Mapa stránek

 •Hlavní stránka
 •Městská část
                •Aktuality ke koronaviru
           •Lékařská pohotovost
      •Životní prostředí a odpady
           •Odpady
           •Významné stromy Prahy 10
      •Školství
           •Volná pracovní místa
                •Konkurzní řízení na ředitele
                •Volná pracovní místa v MŠ, ZŠ a ŠJ
           •Základní školy
                •Seznam škol
                •Přehled ZŠ
                •Školy v přírodě - Horský hotel
                •Primární prevence rizikového chování
                     •Teoretická východiska primární prevence
                     •Zásady efektivní primární prevence
                     •Cíle programů primární prevence
                     •Program všeobecné primární prevence
                     •Selektivní primární prevence
                     •Formuláře ke stažení
           •Mateřské školy
           •Místní akční plán vzdělávání
                •Dokumenty - výstupy
                •Řídicí výbor
                •Pracovní skupiny
                •Realizační tým - kontakty
                •Řídící výbor MAP II
           •O školství na Praze 10
                •Hlavní cíle pro období roku 2020
                •Zvyšování kapacit mateřských škol
                •Možnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s odkladem povinné školní docházky
                •Mapa základních škol
                •Školské dokumenty
                •EU - dotace do ZŠ
                •EU - dotace do MŠ
                •Školská agenda MHMP
           •Koncepce rozvoje školství
      •Kultura
           •Karel Čapek 130
           •Prohlídky Čapkovy vily
           •Koncepce rozvoje kultury
           •Kulturní dům Eden
           •Virtuální prohlídka Čapkovy vily
           •Památky
      •Finance
           •Dotace
                •Granty 2004
                •Granty 2005
                •Granty 2006
                •Granty 2007
                •Granty 2008
                •Granty 2009
                     •vyhlášení grantů - MČ Praha 10
                     •vyhlášení grantů - HMP - sociální služby
                     •Výsledky grantového řízení 2009
                     •Výsledky grantů HMP - sociální služby
                •Granty 2010
                     •Vyhlášení grantů HMP - sociální služby
                     •Výsledky grantového řízení m.č. Praha 10
                     •Vyhlášení grantového řízení m. č. Praha 10
                     •Výsledky grantů HMP soc.služby
                •Granty 2011
                     •Vyhlášení grantového řízení pro rok 2011
                     •II. kolo grantového řízení pro rok 2011
                •Granty 2012
                •Granty 2013
                •Zásady poskytování grantů m.č. Praha 10
                •Granty 2014
                •Granty 2015
                •Dotace 2016
                •Dotační řízení 2015/2016 - sport
                •Dotační řízení 2017
                •Granty z rozpočtu HMP 2012
                •Granty z rozpočtu HMP 2013
                •Dotační v oblasti sportu 2016 pro poplatníky poplatků ze vstupného
                •Dotace - paliativní péče
                •Dotační řízení 2018
                •Dotační program pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty
                •Dotační řízení 2019
                •Dotační řízení 2020
                •Dotační program na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2020
           •Rozpočet
           •Schválený rozpočet 2020
           •Schválený rozpočet MČ Praha 10 2019
           •Návrh závěrečného účtu MČ Praha 10 za rok 2019
           •Rozpočet příspěvkových organizací
           •Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provozoria MČ Praha 10
           •Změna rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10
      •Rozvoj Prahy 10
      •Bezpečnost
           •Krizový štáb
      •Doprava
           •Analýza dopravy v klidu
           •Dopravní opatření
                •Generel cyklistických cest
                •Jednosměrné ulice
                •Cyklistické pruhy
                •Stojany na kola
                     •Cyklomapa Prahy 10
                     •Zjednodušená mapa generelu
                     •Mapa P+R
                     •Odkazy na další mapy
                •Praktické informace
                     •Přeprava kol v městské dopravě
                     •Zákony a jízda na kole
                     •Kam v Praze na kole
                     •Cyklistické akce
                     •Děti na kole
                     •Úschova kol (B+R,ČD)
                     •Zprávy z tisku
                •Foto a video
                •Odkazy
                •Kontakty
           •Parkování
                •Informace o zónách placeného stání
                •Odpovědi na často kladené dotazy
                •Veřejná setkání
                •Dokumenty ke stažení
      •O Praze 10
           •Měsíčník Praha 10
                •Říjen 2019
                •Září 2019
                •Červenec/srpen 2019
                •Červen 2019
                •Duben 2019
           •Seznámení s městskou částí
                •Vršovice
