Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení a sazebník

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 


 

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace Přílohy
16.01.2019 25.01.2019 Informace k využití služeb fyzické osoby (moderátora)  
17.01.2019 22.01.2019 Informace ke zřízení parků nebo lesoparků na území MČ Praha 10  
22.01.2019 23.01.2019 Informace k podkladům potřebným k vydání rozhodnutí o umístění stavby, k vydání územního souhlasu a k vydání stavebního povolení na konkrétním pozemku podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
25.01.2019 30.01.2019 Informace k užívání bytů  
28.01.2019 30.01.2019 Kopie určených listin týkajících se výstavby vybraných bytových projektů na území MČ Praha 10 1
05.02.2019 07.02.2019 Poslední vyjádření ze strany ÚMČ Praha 10 ve věci autovraku v ulici Bydžovského 1
06.02.2019 07.02.2019 Informace k užívání bytů  
06.02.2019 08.02.2019 Informace o poslední rekonstrukci budovy na adrese Slunečná 1298 v Praze 10  
08.02.2019 12.02.2019 Informace k povoleným rekonstrukcím budovy na adrese Slunečná 1298 Praha 10   
13.02.2019 20.02.2019 Poskytnutí nájemní smlouvy na nebytový prostor - restaurace Ferdinand na adrese Bulharská 734/28 1
14.02.2019 15.02.2019 Informace k usnesení ZMČ Prahy 10 č. 18/20/2013 a další dokumenty na toto usnesení navázané

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

14.02.2019 20.02.2019 Informace k nájmu pozemku parc. č. 3020, k. ú. Michle 1
14.02.2019 26.02.2019 Přehled údajů o počtech a délkách územních, stavebních, kolaudačních a společných řízení vedených stavebním úřadem 1
15.02.2019 20.02.2019 Informace k výsuvnému systému (sloupku), bránícího volnému vjezdu vozidel na pozemky parc. č. 3030/3 a parc. č. 4253/5  
01.03.2019 07.03.2019 Informace ke stavebním povolením a řízením o odstranění stavby  
04.03.2019 06.03.2019 Informace k odstraňování vraků z pozemních komunikací  
04.03.2019 07.03.2019 Informace ke zpracování pasportu zeleně a evidence městského mobiliáře   
14.03.2019 20.03.2019 Informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za veřejnou zakázku S0746/14 – Kino Vzlet 1
15.03.2019 20.03.2019 Oprava osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze 10 Záběhlicích  
15.03.2019 20.03.2019 Kopie znaleckého posudku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy č. 2012/OMP/2418 ze dne 23.10.2012 1
16.04.2019 18.04.2019 Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 21. 1. 2004 na pronájem nebytového prostoru č. 502 v domě Vršovická 1288/92, Praha 10 a návrh na místní šetření  1
17.04.2019 24.04.2019 Kontakty na členy dozorčí rady Praha 10 – Majetková, a. s  
26.04.2019 09.05.2019 Informace k provozovně řeznictví v Petrohradské ulici  
13.05.2019 17.05.2019 Informace k zajištění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.  
31.05.2019 05.06.2019 Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu pozemku 1 2 3 4
05.06.2019 06.06.2019 Vymáhání škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí, pokut a obdobných sankcí za období od let 2014 do 2018 na zaměstnancích a úřednících ÚMČ Praha 10 podle zákona č. 82/1998 Sb.  
19.06.2019 01.07.2019 Informace k pozemkům  
01.07.2019 08.07.2019 Informace ke koncepci školství, sociálnímu klimatu ve školách, prevenci rizikového chování a staré škole v Olšinách  
09.07.2019 18.07.2019 Kopie určených listin týkajících se výstavby vybraných bytových projektů na území MČ Praha 10 1  2  3  4  5  6
17.07.2019 23.07.2019 Informace k využívání non-stop pohotovostí, revitalizaci budovy U Vršovického nádraží a parkovacím zónám  
17.07.2019 23.07.2019 Informace k provozu restaurace DOMA  
19.07.2019 29.07.2019 Protokol z hygienické stanice ve věci hluku 1
22.07.2019 23.07.2019 Informace k veřejnému osvětlení 1  2
22.07.2019 25.07.2019 Jednání ZMČ ze dne 30.04.2019 ve věci parkovacích zón  
24.07.2019 26.07.2019 Informace k výběrovému řízení na prodej pronajatých a volných nebytových jednotek  
02.08.2019 08.08.2019 Kopie dokumentace k vybraným nemovitostem na Praze 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07.08.2019 09.08.2019 Kopie znaleckého posudku k ocenění nemovitosti 1
08.08.2019 09.08.2019 Informace k umístění reklamních sdělení či zařízení na movitém a nemovitém majetku Prahy 10  
26.08.2019 30.08.2019 Informace k žádosti o zaslání správního rozhodnutí 1
02.09.2019 06.09.2019 Informace ve věci subjektů Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o.  
05.09.2019 09.09.2019 Kopie rozhodnutí týkajících se sankčních řízení ohledně nepovolené stavby na adrese U krbu 11, Strašnice, Praha 10  v roce 2017 - 2019 1  2  3
05.09.2019 19.09.2019 Informace o dni nabytí právní moci rozhodnutí  
18.09.2019 20.09.2019 Kopie správního rozhodnutí 1
17.09.2019 24.09.2019 Aktuální stavebně technický průzkum k objektu KD Eden 1
27.09.2019 08.10.2019 Informace o přestupku ve věci neoprávěné stavby 1

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10