Oddělení sociální práce

Oddělení sociální práce Úřadu městské části Praha 10 mimo jiné koordinuje činnosti v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ, poskytuje sociální poradenství, vykonává sociální šetření, vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby (více v záložce Náplň práce a úkoly oddělení). Pod oddělení spadá Referát sociální práce a Referát kurátorů pro dospělé

Náplň práce a úkoly:

V přenesené působnosti:

 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu upravenými podmínkami poskytuje poradenství, pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb;
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení;
 • vykonává sociální šetření;
 • provádí depistáže a aktivně vyhledává osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením;
 • zajišťuje vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a vede jejich evidenci;
 • vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby;
 • poskytuje odbornou pomoc osobám, které nemají opatrovníka a nejsou schopny si tuto pomoc zajistit a zastupuje tyto osoby při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních;
 • zajišťuje odborné agendy sociální práce při řešení sociální situace osob, u kterých je řešena způsobilost k právním úkonům;
 • navštěvuje děti v dětských domovech a výchovných ústavech před ukončením ústavní nebo ochranné výchovy zletilostí;
 • sleduje integraci děti po dovršení 18 let propuštěných z výchovných ústavů a dětských domovů;

 

V samostatné působnosti:

 

Užitečné odkazy 

 • Seznam sociálních pracovníků podle ulic - zde
 • Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10 - odkaz zde
 • Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb 2019/2020 - zde
 • Komunitní plánování sociálních a návazných služeb - více informací zde

 

 

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Linda Zákorová B/128 267 093 226267 093 226 vedoucí oddělení sociální práce

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Linda Zákorová B/128 267 093 226267 093 226 vedoucí oddělení sociální práce
Jakub Skřivan B/129 267 093 623267 093 623 kurátor/ka pro dospělé
Michal Volák B/123 267 093 490267 093 490 vedoucí referátu kurátorů pro dospělé
Jana Havrlíková B/129 267 093 523267 093 523 kurátor/ka pro dospělé
Michaela Zückerová B/122 267 093 489267 093 489 sociální pracovník
Ivana Stevensová B/126 267 093 227267 093 227 sociální pracovnice
Helena Zíková B/122 267 093 640267 093 640 sociální pracovnice
Lucie Tiefenbachová B/127 267 093 293267 093 293 vedoucí referátu sociální práce
Libor Koželuh B/126 267 093 554267 093 554 sociální pracovník
Hana Kuntová B/124 267 093 230267 093 230 sociální pracovník
Pavel Veleman B/124 267 093 292267 093 292 sociální pracovník

Náplň práce a úkoly oddělení

V přenesené působnosti:

 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu upravenými podmínkami poskytuje poradenství, pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb;
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení;
 • vykonává sociální šetření;
 • provádí depistáže a aktivně vyhledává osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením;
 • zajišťuje vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a vede jejich evidenci;
 • vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby;
 • poskytuje odbornou pomoc osobám, které nemají opatrovníka a nejsou schopny si tuto pomoc zajistit a zastupuje tyto osoby při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních;
 • zajišťuje odborné agendy sociální práce při řešení sociální situace osob, u kterých je řešena způsobilost k právním úkonům;
 • navštěvuje děti v dětských domovech a výchovných ústavech před ukončením ústavní nebo ochranné výchovy zletilostí;
 • sleduje integraci děti po dovršení 18 let propuštěných z výchovných ústavů a dětských domovů;

 

V samostatné působnosti:

koordinuje činnosti v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ; koordinuje protidrogovou prevenci na území MČ; koordinuje sekundární prevenci kriminality (práce s ohroženými skupinami dětí a dospělých) a terciární prevenci kriminality (prevence recidivy trestné činnosti) na území MČ; zabývá se problematikou národnostních menšin; zajišťuje agendu poskytování finančních darů dětem z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením; spolupracuje při zajišťování projektu právního poradenství a mediace pro občany MČ Praha 10 v obtížné sociální situaci; vede praxi studentů z VOŠ sociálně právní, z církevní sociální školy a FF UK – obor sociální práce a z dalších obdobných škol; spolupracuje s úřadem práce, který vede řízení ve věci sociálních nepojistných dávek; spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi.

Užitečné odkazy

 • Seznam sociálních pracovníků podle ulic - zde
 • Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10 - odkaz zde
 • Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb 2019/2020 - zde
 • Komunitní plánování sociálních a návazných služeb - více informací zde

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10