                •Strašnice
                •Malešice
                •Záběhlice
                •Vinohrady
                •Michle
           •Rozcestník pro rodiče s dětmi
           •Rozcestník pro podnikatele
           •Rozcestník pro seniory
           •Zřízené organizace
           •Mapa
           •Vznik a právní postavení
           •Partnerská města
           •Foto Video
                •Panoramatické fotografie z Prahy 10
                •Galerie v 5 patře
           •Městský znak Vršovic
 •Úřad MČ
      •Odbory
           •Odbor občanskosprávní
                     •Právní předpisy OOS
                     •Odvolací orgán OOS
                     •Obřadní síň
                     •Komunální volby 2014
                     •Doplňovací volby do senátu 2014
                     •Volby do Evropského parlamentu
                     •Místní referendum 2014
                •Oddělení přestupkové
                     •Přestupky
                •Oddělení matrik, st. občanství a vnitřní správy
                     •Udělení státního občanství
                     •Postup při uzavírání manželství
                     •Ztráta oddacího listu
                     •Určení otcovství
                     •Prohlášení o volbě druhého jména
                     •Vydání prvního rodného listu
                     •Změna jména a příjmení
                     •Narození a sňatky mimo území ČR
                     •Ztráta rodného listu
                     •Úmrtí blízké osoby
                     •Poplatky na matrice
                     •Ověřování, legalizace, vidimace
                     •Úřední hodiny ověřování
                     •Správní poplatky ověřování
                •Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
                     •Úřední hodiny
                     •Poskytování údajů z IS evidence obyvatel
                     •Trvalý pobyt
                     •Hlášení adresy pro doručování
                     •Zprostředkování kontaktu
                     •Občanské průkazy
                     •Cestovní doklady
           •Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
                •Oddělení státní správy - životní prostředí a dopra
                     •Referát ochrany přírody a krajiny
                     •Referát dopravy – speciální stavební úřad
                     •Referát komunikací
                     •Referát ochrany ovzduší a zvířat
                     •Referát odpadů
                          •Hlášení o produkci a nakládání s odpady
                               •Hlášení - odpady
                     •Referát posuzování projektové dokumentace a kontro
                     •Rybářské lístky
                •Oddělení městské zeleně a čistoty
                     •Referát čistoty a vzhledu MČ
                     •Referát čistoty
                     •Koordinátor úklidu a svozu odpadů
                •Oddělení koncepce a rozvoje MČ
                     •Referát rozvoje veřejných prostor
                     •Referát analýz veřejných prostor
                •Referát ekonomiky a technického dozoru
           •Odbor bytů a nebytových prostor
                •Oddělení právních činností a veřejných zakázek
                •Oddělení bytů a nebytových prostor
                     •Veřejná soutěž o nájem obecních bytů
                     •Kontaktní centrum bydlení
                •Oddělení pohledávek
           •Odbor majetkoprávní
                     •Referát legislativně-právní
                •Oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace
                     •Prodej domů s 6 a méně byty
                     •Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu pozemku – zahrádky
                     •Prodej volných bytových jednotek
                •Oddělení přípravy a realizace oprav a investic
                •Oddělení přípravy veřejných zakázek
                     •Celostátní výběrové řízení - podzim 2012
                •Oddělení koordinačních činností
                •Referát ekonomiky
           •Odbor kultury a projektů
                •Oddělení projektů MČ Praha 10
                     •Knihovničky v parcích
                     •QR kódy
                     •Dobrovolník roku Prahy 10
                     •Referát veřejné podpory a FEU
                •Oddělení památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10
                •Oddělení kultury, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů
                •Oddělení sportu
           •Odbor živnostenský
                •Oddělení registrace podnikatelů
                •Oddělení kontrolní
                •Oddělení evidence podnikatelů
                     •Důležité informace k ohlášení živnosti
                     •FAQ
                     •Odvolací orgán OŽI
                     •Informace o kontrolách
                     •Online rezervace návštěv
                          •přes internet
           •Odbor stavební
                •Oddělení stavebního a specíálního řízení, kontrola staveb
                •Oddělení územního řízení
                •Referát administrativy a archiv SÚ
                     •Problematika rorýse při zateplování domů
