Otázky a odpovědi

 • Mám psa označeného tetováním, mám také nárok na úlevu z místního poplatku?

  Bohužel nemáte. Slevu ve výši až 350 Kč po dobu 2 let má nárok pouze majitel psa, který je trvale označen mikročipem. Tuto podmínku stanovuje vyhláška č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy.

 • Kde lze vyřídit stanovení splátkového kalendáře za uložené sankční platby?

  Odbor ekonomický (OEK),

  Agendu vyřizuje Blanka Hejkalová, budova A, III. patro, kancelář č. 305a, tel. č.

  267 093 288, blankah@praha10.cz

  Postup při žádosti o povolení splátkového kalendáře:

  O povolení splátkového kalendáře  je nutno písemně požádat a uvést: 


  • rodné číslo (fyzická osoba) nebo IČO (právnická osoba)

  • plnou adresu

  • číslo uložené sankce

  • název odboru, který sankci uložil

  • konkretizaci důvodů žádosti o povolení splátkového kalendáře a jejich doložení - např. potvrzení o výši přijmu, důchodu, o podpoře v nezaměstnanosti, o sociálních dávkách.

 • Platí se za povolení splátkového kalendáře nějaký poplatek?

  Odbor ekonomický (OEK),

  Správní poplatekza rozhodnutí o povolení splátek dle zákona ČNR č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí Kč 400,-.

 • Vymáhání a upomínání pokut, exekuční řízení o pokutách uložených městskou částí

  Odbor ekonomický (OEK),
   
  Blanka Hejkalová l. 288  email: blankah@praha10.cz

  všechno o vymáhání a upomínání pokut, exekuční řízení o pokutách uložených městskou částí.

 • Na webových stránkách www.praha10.cz mě chybí ..... Chtěl bych tam mít .....

  Odbor kultury a projektů;
   
  koordinátor webu a komunikace Miroslav Hynšt, telefon: 267 093 601, email: miroslavh@praha10.cz
   
  Podněty na nové sekce nebo nove informace, které chybí na webových stránkách, posílejte na adresu koordinátora webu a komunikace Miroslava Hynšt - miroslavh@praha10.cz
 • Na webových stránkách je chyba. Komu to mám nahlásit?

  Odbor kultury a projektů
  Koordinátor webu a komunikace Miroslav Hynšt, telelfon: 267 093 601, email: miroslavh@praha10.cz
   
  Pokud se jedna o chyby práce či obsahu webových stránek, pošlete, prosím, popis chyby na adresu webmastra webmaster@praha10.cz.
 • Kulturní akce, koncerty pod záštitou starosty, výstavy v Galerii v 5. patře, soutěže a přehlídky zájmové umělecké činnosti

  Odbor kultury a projektů (OKP),

  Jana Štěpánková, tel. 267 093 618, janas@praha10.cz

  Kulturní akce, koncerty, výstavy, soutěže a přehlídky zájmové umělecké činnosti pořádané městskou částí je možné najít na internetových stránkách www.praha10.cz v rubrice „Kam dnes zajít?“, propagační letáčky jsou k dispozici v informační kanceláři ÚMČ, bližší informace na lince 618.

  Koncerty pod záštitou starosty se konají mimo letního období (7, 8 ) vždy druhou středu v měsíci zpravidla (není-li oznámeno jinak) v Galerii Deset (Moskevská 262/57). Koncerty jsou darem obyvatelům Prahy 10. Rezervační vstupenky se vydávají zdarma až do vyčerpání kapacity míst v sále v informační kanceláři v budově ÚMČ (Vršovická 68, přízemí v budově B, vchod přímo z terasy) a v pobočce informační kanceláři v Plaňanské vždy týden před termínem koncertu (středa, od 8 hodin ráno).

  Výstavy v Galerii v pátém patře (v budově ÚMČ, Vršovická 68) jsou veřejně přístupné ve všední dny v pracovní době ÚMČ.

 • Jubilea občanů, setkání jubilantů

  Odbor kultury a projektů (OKP),

  Jana Štěpánková, tel. 267 093 618, janas@praha10.cz

  Na základě rozhodnutí vedení městské části Praha 10 jsou občané, kteří se dožijí významného jubilea devadesáti a devadesáti pěti let zváni na setkání jubilantů, která se konají zpravidla jedenkrát v kalendářním měsíci v radničním salónku v 5. patře v budově ÚMČ, kde oslavencům osobně pogratuluje starosta nebo zástupce starosty.

