Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozpracování usnesení 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 16. prosince 2019

Datum přijetí: 6.1.2020
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: 4

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. ukládá

k usnesení 13/1/2019

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 13/2/2019

1. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

1.1.    zajistit provedení mezipoložkového přesunu v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 dle bodu I. usnesení ZMČ č. 13/1/2019

 

Termín: 31. 12. 2019

 

2. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

2.1.    zajistit provedení převodu darovaných finančních prostředků na transparentní účet partnerského města Prešov

 

Termín: 31. 12. 2019

 

úkol s označením 2.1. není třeba rozpracovat, byl uloženo přímo R. Chmelové, starostce

 

k usnesení 13/2/2019

není třeba přijímat další opatření

 

 

 

 

- 2 -

 

 

k usnesení 13/3/2019

3. Ing. arch. Valovičovi, místostarostovi

3.1.    zajistit zohledňování US BSBS 2019 rozhodnutích RMČ týkajících se připomínkování Metropolitního plánu v procesu projednávání, ve smyslu § 50 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), a při rozhodováních týkajících se územního rozvoje městské části Praha 10

 

Termín: průběžně

Kontrolní termín: 31. 12. 2021

 

k usnesení 13/4/2019

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 13/5/2019

není třeba rozpracovat, byl uloženo přímo Ing. Komrskové, místostarostce

 

k usnesení 13/6/2019

4. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

4.1.    zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem DOMUS, IČO 257 29 039, dle bodu I. usnesení ZMČ č. 13/6/2019

 

Termín: 31. 5. 2020

 

k usnesení 13/7/2019

5. doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence RMČ

5.1.    ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. 2 a § 89 odst. 1 písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

 

Termín: 8. 9. 2020 pro RMČ

Termín: 21. 9. 2020 pro ZMČ

Termín: 10. 6. 2021 pro RMČ

Termín: 30. 6. 2021 pro ZMČ

 

k usnesení 13/8/2019

6. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

6.1.    zajistit zveřejnění rozpočtu na rok 2020 dle bodu I. usnesení ZMČ č. 13/8/2019 na internetových stránkách MČ Praha 10

 

Termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

k usnesení 13/9/2019

7. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

7.1.    zajistit zveřejnění rozpočtu nákladů a výnosů dle bodu I. usnesení ZMČ č. 13/9/2019na internetových stránkách MČ Praha 10

 

Termín: 31. 12. 2019

 

k usnesení 13/10/2019

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 13/11/2019

není třeba rozpracovat, byl uloženo přímo Ing. Benešovi, místostarostovi

 

k usnesení 13/12/2019

8. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

8.1.    připravit návrh na vyhlášení výběrového řízení na prodej domu Moskevská 374/27, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 563 a 564, vše v k. ú. Vršovice, Praha 10

 

Termín: 30. 9. 2020

 

k usnesení 13/13/2019

úkol s označením 1.1. není třeba rozpracovat, byl uloženo přímo R. Chmelové, starostce

 

9. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

9.1.    zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče žadateli, v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace dle bodu I. b) usnesení ZMČ č. 13/13/2019

 

Termín: 31. 12. 2019

 

k usnesení 13/14/2019

není třeba rozpracovat, byl uloženo přímo R. Chmelové, starostce

 

k usnesení 13/15/2019

10. PaedDr. Sekalovi, místostarostovi

10.1.  průběžně informovat Výbor pro strategické investice Zastupitelstva MČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

 

Kontrolní termín: 30. 6. 2020

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

10.2.  informovat ZMČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

 

Termín: 9. 6. 2020 pro RMČ

Termín 30. 6. 2020 pro ZMČ

 

k usnesení 13/16/2019

není třeba rozpracovat, byl uloženo přímo doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence RMČ

 

k usnesení 13/17/2019

není třeba přijímat další opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, pověřená výk. čin. taj.

Anotace:         samospráva

Provede:          Ing. Gombíková, ved. OEK; Mgr. Procházka, ved. OKP; Ing. arch. Valovič, místostarosta; Ing. Koucký, ved. OMP; doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ; Bc. Petřík, ved. OSO; PaedDr. Sekal, místostarosta

Na vědomí:     OEK; OKP; OMP; OSO

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, pověřená výk. čin. taj.

Číslo tisku:      P10-133768/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10