Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 571      nové hledání >>>
Strana 2 z 12První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
10.12.2018 2 2 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 1 1 2 Návrh na uložení úkolu Návrhovému výboru ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 6 1 Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10) k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 4 1 Volba starosty - člena Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 5 1 Volba místostarostů - členů Rady městské části Praha 10 a dalších členů Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 7 1 Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 8 1 Stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 9 1 Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 10 1 Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (KoV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 11 1 Zřízení dalších výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedů a tajemníků k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 12 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 13 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc ode dne 1. 1. 2019 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 14 1 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 15 1 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 2 1 Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV), stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 3 1 Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu místostarostů a uvolněných členů Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 1 1 Slib členů Zastupitelstva městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
25.7.2018 9 9 22 Návrh vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu a jeho projednání dle zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 8 8 22 Informace o změně smluvních vztahů uzavřených městskou částí Praha 10 v souvislosti s realizací projektu škol v přírodě na Černé hoře schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 1 7 22 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 6 5 22 Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 7 6 22 Informace o zpracování „Krizového plánu evakuace objektu ÚMČ Praha 10 v případě jeho nevyhovujícího stavu“ schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 5 4 22 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí paliativního lékaře schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 4 3 22 Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 3 2 22 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 20 17 22 Návrh na schválení Akčního plánu Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 2 1 22 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 19 16 22 Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 18 15 22 Návrh na prodej 3,4 m2 nezastavěného pozemku/nádvoří z pozemku parc. č. 281 o výměře 211 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice společnosti MITO-Property, spol. s r. o., IČO 266 92 465 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 17 14 22 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 16 13 22 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne 22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o. schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 15 22 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/30, k. ú. Michle, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části Praha 10 neschvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 14 22 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 400/11, k. ú. Malešice, který je ve správě městské části Praha 10 neschvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 13 22 Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 88, stojící na pozemku parc. č. 3007/1, k. ú. Michle, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části Praha 10 neschvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 12 12 22 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 - zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 - zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr, parc. č. 3118/101 - ostatní plocha/zeleň, dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníků jednotek č. 1751/8 a 1752/6 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 11 11 22 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/7, parc. č. 3118/8, parc. č. 3118/9 - zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/6 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, dle vymezeného celku č. 230 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Krupská 1741-43, IČO 256 48 594 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 10 10 22 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 24. schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 29 21 Pozastavení výkonu funkce usnesení RMČ č. 994 ze dne 18. 12. 2017 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku Dokončení rekonstrukce objektu „Bio Vzlet“, Holandská 1/669, Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
11.6.2018 31 21 Návrh na schválení Akčního plánu Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
11.6.2018 30 30 21 Návrh k realizaci procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 28 29 21 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to části pozemku parc. č. 74/1 o výměře cca 87 m2 v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 26 27 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2017 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 25 26 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 90/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 23 24 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 pro projekty zaměřené na aktivity v oblasti sportu č. OKP 123/2015-2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 24 25 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 100/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 22 23 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 95/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 21 22 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 82/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 20 21 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 68/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 19 20 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 7. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 18 16 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného dotačního programu pro rok 2018 v oblasti péče o nemovité kulturní památky dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na území MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 2 z 12První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10