  Jubilantům, kteří dosáhnou 70, 75, 80 a 85 let je odesláno písemné blahopřání. Gratulace rozesílá pověřená pracovnice oddělení přípravy a realizace akcí občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů dle dostupných údajů z místní evidence nebo na základě údajů poskytnutých rodinou jubilanta.

 • Strom za každé narozené dítě

  Odbor kultury a projektů (OKP)

  V rámci vítání nových občánků financuje městská část projekt Nový strom za každé dítě. Cílem je vysadit strom za každé miminko narozené v Praze 10, jehož rodiče projeví zájem o účast v projektu. O výsadbě stromu je rodičům předán certifikát, jehož výtvarný motiv vzešel ze soutěže žáků základních škol. Projekt přispívá k posílení vztahu občanů k veřejné zeleni a zároveň účinně pomáhá životnímu prostředí. Stromy jsou vysazovány dle agrotechnických lhůt zpravidla dvakrát v roce, realizací je pověřena odborná firma. Konkrétní termíny výsadby jsou zveřejňovány v novinách Prahy 10, aby měli případní zájemci z řad rodičů a veřejnosti možnost přijít se na výsadbu stromů podívat. 
  Městská část zaručuje, že bude vysazeno tolik stromů, kolik nově narozených dětí bude do projektu přihlášeno.

 • Vítání občánků

  Odbor kultury a projektů (OKP),

  Jana Štěpánková, tel.267 093 618, janas@praha10.cz

  Vítání občánků organizuje oddělení přípravy a realizace akcí občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů, probíhají jednou až třikrát v měsíci v průběhu celého roku (kromě července a srpna) v prostorách obřadní síně Vršovického zámečku (Moskevská 120/21, Praha 10 – Vršovice). Rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se s nově narozeným občanem Prahy 10 malého slavnostního ceremoniálu uvítání, se mohou hlásit písemně, e-mailem nebo telefonicky u pověřené pracovnice odd. kultury a občanských aktivit. Podle místní evidence jsou též rozesílány pozvánky, odchází na jméno a adresu trvalého bydliště nově narozeného občana zpravidla mezi čtvrtým a osmým měsícem věku dítěte

 • Zlaté, diamantové a platinové svatby

  Odbor kultury a projektů (OKP),

  Jana Štěpánková, tel. 267 093 618, janas@praha10.cz

  Zlaté (padesáté výročí uzavření sňatku), diamantové (šedesáté výročí uzavření sňatku) a platinové (sedmdesáté výročí uzavření sňatku) svatby organizuje oddělení přípravy a realizace akcí občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů na požádání oslavenců nebo příbuzných. Podmínky pro uspořádání slavnostního obřadu: jubilující pár musí mít trvalé bydliště v Praze 10 a před konáním obřadu předloží k nahlédnutí oddací list a občanské průkazy. Svatby při příležitosti významného výročí sňatku (50., 60., 70. let) se konají zpravidla v obřadní síni Vršovického zámečku (Moskevská 120/21, Praha 10 – Vršovice) ve vypsaných svatebních dnech, konkrétní termín je třeba dojednat předem

  (J. Štěpánková l. 618).

 • Kurátoři

  Odbor sociální (OSO),

  Bc. Linda Zákorová, 267 093 226, LindaZ@praha10.cz

  Kurátoři mládeže pracují s rodinami dětí a dětmi, které mají výchovné problémy, nebo se dopustily skutku se znaky trestného činu nebo přestupku.

  Kurátoři pro dospělé poskytují služby občanům propuštěným z vězení, bezdomovcům a osobám, které mají problémy se závislostí na alkoholu nebo drogách.

 • Nahlášení požadavku na úpravu režimu světelného signalizačního zařízení (semaforu)

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  Pro nahlášení požadavku na úpravu režimu světelného signalizačního zařízení (semaforu), tedy např. změnu intervalu, prodloužení doby zelené, změny řadicích pruhů atd. se obraťte na odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení silničního správního úřadu, Jungmannova 35/29, Praha 1, 111 21, tel.: 236 004 241.

  Kategorie: Doprava
 • Nahlášení nefunkčního veřejného osvětlení (včetně chybějících poklopů u patic) a světelného signalizačního zařízení (semaforu)

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  Pro nahlášení nefunkčního veřejného osvětlení (včetně chybějících poklopů u patic) a světelného signalizačního zařízení(semaforu) volejte na non-stop dispečink – bezplatnou linku 800 101 109

  Kategorie: Doprava
 • Nahlášení poškození komunikace

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  Pro nahlášení poškození komunikace se přednostně obraťte na správce komunikace, kterým je Technická správa komunikací – oblastní správa Východ, Krupská 28, Praha 10 – Strašnice, tel. 257 015 363-9, uveďte místo poškození (název ulice, číslo objektu, případně křižovatku ulic).