                     •Měření radonu
                     •Hlavní úkoly odboru stavebního
                     •Právní předpisy OST
                     •Odvolací orgán OST
                     •Správní poplatky
                     •Nejčastěji kladené otázky
                     •Formuláře OST
                     •Důležité adresy
                     •eUtilityReport-Info o vlast. a správcích inž. sítí
                     •Systém stavebně technické prevence
                     •Stavebně technická prevence
                     •Záchrana kulturních památek poškozených povodní
           •Odbor školství
                •Oddělení ekonomické
                •Oddělení pedagogicko-organizační
           •Odbor sociální
                •Oddělení sociální práce
                     •Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené
                     •Mimořádné výhody I. stupně - průkaz TP:
                     •Mimořádné výhody II. stupně
                     •Příspěvky OSO
                     •Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
                     •Příspěvek na úpravu bytu
                     •Příspěvek na provoz motorového vozidla
                     •Příspěvek na individuální dopravu
                     •Příspěvek na úhradu nákladů za užívání bezbariérov
                     •Příspěvek na krmivo pro vodícího psa
                •Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou
                     •Terénní sociální pracovnice
                     •Problém týraných a zneužívaných dětí
                     •Náhradní rodinná péče
                     •Osvojení
                     •Azylová zařízení pro matky s dětmi
                     •Krizová centra pro děti a mládež
                •Oddělení zřízených orgranizací a zdravotnictví
                     •Příspěvky poskytovány oddělením hmotné nouze
                     •Dávky pomoci v hmotné nouzi
                •Oddělení ekonomiky a administrativy
                     •Právní předpisy OSO
                     •Odvolací orgán OSO
                     •Azylový dům pro matky s dětmi
                     •Odborné sociální poradenství
                     •Projekt 50+
           •Odbor hospodářské správy
                •Oddělení provozně-ekonomické
                •Oddělení technické správy a služeb
                     •Referát podatelny
                     •Referát archivu
                •Oddělení autodopravy, pojízdného úřadu a dopravy handicapovaných
                     •Doprava občanů
                •Oddělení e – Governmentu a ICT
                     •Referát informační kanceláře
                     •Referát správy a provozu aplikací
                     •Referát správy a provozu infrastruktury
           •Odbor ekonomický
                •Oddělení evidence hospodářské činnosti
                •Oddělení místních příjmů
                •Oddělení účetnictví
                •Oddělení rozpočtu
           •Odbor kontroly a komunikace
                •Oddělení kontrolních činností
                •Oddělení bezpečnostního managementu
                     •Evakuace
                     •Mimořádné události
                     •Obecné informace
                     •Ochrana před povodněmi – povodňový plán
                     •Ukrytí
                     •Varování
                •Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím
                     •Petice
                     •Stížnosti
                     •Pochvaly
                     •Svobodný přístup k informacím
           •Kancelář starostky
                •Oddělení sekretariátu starostky
                •Oddělení rady a zastupitelstva
                •Oddělení právní
                •Oddělení strategického rozvoje a participace
                •Oddělení tiskové
                •Oddělení interního auditu
           •Kancelář tajemníka
                •Oddělení personální
      •Volná pracovní místa
      •Tiskové zprávy a aktuality
           •Kalendář akcí
           •Archiv novinek
      •Osobní doklady
           •Stav podaných žádostí o OP
           •Stav podaných žádostí o pas
           •Stav obsluhy klientů na OP a CD
      •Úřední deska
      •Kontakty na úřad
           •Hodiny pro veřejnost
           •Kontaktní informace
           •Adresář zaměstnanců úřadu
           •Rezervace návštěv živn. odboru
           •Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny
      •Veřejné zakázky
           •Veřejné zakázky 2011
           •Veřejné zakázky 2010
           •Veřejné zakázky 2009
           •Veřejné zakázky 2018
      •Zákonné informace
           •Informace podle zákona 106/1999 Sb
                •Archiv (do roku 2013)
                •Archiv 2014
                •Archiv 2015
                •Archiv 2016
                •Archiv 2017
                •Archiv 2018
                •Archiv 2019
           •Informace podle zákona č. 255/2012 Sb
           •Povinně zveřejňované informace
           •Závazná stanoviska
                •Archiv let 2016 a 2017
           •Informace o zpracování osobních údajů podle GDPR
 •Volené orgány
           •Návrh programu
