Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 571      nové hledání >>>
Strana 1 z 12První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
25.3.2019 1 5 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 k projednání Zastupitelstvo
25.3.2019 2 5 Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10 a Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
25.3.2019 3 5 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 k projednání Zastupitelstvo
25.3.2019 4 5 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství k projednání Zastupitelstvo
25.3.2019 5 5 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2019 k projednání Zastupitelstvo
25.3.2019 6 5 Návrh na koupi pozemků parc. č. 1368/4, parc. č. 1368/6, parc. č. 1368/7 v k. ú. Vršovice k projednání Zastupitelstvo
25.3.2019 7 5 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/17, parc. č. 3118/18, parc. č. 3118/19 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/16 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) a parc. č. 3126/19 – ostatní plocha/zeleň, dle vymezeného celku č. 232 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 3764 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků jednotek Krupská 1748, 1749 a 1750, Praha 10, IČO 016 19 764) k projednání Zastupitelstvo
25.3.2019 8 5 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3126/12 o výměře 217 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2999-169/2009 ze dne 11. 11. 2009 z pozemku parc. č. 3126/4 – ostatní plocha/zeleň v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Nučická 9 a 11, družstvo, IČO 264 49 978 k projednání Zastupitelstvo
25.3.2019 9 5 Návrh k vyhodnocení plnění Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 10 na rok 2018 k projednání Zastupitelstvo
25.3.2019 10 5 Návrh na zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030 k projednání Zastupitelstvo
25.3.2019 11 5 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s. k projednání Zastupitelstvo
25.3.2019 12 5 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2019 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby, školství, ochrana životního prostředí a environmentální výchova a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017 a 2018 k projednání Zastupitelstvo
25.2.2019 9 4 Zpráva o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21, včetně návrhu Plánu zlepšování programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019 k projednani Zastupitelstvo
25.2.2019 8 4 Informace o průběhu zadávacích řízení na zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
25.2.2019 7 4 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s. k projednani Zastupitelstvo
25.2.2019 6 4 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 218/51, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
25.2.2019 5 4 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/10/2018 ze dne 12. 3. 2018 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 21. k projednani Zastupitelstvo
25.2.2019 4 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 7. k projednani Zastupitelstvo
25.2.2019 3 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče k projednani Zastupitelstvo
25.2.2019 2 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče k projednani Zastupitelstvo
25.2.2019 1 4 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 k projednani Zastupitelstvo
28.1.2019 1 3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění k projednání Zastupitelstvo
28.1.2019 2 3 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 k projednání Zastupitelstvo
28.1.2019 3 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 26. k projednání Zastupitelstvo
28.1.2019 4 3 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu k projednání Zastupitelstvo
28.1.2019 5 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče k projednání Zastupitelstvo
28.1.2019 6 3 Informace o porovnání nákladů na odměny členů rady MČ Praha 10 a předsedů výborů ZMČ Praha 10 v roce 2018 a 2019 k projednání Zastupitelstvo
28.1.2019 7 3 Návrh na peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 10, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, komisí Rady městské části Praha 10 a zvláštních orgánů městské části Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
28.1.2019 8 3 Návrh na vyhovění žádosti Policie ČR o zproštění mlčenlivosti advokáta k projednání Zastupitelstvo
28.1.2019 9 3 Návrh na prodloužení termínu informování ZMČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
10.12.2018 19 22 2 Informace o porovnání nákladů na odměny členů Rady MČ Praha 10 a předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 v roce 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 18 21 2 Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a informace o způsobu, jakým došlo k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 17 20 2 Návrh na změnu politického garanta a koordinátora programu Zdravá Praha 10 a MA21 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 16 19 2 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 15 18 2 Návrh na schválení přijetí finančního daru pro ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren19/1381 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 14 17 2 Návrh na poskytnutí dotace Městské knihovně Praha na financování provozu nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 13 16 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 12 15 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 2. čtvrtletí 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 11 14 2 Informace o vrácení dotace Smart Cities schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 10 13 2 Návrh na projednání finančního příspěvku na opravu průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská pro Společenství vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 Vršovice schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 9 12 2 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1269/6 o výměře 1 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (schodiště do bytového domu č. p. 1788 v k. ú. Strašnice) Bytovému družstvu BEDEKA, IČO 251 07 593 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 8 11 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 906/01, v domě V Olšinách 906/12, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 7 10 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 5 8 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 25. schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 6 9 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 6. schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 4 7 2 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2018 v odvětví 0021 - Životní prostředí schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 3 6 2 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 3 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 5 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 4 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 1 z 12První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10