  Kategorie: Doprava
 • Upozornění na chybějící poklopy inženýrských sítí mimo dvorních vpustí, ucpané odvodňovací vpusti - ve vozovce

  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD),

  Ing. Strnad, 267 093 430, ramons@praha10.cz

  Kategorie: Doprava
 • Exekuce

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  JUDr. Jitka Dědičová tel. 267093668, jitkad@praha10.cz

  JUDr. Eva Belšánová tel.267093642, evabe@praha10.cz

  Oddělení správy pohledávek

  Dotazy týkající se exekucí směrovat na JUDr. Dědičovou, event. JUDr. Belšánovou, která zastupuje JUDr. Dědičovou v době její nepřítomnosti.

 • Ověřování

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Zodpovědný úředník: Dana Hanzlíková, linka 440

  Úřední hodiny

   Ověřování

  • Pondělí  8:00 – 17:30 hod.
  • Úterý    8:00 – 14:30 hod.
  • Středa   8:00 – 17:30 hod.
  • Čtvrtek  8:00 – 14:30 hod.
  • Pátek    8:00 – 13:00 hod.
  • Za každé ověření podpisu se hradí správní poplatek ve výši 30,- Kč.
  • Za ověření stejnopisu, kopie, za každou i započatou stránku se hradí správní poplatek ve výši 30,- Kč.
  • Za přijetí žádosti o vydání výpisu z  evidence Rejstříku trestů se platí kolkovou známkou v hodnotě 50,- Kč.
  Kategorie: Ostatní
 • Dotazy z oblasti BOZP a PO

  Odbor hospodářské správy (OHS),
   
  Bc. Tomáš Kuběna, bezpečnostní a požární technik, l. 438, 707

   

  1)      Bezpečnost práce a technických zařízení v obecních domech:
  Příslušné odborné činnosti na technických a obdobných zařízeních, jako servis, opravy, revize, zkoušky, prohlídky, apod., jsou v obecních domech zajišťovány správními firmami. Z technických zařízení lze např. uvést – kotelny, výměníkové stanice, výtahy, rozvody plynu včetně jejich navazujících spotřebičů (karmy, plynové kotle, atd.), rozvody el. instalace, osvětlení veřejných prostor domu a zařízení el.rozvaděčů pro společné prostory, apod. K tomuto účelu je využíváno služeb odborných technických firem, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o provádění příslušných prací nebo činností. K odborným činnostem lze např. uvést povinné revize, prohlídky a zkoušky zejména vyhrazených technických zařízení, jako jsou plynové, zdvihací, elektrické a tlakové. Je proto plně v kompetenci smluvně zajištěných, odborných a oprávněných firem zajistit tuto činnost v plném rozsahu a v souladu s platnými předpisy.
  Při provádění větších oprav nebo rekonstrukcí technických zařízení nebo stavebních úprav je povinností externích firem zejména zajistit bezpečnost obyvatel a jejich majetku (např. ohrazením pracoviště, staveniště nebo zařízení, zajištění bezpečného průchodu po vnitřních komunikacích domu, vyvěšení výstražných tabulek, apod.).
   
              Přehled základních právních předpisů z oblasti BOZP (platné pro organizace a firmy):
             
  §         Zákon č.262/2006 Sb. (zákoník práce)
  §         Zákon č.251/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o inspekci práce)
  §         Nařízení vlády č.201/2010 Sb. (evidence, registrace, hlášení úrazu a záznam o úrazu)
  §         Nařízení vlády č.378/2001 Sb. (požadavky na bezpečný provoz strojů , techn.zařízení, přístrojů a nářadí)
  §         Nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vzhled a umístění bezpečnostních značek)
  §         Zákon č.309/2006 Sb. (požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a při činnosti a poskytování služeb)
  §         Nařízení vlády č.591/2006 Sb. (BOZP při práci na staveništích, náhrada za vyhl. ČÚBP č.324/1990 Sb.)
  §         Nařízení vlády č.101/2005 Sb. (požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, část.nahrazuje vyhl.48/1982Sb.)
  §         Nařízení vlády č.178/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (podmínky pro ochranu zdraví zaměstnanců)
  §         Vyhl. ČÚBP č.18, 19, 73/2010, 21/1979 Sb. (vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová)
  §         ČSN EN 50110-1 (BP pro obsluhu a práci na el.zařízeních, obsahuje BP pro osoby bez el.kvalifikace)
  §         ČSN 27 4007 (BP pro výtahy. Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu)
  §         ČSN 4002 (BP pro výtahy. Provoz a servis výtahů)
  §         ČSN 2733 2000-6-61 (Výchozí revize elektrických zařízení)
  §         ČSN 33 1500 (Revize elektrických zařízení a hromosvodů)
                   