           •Termíny jednání
           •Seznam zastupitelů a výborů
                •Finanční výbor
                •Kontrolní výbor
                •Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
                •Návrhový výbor
                •Výbor pro sport a volnočasové aktivity
                •Výbor sociální a zdravotní
                •Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
           •Zápisy a stenozáznamy ze zasedání
                •Archiv 2010 - 2014
                •Archiv 2014 - 2018
           •Usnesení
           •Obecné informace
                •Vystoupení občanů na zasedání zastupitelstva MČ
           •Jednací řád
           •Dokumentace ZMČ pro veřejnost
                •13. ZMČ ze dne 16. 12. 2019
                •14. ZMČ ze dne 27.1.2020
                •15. ZMČ dne 2.3.2020
                •Archiv 2019
                     •10. ZMČ ze dne 23.9.2019
                     •9. ZMČ ze dne 11.9.2019
                     •8. ZMČ ze dne 24.6.2019
                     •7. ZMČ ze dne 27.5.2019
                     •6. ZMČ ze dne 29.4.2019
                     •5. ZMČ ze dne 25.3.2019
                     •4. ZMČ ze dne 25.2.2019
                     •3. ZMČ ze dne 28.1.2019
                •Archiv 2018
                     •2. ZMČ ze dne 10.12.2018
                     •22. ZMČ ze dne 25.7.2018
                     •21. ZMČ ze dne 11.6.2018
                     •20. ZMČ ze dne 12.3.2018
                •Archiv 2017
                     •18. ZMČ ze dne 8.12.2017
                     •17. ZMČ ze dne 11.9.2017
                     •16. ZMČ ze dne 12.6.2017
                     •15. ZMČ ze dne 20.3.2017
                     •14. ZMČ ze dne 20.2.2017
                •Archiv 2016
                     •13. ZMČ ze dne 1.12.2016
                     •12. ZMČ ze dne 8.9.2016
                     •11. ZMČ ze dne 17.6.2016
                     •10. ZMČ ze dne 1.6.2016
                     •8. ZMČ ze dne 30.3.2016
                     •7. ZMČ ze dne 14.1.2016
                •Archiv 2015
                     •6. ZMČ ze dne 21.10.2015
                     •5. ZMČ ze dne 21.9.2015
                     •4. ZMČ ze dne 22.6.2015
                     •3. ZMČ ze dne 27.3.2015
                     •2. ZMČ ze dne 26.1.2015
           •Obecné informace
           •Termíny schůzí
           •Programové prohlášení
           •Usnesení
           •Seznam členů
           •Komise rady
                •Komise výchovně vzdělávací
                •Komise územního rozvoje
                •Komise majetková a nebytových prostor
                •Komise bytové politiky
                •Komise bezpečnostní
                •Komise dotační politiky
                •Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities
                •Komise pro podporu podnikání
                •Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
                •Komise pro rekonstrukci radnice
                •Komise památková
                •Komise pro dopravu a parkování
                •Komise pro kulturu a udělování čestného občanství
           •Starostka
           •Místostarostové
           •Uvolnění členové rady
      •Informace o jednání
           •Usnesení rady a zastupitelstva
                •Hlasy
           •Usnesení - archiv do 10/2014
 •Akce a projekty
      •Soutěže
           •Sportovec roku 2019
           •Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10
                •Ročník 2019
      •Sportovní projekty
           •Sportovní veletrh a běh pro malé i velké
           •Rekondiční plavání pro seniory
           •Kurzy Nordic walking
           •Plave celá Desítka
           •Běžecká škola
      •Projekty ze sociální oblasti
           •Pojízdný úřad
           •Trénování paměti
           •Kurzy finanční gramotnosti
           •PC kurzy pro seniory
      •Veřejné prostory
                •Tiskové zprávy k projektu
                •Fotogalerie -strom
                •Září 2012
                •Říjen 2012
                •Listopad 2012
                •Prosinec 2012
                •Leden 2013
                •Únor 2013
                •Březen 2013
                •Duben 2013
                •Květen 2013
                •Červen 2013
                •Červenec 2013
                •Srpen 2013
                •Září 2013
                •Říjen 2013
           •Adoptuj strom
      •Ostatní projekty
           •Příběhy našich sousedů
           •Virtuální prohlídka zámečku
           •Pronájem obřadní síně a multifunkčního sálu Vršovického zámečku
           •Zážitkové kurzy první pomoci
           •Letní kino
           •Letní dětský tábor
           •Sportovní příměstský tábor
           •Letní pobyty seniorů
           •Praha 10 bez graffiti
           •Hledáme hrdiny v roušce
      •Evropské fondy
           •Uzavřená partnerství
           •Realizované projekty
                •Integrace občanů s těžkým zdravotním postižením
                •E-learningový vzdělávací program
                •Úřad přátelský podnikatelům
                •Zavedení centrální administrace projektů
                •Profi úřad
                •Práce a rodina - jde to!
