Oddělení koordinačních činností

Oddělení zajišťuje tyto úkoly:

 • zastupuje vlastníka – MČ v majetkových záležitostech (restituce, dořešení majetku státu, odkupy nemovitostí od státu i soukromých vlastníků apod.);
 • komplexně řeší problematiku majetku státu a restitucí;
 • na základě pověření zastupuje MČ jako vlastníka nemovitosti v územním a stavebním řízení;
 • jménem vlastníka nemovitosti jedná s orgány státní správy, vyjadřuje se ve správním řízení a jménem vlastníka nemovitosti provádí veškeré další úkony se správním řízením související;
 • vydává souhlasy s opravami a rekonstrukcemi objektů, bytů či nebytových prostor v případech, kde tyto opravy provádí MČ a stavebním úřadem je vyžadován souhlas vlastníka;
 • vede neúčetní evidenci majetku obce hl. m. Prahy svěřeného do správy MČ a spolupracuje při jeho inventarizaci;
 • spolupracuje s oddělením prodeje nemovitého majetku a privatizace při přípravě návrhů dispozic s nemovitým majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy MČ pro orgány MČ;
 • komplexně řeší problematiku směny pozemků a bezúplatných převodů nemovitostí;
 • komplexně řeší problematiku týkající se domů, ve kterých má MČ spoluvlastnický podíl s výjimkou prodeje;
 • komplexně řeší problematiku věcných břemen, smluv týkajících se práva provést stavbu a práva stavby na pozemcích ve správě MČ;
 • v případě nejasných majetkových vztahů k nemovitým věcem ve správě MČ zajišťuje vyjasnění těchto majetkových vztahů;
 • zjišťuje technický stav nemovitostí obce hl. m. Prahy svěřených do správy MČ, přičemž spolupracuje s orgány státního stavebního dohledu a dalšími orgány státní správy;
 • spolupracuje s oddělením prodeje nemovitého majetku a privatizace při přípravě a realizaci prodeje nemovitého majetku;
 • koordinuje spolupráci MČ se společností PRAHA 10 – Majetková a.s.;
 • komplexně řeší problematiku spojenou s účastí MČ ve společenstvích vlastníků jednotek;
 • ve spolupráci se společností PRAHA 10 – Majetková a.s. zajišťuje zastupování MČ ve společenstvích vlastníků a vyřizuje agendu s členstvím MČ ve společenstvích vlastníků spojenou;
 • kontroluje činnost společnosti Praha 10 – Majetková a.s. ve vymezeném rozsahu (kontrola vynaložených finančních prostředků a jejich efektivnost a následné předkládání opatření ke zlepšení hospodárnosti);
 • zajišťuje evidenci majetku ve správě společnosti Praha 10 – Majetková a.s. včetně inventarizace;
 • vyřizuje žádosti o umístění satelitů, parabol na domech hl. m. Prahy svěřených do správy MČ, vydává souhlasy s umístěním antén, parabol, satelitů, připojením k internetu a v jiných obdobných případech, kde není nutné uzavírat smlouva o provedení stavebních úprav;

Vedoucí oddělení

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Libor Kadlec A/315 267 093 422267 093 422 vedoucí referátu pozemků
Pavlína Mrkalová A/315 267 093 524267 093 524 referent
Miloslav Vrubel A/319 267 093 535267 093 535 referent/ka
Michal Vanka A/319 267 093 265267 093 265 referent
Helena Nováková / 267 093 646267 093 646 referent
Ilona Andonova A/317 267 093 136267 093 136 referent
Petr Stejskal A/316 267 093 366267 093 366 vedoucí referátu výkonu vlastnických práv
Eva Lachoutová C/324 267 093 253267 093 253 referent/ka registrace vozidel
Dagmar Schönfeldová C/324 267 093 273267 093 273 referent/ka registrace vozidel
Petra Bryxová A/406 referent/ka registrace vozidel
Lucie Hejtmánková / referent/ka registrace vozidel
Miluše Klovrzová / referent/ka registrace vozidel
Lenka Suchopárová / referent/ka registrace vozidel
Jarmila Tučková / vedoucí referátu ZPS

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10