Oddělení právních činností a veřejných zakázek

Oddělení právních činností a veřejných zakázek plní zejména tyto úkoly:
 • zajišťuje komplexní právní servis odboru a právní servis ostatním odborům ÚMČ (mimo OMP) včetně koordinace spolupráce s externími advokátními kancelářemi zahrnující zejména:
  • o přípravu komplikovaných smluvních vztahů;
  • o přípravu a kontrolu vnitřních právních předpisů ÚMČ, případně vyhlášek HMP;
  • o zpracování odborných stanovisek k návrhům smluv nebo návrhů smluv uzavíraných MČ a organizacemi MČ zřízenými;
  • o zastupování MČ v soudních řízeních, příp. i ve správních řízeních, neřídí-li resp. nezajišťuje–li zastupování MČ jiný odbor;
 • metodicky řídí zadávání veřejných zakázek MČ a zřízených organizací, organizačně zajišťuje zadávání veřejných zakázek (s výjimkou veřejných zakázek spadajících do kompetence OMP) zadávaných MČ a jejími zřízenými organizacemi na základě podkladů předaných věcně příslušnými odbory a zřízenými organizacemi;
 • v elektronické podobě vede evidenci smluv uzavíraných MČ;
 • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;
 • poskytuje součinnost OMP ve věcech, kdy OMP zastupuje vlastníka – MČ v majetkových záležitostech (restituce, dořešení majetku státu);

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Lenka Šmídová C/324 referent/ka
Tomáš Staněk A/117 267 093 679267 093 679 vedoucí oddělení právních činností a VZ

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Tomáš Staněk A/117 267 093 679267 093 679 vedoucí oddělení právních činností a VZ
Lenka Šmídová C/324 referent/ka

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10