                •Podpora 50+
                •Práce a rodina - jde to! II. - projekt EU
                •Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry
                     •1. běh rekvalifikace
                     •2. běh rekvalifikace
                •E-šance: Kombinovaný vzdělávací program
                •Kompl.snížení energ.náročnosti budovy MŠ
                •Kompl.snížení energet.náročnosti budov vybr.MŠ
                •Revitalizace parku Malinová–Chrpová v MČ Praha 10
                •Do práce po rodičovské dovolené s Desítkou
                •Revitalizace parku U Vršovického nádraží
                •Práce a rodina - jde to!
                •Zelená úsporám – Bělocerkevská 3,5,7,9
                •Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu DPS Sámova
                •Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu DPS Zvonková
                •Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu LDN Oblouková
                •Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu ZŠ U Roháčových kasáren
                •Energeticky úsporná opatření na objektu MŠ Mládežnická
                •Realizace úspor energie MŠ Chmelová
                •Realizace úspor energie MŠ Podléškova a MŠ Rembrandtova
                •Zelená úsporám
                •KD Cíl - snížení energetické náročnosti veřejné budovy
           •Programové období 2007 - 2013
           •Programové období 2014 - 2020
           •Dotace do školství
           •Základní informace o MA21
           •Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
           •Dokumentace k MA21
           •Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na období 2020-2030
           •Moje stopa - participativní rozpočet MČ Praha 10
           •Dotační programy MČ Praha 10 pro rok 2020
           •Už #dostbyloplastu na Úřadě MČ Praha 10
           •Archiv - volební období 2014 - 2018
                •Fórum 2017 – hlasování pro 10 přání pro Prahu 10
                •Užitečné odkazy
                •Měření kvality MA21
                •Dokumenty
                •Akce a projekty
                •Komise pro Zdravou Prahu 10 a MA21
 •Návody a formuláře
      •Doklady
           •Občanské průkazy
           •Cestovní pasy
      •Soubory ke stažení, formuláře
           •Ostatní životní situace
      •O portálu Prahy 10
           •Prohlášení o přístupnosti
           •Podmínky používání portálu
           •Souhlas se zpracováním souborů cookies
 •E-služby
      •Primární e-služby
           •Evidence grantů
      •Osobní doklady
      •On-line rezervace návštěv
           •Pasy a občanské průkazy
      •Mobilní služby
      •Rada a zastupitelstvo
      •Životní situace
      •Další e-služby
      •Vyřiď si hned
           •Zjisti si
           •Ověř si
 •Bydlení
      •Prodej bytového fondu
           •Prodej bytového fondu 2012 - 2013
                •Domy a stavebně technické celky
           •Výběrová řízení na prodej
      •Privatizace
           •Prováděcí předpis privatizace
           •Prováděcí předpis - stavebně technické celky 2011
           •Seznam privatizovaných domů
           •Seznam domů, schválených k prodeji
           •Půdní vestavby
      •Deregulace
      •Správní firmy
      •Pronájem nebytových prostor
      •Zásady pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10
      •Soubory k výpisu
 •Kontakty
           •Úpravy pro osoby se zrakovým hendikepem
           •Czech POINT
           •Tiskový servis
      •E-podatelna
           •Datové schránky
           •Napiš nám
      •Další důležité kontakty
      •CallCentrum
      •Hlavní stránka
      •hp-pokus
      •Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 •Proces
      •Uživatelský účet
      •Registrace
      •SSL Test
      •Seznam volebních místnostní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10