Referát posuzování projektové dokumentace a kontroly v oblasti dopravy a inženýrských sítí

Náplň práce referátu:

 • pro oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10 se vyjadřuje ke koncepci komunikační sítě v rámci obvodu
 • podílí se na plánování dopravních staveb
 • vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektové dokumentaci a podílí se na vydávání koordinovaného a závazného koordinovaného stanoviska OŽD ÚMČ P10 z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu pro územní a stavební řízení
 • vyjadřuje se k záměrům využití, prodeje a pronájmu pozemků z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu
 • vyjadřuje se k návrhu tras staveništní dopravy, příp. vydává stanoviska pro stavební úřad, pokud nedošlo k dohodě stavebníka s vlastníkem komunikace
 • povoluje připojení komunikací a sousedních nemovitostí ke stávajícím místním komunikacím (vyjma místních komunikací I. třídy, na kterých je příslušný SSÚ OPKD MHMP) včetně dočasných připojení pro staveništní dopravu
 • spolupracuje při zjišťování technické úrovně a potřeb rozvoje vodovodních, plynovodních, teplovodních, elektrických, kanalizačních a telefonních sítí, veřejného osvětlení (včetně veřejných hodin) a elektronických komunikací s jejich správci
 • účastní se správních řízení o inženýrských sítích, vedených příslušnými orgány
 • sleduje stav a údržbu inženýrských sítí
 • kontroluje stav komunikací a zjištěné závady předává Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK)
 • projednává s TSK jimi zpracovaný plán běžné údržby komunikací, zimní údržby komunikací z hlediska jejich sjízdnosti a schůdnosti a provádí kontrolu jejich plnění
 • kontroluje stav komunikací u výjezdů ze staveb
 • zjišťuje výskyt vraků a polovraků motorových vozidel a jejich seznamy předává Správě služeb hlavního města Prahy
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK ÚMČ P10

vedoucí referátu: Ing. Martin Dejnožka
kancelář A 511b
tel.: 267 093 267, e-mail: martin.dejnozka@praha10.cz

 • pro oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10 se vyjadřuje ke koncepci komunikační sítě v rámci obvodu
 • podílí se na plánování dopravních staveb
 • vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektové dokumentaci a podílí se na vydávání koordinovaného a závazného koordinovaného stanoviska OŽD ÚMČ P10 z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu pro územní a stavební řízení
 • vyjadřuje se k záměrům využití, prodeje a pronájmu pozemků z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu
 • vyjadřuje se k návrhu tras staveništní dopravy, příp. vydává stanoviska pro stavební úřad, pokud nedošlo k dohodě stavebníka s vlastníkem komunikace
 • povoluje připojení komunikací a sousedních nemovitostí ke stávajícím místním komunikacím (vyjma místních komunikací I. třídy, na kterých je příslušný SSÚ OD MHMP) včetně dočasných připojení pro staveništní dopravu

referent: Ing. Ramon Strnad
kancelář A508
tel.: 267 093 430, e-mail: ramon.strnad@praha10.cz

 • spolupracuje při zjišťování technické úrovně a potřeb rozvoje vodovodních, plynovodních, teplovodních, elektrických, kanalizačních a telefonních sítí, veřejného osvětlení (včetně veřejných hodin) a elektronických komunikací s jejich správci
 • účastní se správních řízení o inženýrských sítích, vedených příslušnými orgány
 • sleduje stav a údržbu inženýrských sítí
 • kontroluje stav komunikací a zjištěné závady předává Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK)
 • projednává s TSK jimi zpracovaný plán běžné údržby komunikací, zimní údržby komunikací z hlediska jejich sjízdnosti a schůdnosti a provádí kontrolu jejich plnění
 • kontroluje stav komunikací u výjezdů ze staveb
 • zjišťuje výskyt vraků a polovraků motorových vozidel a jejich seznamy předává Správě služeb hlavního města Prahy
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK ÚMČ P10

 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10