Volby do zastupitelstev obcí

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 KONANÉ VE DNECH 10. – 11. ŘÍJNA 2014

Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 10) vyhlásil prezident republiky rozhodnutím č. 112 ze dne 12. 6. 2014.

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha 10 se konají:

v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič

Voličem pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev městských částí je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb na území hlavního města Prahy přihlášen k trvalému pobytu. Do Zastupitelstva městské části Praha 10 má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu na území této městské části.

Voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb na území hlavního města Prahy (pro volby do zastupitelstev městských částí na území dané městské části) přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí hl. m. Prahy.

Dodatek stálého seznamu voličů (dále jen „dodatek“) vede podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného statutárního města, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad“) pro voliče - občany jiného státu, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt.

Krajský soud v Brně vydal dne 19. září 2014 usnesení v řízení ve věci seznamu voličů ( čj. 64A 6/2014 – 20), kterým rozhodl, že do dodatku stálého seznamu voličů má být u příslušného úřadu městské části zapsán na základě své žádosti také občan jiného členského státu EU s přechodným pobytem v příslušné obci. Státní volební komise na svém jednání dne 22. září 2014 vzala citované usnesení krajského soudu na vědomí a doporučila všem obecním úřadům, aby občanům EU s přechodným pobytem na území ČR byl na základě jejich žádosti umožněn zápis do dodatku stálého seznamu voličů v příslušné obci.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat obecnímu úřadu kdykoli (tj. již v současné době) do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16,00 hodin, tj. do 8. října 2014 do 16,00 hodin. Žádost může být učiněna písemně (v tom případě musí být doručena obecnímu úřadu v termínu do 8. října 2014 do 16,00 hod.) nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu (adresa).

V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, neboť příslušný pracovník obecního úřadu učiní úřední záznam, ve kterém všechny potřebné údaje uvede,

Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže.

Z dodatku lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.

V době, kdy budou otevřeny volební místnosti (pátek 10.  10.  2014  od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 11. 10. 2014 od 8,00 do 14,00 hodin), bude na Úřadě městské části Praha 10  zajištěna služba na referátu občanských průkazů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního (budova C ÚMČ Praha 10, 1. patro, Vršovická 68, Praha 10).  Zde volič,  s platným trvalým pobytem v obvodu městské části Praha 10, může požádat  v souvislosti s výkonem volebního práva o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů na počkání s platností na jeden měsíc. Služba fotografa je zajištěna též v budově ÚMČ Praha 10.

Hlasovací lístek

Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 10 jsou vytištěny oboustranně. Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města  Prahy je označen na levém okraji svislým barevným pruhem. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce tj. Hlavní město Praha na hlasovacím lístku do Zastupitelstva hlavního města Prahy nebo Městská část Praha 10 pro volby do zastupitelstva městské části a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen – v případě Zastupitelstva hlavního města Prahy je to 65 členů a v případě Zastupitelstva městské části Praha 10 je to 40 členů.

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném politickou stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka úřadu, který plní funkci registračního úřadu.  Hlasovací lístky jsou starostou městské části distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb tj. do 7. října 2014. V případě poškození nebo při ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.  Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Pokud má být voleno např. 40  členů zastupitelstva a je označena volební strana s 40 kandidáty a kromě toho 10 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran (hlas dostanou předně jednotlivě označení kandidáti)  a  označené volební straně je dáno  30 hlasů, a to pro kandidáty na prvních 30 místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Pro hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstva městské části volič použije pouze jedinou úřední obálku.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Telefonní kontakt: Daniela Vacková – 267093368

                              Věra Voříšková - 267093415

Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady

Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky (dále jen „zastupitelský úřad”) není při volbách do zastupitelstev obcí možné, neboť v důsledku svého zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v hl. m. Praze úřadem městské části. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů, musí požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, v hl. m. Praze úřadu městské části, potvrzení, popř. toto potvrzení předložit v den voleb okrskové volební komisi.

 

Stanovisko MV k volebnímu právu občanů jiných členských států EU s přechodným pobytem v ČR ve volbách do zastupitelstev obcí

Mapa volebních okrsků

Určení počtu zvláštních oddělených prostorů

Oznámení o době a místě konání voleb

Seznam ulic a volebních okrsků

Protokol o losování čísel pro pořadí zaregistrovaných volebních stran

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Potřebný počet podpisů na peticích

Stanovení počtu členů zastupitelstva Městské části Praha 10

Adresa registračního úřadu

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce

Příloha ke kandidátní listině do voleb do zastupitelstva obce

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10