                 Vybrané státní organizace působící v oblasti BOZP: 
   
  §         Oblastní inspektorát práce pro hl.m.Prahu, Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6, tel. 235 007 410, e-mail : praha@oip.cz ., webové stránky : www.suip.cz .,
  §         Státní úřad inspekce práce, pobočka Praha, Ve Smečkách 599/29, 110 00 Praha 1, tel. 221 924 200., e-mail : suippraha@suip.cz ., webové stránky : www.suip.cz
  §         Institut technické inspekce Praha, Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1, tel. 222 211 501, e-mail : info@iti.cz 
  §         Institut technické inspekce, pobočka Praha, Hostivítova 5/124, 128 00 Praha 2, tel. 224 913 803, e-mail : praha@iti.cz
              
                Vybrané webové stránky, zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci:
   
  §         www.bozpinfo.cz - poměrně rozsáhlý informační portál s odkazy na vyhledání příslušné konkrétní problematiky BOZP, např. Rady pro Vás., Právní předpisy ČR a EU., Poradna., Otázky a odpovědi., BOZP slovník, apod.
   
   
   
  2)     Požární ochrana v obecních domech
  Příslušné odborné činnosti na prostředcích požární ochrany (PO) jako servis, opravy, revize a zkoušky jsou v obecních domech zajišťovány správními firmami. Z prostředků PO lze např. uvést – přenosné hasící přístroje (PHP), nástěnné hydranty, suchovody, popř. i zařízení elektrické požární signalizace (EPS), pokud je v prostorách některých obecních domů instalováno. Dále správní firmy zajišťují pravidelné čištění a prohlídky komínů, pokud jsou tyto provozovány v návaznosti na příslušná topná zařízení.
  K tomuto účelu je využíváno služeb odborných firem, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o provádění příslušných prací nebo činností.
  Při provádění prací, které svým charakterem by mohli ohrozit požární bezpečnost příslušného obecního domu včetně jeho obyvatel (např. svářečské a izolatérské práce), je povinna příslušná externí firma dodržovat konkrétní předpisy vztahující se k těmto pracím, včetně řádného protipožárního zajištění prostoru nebo pracoviště.
   
             
              Přehled základních právních předpisů z oblasti požární ochrany:
   
  §         Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  §         Vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
  §         Vyhl. MV ČR č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
  §         ČSN 05 0610 (Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem)
  §         ČSN 05 0630 (BP pro svařování el.obloukem)
  §         ČSN 06 1008 (Požární bezpečnost tepelných zařízení)
  §         ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb, budovy pro bydlení a ubytování)
  §         ČSN 73 0873 (Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou, hydranty)
  §         ČSN 73 0875 (Požární bezpečnost staveb, el.požární signalizace)
   
   
                 Vybrané státní organizace, působící v oblasti PO:  
   
  §         Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, odbor prevence, Sokolská 62, Praha 2, tel.950 850 052
  §         Hasičská stanice HS5, Průběžná 74, Praha 10, tel. 950 855 011
   
               Vybrané webové stránky, zabývající se požární ochranou: 
   
        tato příručka vznikla pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům; kolektiv    autorů se pokusil nabídnout některé základní informace, případně upozornit na další souvislosti
  Výčet povinností všech fyzických osob (dříve občanů) z oblasti požární ochrany.
   
  §          Požární ochrana
         Výběr základních ustanovení ze zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci
 • Mohu nahlížet do zápisů z jednání a do usnesení zastupitelstva?

  Do zápisu z jednání a do přijatých usnesení zastupitelstva může nahlédnout a pořídit si z nich výpisy občan Prahy 10 starší 18 let při osobní návštěvě úřadu (§ 8 písm. e) zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění).

   

  Přijatá usnesení zastupitelstva naleznete zde

  Zápisy z jednání zastupitelstva naleznete zde

   

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis,  267093639, katerinav@praha10.cz

Strana 9 z 21První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10