Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 484      nové hledání >>>
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
11.6.2018 29 21 Pozastavení výkonu funkce usnesení RMČ č. 994 ze dne 18. 12. 2017 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku Dokončení rekonstrukce objektu „Bio Vzlet“, Holandská 1/669, Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
11.6.2018 31 21 Návrh na schválení Akčního plánu Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
11.6.2018 30 30 21 Návrh k realizaci procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 28 29 21 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to části pozemku parc. č. 74/1 o výměře cca 87 m2 v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 26 27 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2017 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 25 26 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 90/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 23 24 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 pro projekty zaměřené na aktivity v oblasti sportu č. OKP 123/2015-2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 24 25 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 100/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 22 23 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 95/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 21 22 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 82/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 20 21 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 68/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 19 20 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 7. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 18 16 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného dotačního programu pro rok 2018 v oblasti péče o nemovité kulturní památky dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na území MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 17 15 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného dotačního programu pro rok 2018 v oblasti péče o nemovité objekty památkově hodnotné na území MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 16 21 Návrh na prodej 3,4 m2 nezastavěného pozemku /nádvoří/ z pozemku parc. č. 281 o výměře 211 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice společnosti MITO-Property, spol. s r. o., IČO 266 92 465 stazen Zastupitelstvo
11.6.2018 15 14 21 Návrh na prodej 171 m2 z pozemku parc. č. 3115/1 přisloučených k pozemku parc. č. 3118/28 v k. ú. Strašnice družstvu Dům Nučická 1756-1757, družstvo, IČ: 256 49 043 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 14 13 21 Návrh na prodej 121 m2 z pozemku parc. č. 3115/1 přisloučených k pozemku parc. č. 3118/90 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu občanů Nučická 1763-1764, družstvo, IČO 630 83 167 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 13 12 21 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/7/2017 ze dne 8. 12. 2017 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti – domu Strašínská 1236/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 12 11 21 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 11 10 21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 5. schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 10 9 21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 30. 10. 2017 do 27. 11. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 9 8 21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 30. 10. 2017 do 27. 11. 2017, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 8 21 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/20/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 7 6 21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 22. schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 6 5 21 Návrh zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu a jeho projednání dle zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 5 4 21 Návrh k převzetí záštity městské části Praha 10 nad XVI. Všesokolským sletem 2018 pořádaným Českou obcí sokolskou ve dnech 5. a 6. července 2018 a k poskytnutí finančního příspěvku schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 4 3 21 Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 na příští volební období schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 3 2 21 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
11.6.2018 2 1 21 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 1 21 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 neschvalen Zastupitelstvo
.. 6 20 k návrhu na udělení souhlasu s uzavřením dohody o splátkách dluhu nad 50 000 Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců schvalen Zastupitelstvo
.. 3 20 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 25 25 20 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – mateřské a základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků na rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 24 24 20 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 23 23 20 Návrh k realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 22 22 20 Návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 21 21 20 Návrh rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kategorie návrhů v procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 20 20 20 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 806/897 v k. ú. Malešice schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 19 19 20 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 415/3 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 18 18 20 Návrh na uzavření smlouvy o výstavbě v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ulice Bulharská č. o. 6, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 17 17 20 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/15, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 16 16 20 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/2, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 15 15 20 Informace o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 14 14 20 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 4. schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 13 13 20 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 12 12 20 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 11 11 20 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu U Zdravotního ústavu 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980, 3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 10 10 20 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 21. schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 9 9 20 Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 13/15/2016 ze dne 1. 12.2016 k záměru na prodej pozemku parc. č. 2849/7-zastavěná plocha a nádvoří -společný dvůr v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913, zapsaných na LV č. 15162 v k. ú. Strašnice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 8 8 20 Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 15/6/2017 ze dne 20. 3. 2017 k návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 231 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229 schvalen Zastupitelstvo
Strana 1 z 10První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready