Odbor stavební

Odbor stavební zajišťuje výkon státní správy jako příslušný stavební úřad v rozsahu stanoveném zákonem, zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu pro městskou část Praha 10 v katastrálním území Malešice, Vršovice a části dalších katastrálních území - Strašnice, Záběhlice, Michle, Vinohrady.

Hlavní činnosti odboru: provádí územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění staveb, povoluje stavební činnosti, vydává stavební povolení (vč. souhlasu s užíváním staveb), provádí kontrolní prohlídky staveb, archivuje dokumentace (textové, výkresové) staveb, provádí kontrolní činnost v oblasti své působnosti a rozhoduje o odvolání účastníků správního řízení v rámci autoremedury u rozhodnutí vydaných odborem.

Jméno a příjmení:Jan Kupka

Budova/kancelář:A/504

Tel. linka:267 093 496267 093 496

Email:jan.kupka@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru stavebního

Vedoucí odboru stavebního

Ing. arch. Jan Kupka

Místnost: A/504

Telefon: 267 093 496

Email: jan.kupka@praha10.cz

 

 

Bc. Kateřina Hašplová, sekretářka
Místnost: A/505
Telefon: 267 093 477
Email: katerina.hasplova@praha10.cz

JUDr. Karel Gavlák, právník, veřejnoprávní smlouvy, přestupky, odvolání
Místnost: A/518
Telefon: 267 093 557
Email: karelg@praha10.cz

Mgr. Richard Opolecký, právník, odvolání, správní delikty, právní poradenství
Místnost: A/520B
Telefon: 267 093 299
Email: richard.opolecky@praha10.cz

 

 

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 477

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Daniel Berit A/519 267 093 386267 093 386 referent/ka kontrola staveb, stavební řízení
Kateřina Bílková / referent - dohoda
Antonie Borovková / referent - dohoda
Marie Borovková A/515B 267 093 376267 093 376 vedoucí oddělení stavebního řízení
Hana Boušková A/503 267 093 605267 093 605 referent územního a společného řízení
Lenka Dolečková A/513A 267 093 406267 093 406 referent kontrola staveb, stavební řízení
Gabriela Fourová A/arch 267 093 550267 093 550 referent - dohoda
Zuzana Frantová A/513b 267 093 650267 093 650 referent stavebního a společného řízení
Karel Gavlák A/518 267 093 557267 093 557 právník - odvolání,veřejnoprávní smlouvy,správní d
Valérie Hašplová / referent - dohoda
Kateřina Hašplová A/505 267 093 477267 093 477 asistentka vedoucího odboru
Zdeněk Janda A/521B 267 093 541267 093 541 referent/ka kontrola staveb, statik
Jiří Jaroš A/519 267 093 472267 093 472 referent stavebního a společného řízení
Jitka Kostečková A/517 267 093 527267 093 527 vedoucí referátu administrativy a archivu SÚ
Petra Elena Kubíčková A/514 267 093 660267 093 660 referent stavebního a společného řízení
Jan Kupka A/504 267 093 496267 093 496 vedoucí odboru stavebního
Eva Langová A/502A 267 093 403267 093 403 vedoucí oddělení územního řízení
Matyáš Medek A/501 267 093 586267 093 586 referent územního a společného řízení
Petra Mikešová A/513A 267 093 352267 093 352 referent stavebního a společného řízení
Dagmar Müllerová A/archiv 267 093 408267 093 408 referent archivu SÚ
Strana 1 z 2První   Předchozí   [1]  2  Další   Poslední   

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 • vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
 • vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zákon č. o přestupcích 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • vyhláška č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze,- pozastavena
 • Po dobu pozastavení účinnosti nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (PSP), se k provedení ustanovení § 169 stavebního zákona postupuje podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10