Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 5689      nové hledání >>>
Strana 1 z 114První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
26.5.2020 435 10 k návrhu na výběr zpracovatele ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování výtvarné soutěže o návrh Rada
26.5.2020 434 10 k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2019, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
26.5.2020 433 10 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ, SÁMOVA 2 A/1529, PRAHA 10 - PŘÍSTAVBA 2 PAVILONŮ“ Rada
26.5.2020 432 10 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 356, ze dne 28. 4. 2020 k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1512, Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1539 a Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1538 na akci „Rekonstrukce Polikliniky Malešice“, Plaňanská 1/573, Praha 10 Rada
26.5.2020 431 10 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora Rada
26.5.2020 430 10 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2031) na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 Rada
26.5.2020 429 10 k návrhu na udělení souhlasu společnosti CASUA, spol. s r. o. Rada
26.5.2020 428 10 k návrhu na schválení zahájení předběžných tržních konzultací za účelem zajištění náhradních prostor pro nově vznikající oddělení parkovacích zón v odboru dopravy a po dobu rekonstrukce budovy Radnice Městské části Praha 10 a schválení záměru veřejné zakázky malého rozsahu za účelem zajištění prostor pro nově vznikající oddělení parkovacích zón Rada
26.5.2020 427 10 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví fyzických osob Rada
26.5.2020 426 10 k návrhu na schválení záměru zahájení jednacího řízení s uveřejněním na veřejnou zakázku Distribuce měsíčníku „Praha 10“ Rada
26.5.2020 425 10 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru ekonomickém (OEK) ÚMČ Praha 10 Rada
26.5.2020 424 10 k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře starostky (KS) Úřadu městské části Praha 10 Rada
26.5.2020 423 10 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 185 ze dne 3. 3. 2020 Rada
26.5.2020 422 10 k návrhu na uzavření smlouvy na pronájem plochy pro umístění označení prodejny a reklamních tabulí na adrese Starostrašnická 999/37 v k. ú. Strašnice Rada
26.5.2020 421 10 k návrhu na prominutí dluhu Rada
26.5.2020 420 10 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti pro vodovodní přípojku a přípojku NN k tíži pozemku parc. č. 2950/1 v k. ú. Michle za účelem napojení zahrádky N7 na tyto inženýrské sítě a návrh na udělení souhlasu s umístěním kontejneru o velikosti cca 24m² na tuto zahrádku Rada
26.5.2020 419 10 k návrhu na uzavření smluv o nájmu pozemků, zastavěných zděnými garážemi ve vlastnictví fyzických osob Rada
26.5.2020 418 10 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví fyzické osoby Rada
26.5.2020 417 10 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví fyzické osoby Rada
26.5.2020 416 10 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku, parc. č. 1539/12, o výměře 45,0 m², k. ú. Vršovice Rada
26.5.2020 415 10 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 101 v domě č. p. 568, ulice Ruská č. o. 34, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
26.5.2020 414 10 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření dodatku ke smlouvě o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 81, ulice Za Poštou č. o. 15, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
26.5.2020 413 10 k návrhu na schválení stavebních úprav bytů č. ****, v bytovém domě č. p. 821, ulice Za Strašnickou vozovnou č. o. 2, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
26.5.2020 412 10 k návrhu na vyhlášení 9. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce Rada
26.5.2020 411 10 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 9 Rada
26.5.2020 410 10 k návrhu na vyhlášení 30. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
26.5.2020 409 10 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 30 Rada
26.5.2020 408 10 k návrhu na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/73/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu záměru na rozdělení na jednotky a prodej části domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 Rada
26.5.2020 407 10 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu „Poskytování provozní podpory systémů PROXIO“ Rada
26.5.2020 406 10 k žádosti Mateřské školy, Praha 10, Tuchorazská 2a/472, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
26.5.2020 405 10 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Magnitogorská 14/1430 Rada
26.5.2020 404 10 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Tuchorazská 2a/472, příspěvková organizace Rada
26.5.2020 403 10 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Přetlucká 51/2252 Rada
26.5.2020 402 10 k návrhu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2020 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků Rada
26.5.2020 401 10 k návrhu řešení výměníkové stanice pro potřeby radnice MČ Praha 10 po její rekonstrukci Rada
26.5.2020 400 10 k návrhu na udělení plné moci Ing. arch. Václavu Matějkovi (ateliér PROJEKTOR, s. r. o.) pro potřeby projednání dalších fází dokumentace vybraných lokalit toku Botiče dle dokončené urbanistické studie Botič (US-B) Rada
26.5.2020 399 10 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2021) Rada
26.5.2020 398 10 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 8009) Rada
26.5.2020 397 10 k návrhu na doplnění člena do Odborné skupiny pro strategii Rada
26.5.2020 396 10 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020 Rada
12.5.2020 395 9 k návrhu změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 Rada
12.5.2020 394 9 k návrhu na schválení projektu organizace dopravy v klidu v rámci I. etapy ZPS na území MČ Praha 10 Rada
12.5.2020 393 9 k návrhu ke schválení bezplatné výpůjčky automobilu s hydraulickou plošinou Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Rada
12.5.2020 392 9 k návrhu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
12.5.2020 391 9 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
12.5.2020 390 9 k návrhu programu 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
12.5.2020 389 9 k informaci o záměru hl. m. Prahy - lokalita „Trojmezí“ Rada
12.5.2020 388 9 k návrhu k umístění uměleckých objektů Rada
12.5.2020 387 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1232 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež k Botiči, Praha 10“ Rada
12.5.2020 386 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace a zhotovení stropního podhledu tělocvičen ZŠ Hostýnská“ Rada
Strana 1 z 114První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.