Informace o základních školách MČ Praha 10

Vzdělávání dětí v jiné škole než spádové

Informace dle § 36 o docházce do jiné základní školy než spádové směřují nespádové školy přímo řediteli spádové školy, nikoli odboru školství městské části: „Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Seznam základních škol Prahy 10

 

 

Česká správa sociálního zabezpečení aktualizovala na svých webových stránkách Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ve kterém jsou již uvedeny jiné závažné důvody, kvůli kterým rodiče nadávají své děti do MŠ či ZŠ, jako např. omezená kapacitači omezená provozní doba školy https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

 

Společná ustanovení k znovuotevření základních škol k 25. 5. 2020

 

Připravujeme provoz prázdninových skupin školní družiny v měsíci červenci

Provoz prázdninových skupin ŠD je zajištěn po dobu 1 měsíce od 29. 6. do 24. 7. 2020, a to 12 základními školami zřizovanými MČ Praha 10 (ZŠ Jakutská provoz nezajistí z důvodu opravy otopné soustavy po celou dobu prázdnin). Jednotlivé školy se střídají ve čtrnáctidenních blocích (dvojice škol nad sebou zajišťuje provoz v obou termínech – vzájemně mezi sebou poskytují provoz prázdninových skupin ŠD pro děti z druhé školy, se kterou jsou ve dvojici). Provoz prázdninových skupin ŠD v době prázdnin je od 8.00 do16.00 hod. Z důvodu kapacity se otevření prázdninových skupin ŠD týká pouze dětí, které ve školním roce 2019/2020 navštěvují 1. – 3. ročník nebo přípravnou třídu. V případě ZŠ Jakutská a ZŠ Gutova jsou děti rozděleny do okolních ZŠ dle rozpisu pod tabulkou.

29. 6. – 10.7. 

OLE

VOD

EDE

BŘE

K.ČAP

ROH

GUT

13. 7. – 24. 7.

RYB

HOS

(JAK)

ŠVE

VRŠ.

BRI

xxx

  1. turnus: 29. 6. – 10. 7. 2020: děti ze ZŠ JAK - do ZŠ EDEN
  2. turnus: 13. 7. – 24. 7. 2020: děti ze ZŠ JAK -  do ZŠ VRŠ, děti ze ZŠ EDEN - do ZŠ BRI a  děti ze ZŠ GUT – do ZŠ RYB

Zákonní zástupci přihlásí své děti k prázdninovému provozu skupiny ŠD ve své kmenové základní škole nejpozději do 15. 6. 2020.

Poplatek za účast ve skupině ŠD se hradí předem dle pokynů ředitele školy, taktéž úplata za stravování. Bližší informace na webových stránkách jednotlivých základních škol. 

 

 

Upozornění pro zákonné zástupce žáků, dětí -  vzhledem k aktuální epidemiologické situaci šíření koronaviru buďte, prosím, velmi obezřetní při cestách do zahraničí a při návratu především z oblastí s výskytem koronaviru zodpovědně přistupujte k příznakům nemoci a včas vyhledejte lékařskou pomoc či zajistěte případnou preventivní karanténu. Aktuální informace o epidemiologické situaci najdete na webových stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2

Doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy ke koronaviru

 

 

Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků - změna Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol č. 4/2020 Sb. s účinností od 1. 4. 2020. Jak již bylo avizováno předem, některé ulice na území MČ Prahy 10 nově spádově patří do jiných základních škol. Prosíme proto rodiče především budoucích prvňáčků, aby vyhlášce věnovali pozornost.

V souvislosti s touto vyhláškou upozorňujeme, že Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222, do které nově spadají žáci na 2. stupeň z MČ Praha-Horní Měcholupy a MČ Praha-Štěrboholy, má omezenou kapacitu, zapsanou do školského rejtříku,a to i v jednotlivých třídách 2. stupně. Tuto kapacitu nelze při přijímání žáků překročit. Při naplnění této kapacity doporučujeme rodičům žáků obrátit se na ředitele jiných blízkých základních škol. Např. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900, či Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510.

Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 je již kapacitně zcela využita, volné místo zřejmě nebude schopna nabídnout.

Odkaz na Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy    http://www.praha.eu/file/3105617/vyhlaska_c._4.pdf     

 

Zápisy do 1. ročníků základních škol zřizovaných MČ Praha 10 na školní rok 2020/2021

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR se zápisy do 1. ročníků uskuteční bez přítomnosti dětí a pokud možno také bez fyzické přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Žádosti ke vzdělávání v 1. ročníku budou přijímány elektronicky (v e   z c e l a  v ý j i m e č n é m  případě osobně po telefonické nebo e-mailové dohodě) od 1. do 8. 4. 2020, přičemž poslední den pro zahájení správního řízení je 8. 4. 2020.

Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

Prosíme zákonné zástupce dětí, aby sledovali webové stránky základní školy, kam budou žádost ke vzdělávání podávat. 

Každá základní škola má na základě Obecně závazné vyhlášky svůj spádový obvod. Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce žáka může zvolit jinou základní školu než školu spádovou, ovšem bez garance přijetí. Více v článku..

Dokládání trvalého bydliště dětí při zápisech do 1. ročníků ZŠ a u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 

Zápisy do přípravných tříd základních škol na školní rok 2020/2021

se budou konat 5. 5. 2020. Více v článku...

 

PESOS o. p. s.  děkuje všem základním školám, které se zapojily do vánoční sbírky pro opuštěná zvířátka z útulků.

 

MÁŠ UMĚLECKÉ STŘEVO? PRAHA DESET: NESEĎ! Jaké město by chtěly mít děti?

Jedná se o zapojení základních škol Prahy 10 do výtvarného projektu zaměřeného na rozvíjení kreativity a aktivního občanství dětí základních škol v rámci uvažování o městě, ve kterém žijí ... více v článku a na odkazu https://umeleckestrevo.cz/zs-praha-10-nesed/

 

Dny otevřených dveří na školní rok 2020/2021

termíny dnů otevřených dveří v základních školách zřizovaných MČ Praha 10 naleznete zde

 

Aktualizace obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol

Informace k aktualizaci obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol  naleznete ZDE.

 

Spádové obvody základních škol MČ Praha 10

Spádové obvody základních škol městské části Praha 10 podle ulic (s platností od 1. dubna 2019) naleznete v tomto dokumentu

Městská část Praha 10 oznamuje, že při novelizaci obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol došlo k chybě. Děti s trvalým pobytem na adrese Kubánské náměstí č. 2 – 8 patří do školského obvodu ZŠ, Praha 10, Jakutská2/1210. Děti s trvalým pobytem na adrese v ulici Meruňková patří do školského obvodu ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6/2919. Ve vyhlášce nejsou omylem tato čísla a tato ulice uvedena. Děkujeme za pochopení.

 

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

V tomto dokumentu naleznete informace o začátku a konci školního roku 2019/2020 a termínech jednotlivých prázdnin v tomto období.   

 

Otevírací doba školních hřišť pro veřejnost

V některých základních školách zřízených městskou částí Praha 10 jsou pro veřejnost otevřena a zpřístupněna školní hřiště. Po ukončení výuky žáků školy nebo aktivity žáků školní družiny na školních hřištích mohou být tato hřiště využívána veřejností. Bližší přehled otevírací doby najdete v tomto dokumentu.

Dotace 2018  - mateřské a základní školy

Dotace 2018 - mateřské a základní školy - naleznete v tomto dokumentu

 

 

 

Školní jídelny  

Provoz školních jídelen na území MČ Praha 10 zajišťuje Školní jídelna, Praha 10, příspěvková organizaceV cílech organizace je v každém případě plnit kvalitu a veškeré normy a nařízení  Evropského parlamentu, znění školského zákona 561/2004 a vyhlášky 107/2005 o školním stravování, norem zdravé výživy a hygienických norem spojené s přípravou pokrmů pro školní stravování.

 

Informace pro obce III. a II. typu o povýšení škol na OVM

V tomto dokumentu naleznete informace pro obce III. a II. typu o povýšení škol na OVM

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10