Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 5878      nové hledání >>>
Strana 1 z 118První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
21.7.2020 624 12 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o aktivní řešení situace sportovní haly/tělocvičny při ZŠ Brigádníků (**************, Pod Hotelem 2432/10, Praha 10, ze dne 9. 7. 2020)
Rada
21.7.2020 623 12 k návrhu na schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu a spolupráci při rekonstrukci areálu Poliklinika Malešice č. 2018/OMP/0812 a Dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě ze dne 22. 12. 2005 Rada
21.7.2020 622 12 k návrhu na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2020/2021 Rada
21.7.2020 621 12 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020 Rada
21.7.2020 620 12 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2244/143, o celkové výměře 40,0 m2, k. ú. Strašnice, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou Rada
21.7.2020 619 12 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu části pozemku, parc. č. 1579/1, o výměře 100,0 m², k. ú. Vinohrady Rada
21.7.2020 618 12 k návrhu na udělení souhlasu ke krátkodobému užívání části pozemku parc. č. 806/18, k. ú. Malešice, za účelem provozování tržního místa Rada
21.7.2020 617 12 k návrhu na odstoupení od smlouvy o nájmu pozemku se společností ROSSY service, a. s., ze dne 7. 10. 2005 Rada
21.7.2020 616 12 k návrhu na schválení zadávací dokumentace a zveřejnění zadávací dokumentace k zahájenému jednacímu řízení s uveřejněním na veřejnou zakázku Distribuce měsíčníku „Praha 10“ Rada
21.7.2020 615 12 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zpracování dalších fází projektové přípravy k úpravě ploch v okolí metra Strašnická, s návazností na rekonstrukci ul. Starostrašnická“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada
21.7.2020 614 12 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OMP/0785 na akci „ZŠ Břečťanová 2919/6, PRAHA 10, oprava potrubí ZTI v pavilonu S“ Rada
21.7.2020 613 12 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021, výzva č. 5/2020 Rada
21.7.2020 612 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Studie navýšení kapacit v základních školách: ZŠ Hostýnská, ZŠ Břečťanová, ZŠ Eden a ZŠ U Roháčových kasáren“ Rada
21.7.2020 611 12 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 03. 02. 2020 do 23. 03. 2020) Rada
21.7.2020 610 12 k návrhu na podporu pro nájemce nebytových prostor, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu s městskou částí Praha 10, a to v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 Rada
21.7.2020 609 12 k návrhu na změnu usnesení Rady MČ Praha 10 č. 529 ze dne 23. 6. 2020 Rada
21.7.2020 608 12 k návrhu na uzavření podlicenční smlouvy k autorskému dílu na výrobu prvků uličního mobiliáře Rada
21.7.2020 607 12 k návrhu na zajištění doplňkového úklidu veřejných prostranství na území městské části Praha 10 Rada
21.7.2020 606 12 k návrhu na podání žádosti o dotaci z výzvy Operačního programu Životní prostředí k realizaci projektu „Předcházení vzniku odpadů v městské části Praha 10 - pořízení domácích kompostérů“ Rada
21.7.2020 605 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2020 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3045) Rada
21.7.2020 604 12 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav bytu č. **, v bytovém domě č. p. 1060, ulice Ukrajinská č. o. 19, Praha 10, kat. území Vršovice Rada
21.7.2020 603 12 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav bytu č. **, v bytovém domě č. p. 2026, ulice Útulná č. o. 10, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
21.7.2020 602 12 k návrhu na změnu provozování objektu č. p. 1796 na pozemku parc. č. 345, vše v k. ú. Záběhlice Rada
21.7.2020 601 12 k návrhu na prominutí dluhu Rada
21.7.2020 600 12 k návrhu na jmenování členů poroty mezinárodní otevřené jednofázové projektové výtvarné soutěže o návrh výtvarného díla k poctě Jindřicha Chalupeckého a Jiřiny Haukové Rada
21.7.2020 599 12 k návrhu na změnu rozpočtu 2020 - Odvod z loterií (RO 3041) Rada
21.7.2020 598 12 k návrhu na změnu rozpočtu 2020 (RO 8018 a RO 8019) Rada
21.7.2020 597 12 k návrhu na změnu základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10 Rada
21.7.2020 596 12 k návrhu na změnu jednacího řádu Rady městské části Praha 10 Rada
21.7.2020 595 12 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada
21.7.2020 594 12 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 8015) Rada
21.7.2020 593 12 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7004) Rada
21.7.2020 592 12 k návrhu na schválení podání žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v r. 2020 - NOVÁ VÝZVA Rada
7.7.2020 591 13 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o prezentaci revitalizace OC Květ a nástavby BD na RMČ (Marek Rony Lori, Fostys, s. r. o., U libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha, DS c8yta6r, ze dne 1. 7. 2020)
Rada
7.7.2020 590 13 k návrhu na rozpracování usnesení 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 22. června 2020 Rada
7.7.2020 589 13 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020 a návrh na mezipoložkový přesun v rozpočtu v oblasti investičních výdajů v odvětví 0082 a 0083 - Správa majetku Rada
7.7.2020 588 13 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru životního prostředí a územního rozvoje (OŽR) ÚMČ Praha 10 Rada
7.7.2020 587 13 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru školství (OŠK) Úřadu městské části Praha 10 Rada
7.7.2020 586 13 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru dopravy (ODO) ÚMČ Praha 10 Rada
7.7.2020 585 13 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1730 na akci „Stavební úpravy bytů v BD Francouzská 62 a Ruská 20, Praha 10“ Rada
7.7.2020 584 13 k Výzvě MČ Praha 10 „Covid - Starostrašnická“ k podání žádosti o poskytnutí peněžité pomoci Rada
7.7.2020 583 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dopracování projektové dokumentace Poliklinika Malešice, II. etapa vč. inženýrské činnosti“ Rada
7.7.2020 582 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „HAVARIJNÍ OPRAVA SPADLÉ KANALIZACE HLAVNÍHO SBĚRAČE, MŠ NEDVĚZSKÁ 222427, PRAHA 10“ Rada
7.7.2020 581 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Jesle Jakutská - Jakutská 1162/4, Praha 10 - projektová dokumentace“ Rada
7.7.2020 580 13 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ZTI, ZŠ Nad Vodovodem 460/81“ Rada
7.7.2020 579 13 k návrhu na schválení záměru a zahájení poptávkového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Řešení prostorové akustiky a úpravy a doplnění elektroinstalace v objektu bývalého Kina Vzlet“ Rada
7.7.2020 578 13 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků za účelem umístění charitativních kontejnerů Rada
7.7.2020 577 13 k návrhu na prodloužení termínu na vyhlášení výběrového řízení na prodej bývalé kotelny u domů Bělocerkevská 1303/30 a 1302/28, Praha 10 Rada
7.7.2020 576 13 k návrhu na uzavření Dodatku č. 21 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
7.7.2020 575 13 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení služebnosti č. 2019/OMP/1202 spočívající v právu průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 493/1, k. ú. Záběhlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě MČ Praha 10 Rada
Strana 1 z 118První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10