Volby do Evropského parlamentu

Navigace do volební místnosti

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu EU, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu EU, učiní tak například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

V době, kdy budou otevřeny volební místnosti, bude na Úřadu městské části Praha 10 zajištěna služba na referátu občanských průkazů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního (Úřad městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, Praha 10, budova C, 1. patro).  Zde občan ČR, s platným trvalým pobytem ve správním obvodu městské části Praha 10, může požádat, v souvislosti s výkonem volebního práva, o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. Pro účely  vydání dokladu musí žadatel prokázat svou totožnost (např. předložením  řidičského průkazu nebo rodného listu ) a předložit dvě průkazkové fotografie o rozměru 35 x 45 mm.


Možnost jednorázového výdělku (Word, 40kB)

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 4/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019, volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019.

Volby do Evropského parlamentu se budou konat

v pátek dne 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 25. 5. 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ve správním obvodu městské části  Praha 10 je vytvořeno 109  stálých volebních okrsků. Čísla volebních okrsků se sídlem a  územním vymezením budou zveřejněna na webových stránkách městské části Praha 10 – www.praha10.cz

  • Podmínky kandidatury na území České republiky

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

  • Podmínky hlasování pro občany ČR žijící na území ČR

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů obdrží volič  u Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10,  ověřovací kancelář,  přízemí budova B.

Podrobné informace na stránkách ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx
 

  • Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-zijici-v-zahranici-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu.aspx

  • Podmínky hlasování pro občany jiných členských států EU na území České republiky
  1. Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách

Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách. Každý volič si může v době úředních hodin ověřovací kanceláře (Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, budova B, přízemí) ověřit, zda je do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapsán.

  1. Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí

Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb tj. nejpozději do 14. dubna 2019 do 16:00 hodin.

  1. Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí

Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb tj. nejpozději do 14. dubna 2019 do 16:00 hodin.

Pokud tedy občan jiného členského státu EU (uvedený v bodě 2. a 3.) má zájem hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky a je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha 10, může ve lhůtě do 14. 4. 2019 do 16:00 hodin podat - žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Žádost lze podat  u Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10, ověřovací kancelář, budova B, přízemí. Žádost je nutné podat osobně.

Podrobné informace na stránkách ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

 

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 ve svém volebním okrsku, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území ČR.

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • Osobně - nejpozději do 22. května 2019 do 16:00 hodin.
  • Písemně - žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky voliče musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 17. května 2019 do 16:00 hodin.

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve dne  9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, nebo jej lze voliči zaslat. Voličské průkazy budou předávány voličům na Úřadě městské části Praha 10, Vršovická 68, 5. patro, budova C, číslo dveří 520.

Žádost o voličský průkaz

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou.

Požadavky lze nahlásit předem u Úřadu městské části Praha 10 na telefonní číslo 267093368, 267093415, 267093621. Ve dnech voleb je možné žádat o přenosnou volební schránku, jak na úřadě, tak i u příslušné okrskové volební komise.

Informace k volbám do Evropského parlamentu budou postupně doplňovány

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí starostkou (PDF, 25kB)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (PDF, 570kB)

Informace pro občany jiného členského státu EU k volbám do Evropského parlamentu – zajištění služby na Úřadě městské části Praha 10 v neděli  14. dubna 2019 (PDF, 495kB)

Oznámení starostky o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí (PDF, 130kB)

Popis volebních okrsků MČ Praha 10 (PDF, 700kB)

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (PDF, 530kB)

Sídla volebních okrsků a telefonní spojení (Excel, 155kB)

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10