Odbor kontroly a komunikace

Odbor kontroly a komunikace Úřadu městské části Praha 10 je zřízen Radou městské části Praha 10 k výkonu metodické a dozorové činnosti v oblasti veřejnosprávní kontroly a k řešení stížností, oznámení, pochval, podnětů a petic, směřujících do působnosti městské části Prahy 10. Je tvořen oddělením kontrolních činností, oddělením stížností a svobodného přístupu k informacím a oddělením bezpečnostního managementu. Do přímé podřízenosti vedoucího odboru je dále začleněn manažer kvality.

Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 (PDF, 80kB)

Vedoucí odboru

Jméno a příjmení:Tomáš Kosmel

Budova/kancelář:C/506

Tel. linka:267 093 514267 093 514

Email:tomas.kosmel@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru kontroly a komunikace

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 436

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Ilona Adamcová C/528 267 093 400267 093 400 referentka
Monika Bendová C/530 267 093 743267 093 743 referent - dohoda
Denisa Bohuslavová C/502 267 093 753267 093 753 referent
Edita Hrušková C/503 267 093 685267 093 685 referent
Miloš Jurča C/524 267 093 627267 093 627 vedoucí oddělení bezpečnostního managementu
Tomáš Kosmel C/506 267 093 514267 093 514 vedoucí odboru kontroly a komunikace
Libor Kráčmera C/501A 267 093 645267 093 645 referent
Libuše Krejčová C/528 267 093 260267 093 260 referentka
Eva Marková C/502 267 093 698267 093 698 referent
Tereza Matoušová C/530 267 093 743267 093 743 vedoucí oddělení stížností a svobod. přístupu k in
Josef Neklan A/206 267 093 482267 093 482 manažer kvality
Jolana Rožková C/529 267 093 371267 093 371 právník
Alena Říčková C/505 267 093 436267 093 436 referentka
Stanislav Šimek C/523 267 093 566267 093 566 referent
Marek Šuran C/523 267 093 484267 093 484 referent
Richard Tichý C/504 267 093 387267 093 387 vedoucí referátu stížností
Věra Valová C/503 267 093 478267 093 478 vedoucí oddělení kontrolních činností
Šárka Weberová C/529 267 093 137267 093 137 právník
Den Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.  

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • ústavní zákon č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (Listina základních práv a svobod)
 • vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • zákon č. 85/1990 Sb.,  o právu petičním
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10