Volby do Senátu 2016

Informace k volbám do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016 ve volebním obvodě č. 22, sídlo Praha 10

Vzhledem k tomu, že  v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR nezískal žádný z kandidátů nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, proběhne v pátek 14. října 2016 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 15. října 2016  od 8,00 do 14,00 hodin druhé kolo voleb.

Do druhého kola postoupili  ve volebním obvodu č. 22, sídlo Praha 10 tito dva kandidáti – Renata Chmelová a Jiří Holubář.

Hlasovací lístky  s postupujícími kandidáty obdrží voliči přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. 

Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb.

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Druhé kolo (pokud žádný z kandidátů v prvním kole voleb do Senátu nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů) proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.

Volební obvod č. 22, sídlo: Praha 10 zahrnuje území městské části Praha 10, s výjimkou části k. ú. Vinohrady, ležící na území městské části Praha 10. Dále zahrnuje území městských částí Praha-Štěrboholy, Praha-Dubeč.

Pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu je Úřad městské části Praha 10, se sídlem Vršovická 68, Praha 10, zde se podávají nejpozději do 2. srpna 2016 do 16,00 hodin přihlášky k registraci. „Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v roce 2016“ je umístěna na stránkách MV ČR  www.mvcr.cz (volby do Senátu)

Kontakt k podání přihlášek k registraci:

  • Mgr. Karin Horníková, vedoucí odboru občanskosprávního ÚMČ Praha 10, 
    tel. 267 093 339, kancelář č. 514, 5. patro, budova C  ÚMČ Praha 10;
  • Mgr. Daniel Novák, vedoucí oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy
    tel. 267 093 552, kancelář č. 117, 1. patro, budova C ÚMČ Praha 10;
  • Daniela Vacková, vedoucí referátu vnitřní správy ÚMČ Praha 10,
    tel. 267 093 368, kancelář ověřování, přízemí, budova B ÚMČ Praha 10.

 

1. Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále  jen „Senát“), konaných ve dnech 7. a 8. října 2016, ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz.

Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

2. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a náhradními hlasovacími lístky.

Kontakt:

Daniela Vacková Daniela (ÚMČ Praha 10), tel.: 267 093 368, email: danielav@praha10.cz

Věra Voříšková (ÚMČ Praha 10), tel.: 267 093 415, email: veravo@praha10.cz

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Oznámení o zřízení zvláštního účtu u České národní banky pro složení kauce při kandidatuře do Senátu

Protokol o losování čísel jednotlivých kandidátů

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MČ Praha 10

Sídla volebních okrsků a telefonní spojení

Online vyhledávání volební místnosti

V době, kdy budou otevřeny volební místnosti, bude na Úřadě městské části Praha 10 zajištěna služba na referátu občanských průkazů a evidence obyvatel Odboru občanskosprávního včetně fotografa (budova C ÚMČ Praha 10, 1. patro, Vršovická 68, Praha 10).  Zde volič, s platným trvalým pobytem v obvodu městské části Praha 10, může požádat, v souvislosti s výkonem volebního práva, o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platností na jeden měsíc (tento doklad bude vydán bezodkladně).


Další aktuální informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR budou postupně doplňovány.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10