoby o vyřazení podnikatele z evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

Formuláře, týkající se výše uvedených úkonů v evidenci zemědělského podnikatele naleznete přímo na pracovišti živnostenského odboru, v informační kanceláři úřadu nebo na internetových stránkách Městské části Praha 10 http://www.praha10.cz.  Vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč. Změna identifikačních údajů osvědčení podléhá správnímu poplatku 100,- Kč. Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci (změna zaměření zemědělské výroby) podléhá správnímu poplatku 500,- Kč.

 

 
 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10