Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 677      nové hledání >>>
Strana 1 z 14První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
16.12.2019 16 17 13 Návrh na změnu tajemníka/ce Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 15 16 13 Návrh Pravidel 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 11 15 13 Informace o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 10 14 13 Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2018/OSO/1093 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 9 13 13 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2019 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 8 12 13 Návrh záměru na prodej domu Moskevská 374/27 včetně příslušenství a pozemků parc. č. 563 a 564, vše v k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 7 11 13 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3018/8, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 6 10 13 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/26/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a 3140, zastavěná plocha a nádvoří, manželům pí Kristině Mashat a Ing. Jiřímu Mašátovi, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 14 9 13 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 13 8 13 Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 12 7 13 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 5 6 13 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) dle vymezeného celku č. 61 v k. ú. Vršovice, Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 4 5 13 Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 3 13 Informace o činnosti společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., a PRAHA 10 - Rekreace, a. s. schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 2 3 13 Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS 2019) schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 1 2 13 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 1 12 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 Zastupitelstvo
25.11.2019 9 12 Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zvyšování daně z nemovitosti) Zastupitelstvo
25.11.2019 8 12 Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zachování LSPP na Poliklinice Malešice) Zastupitelstvo
25.11.2019 7 12 Návrh na poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvkové organizaci Zastupitelstvo
25.11.2019 6 12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29. Zastupitelstvo
25.11.2019 5 12 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Zastupitelstvo
25.11.2019 4 12 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/208 o výměře 561 m2 a pozemku parc. č. 2078/554 o výměře 499 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3705-111/2018 z pozemku parc. č. 2078/258 vše v  k. ú. Záběhlice vlastníkům zapsaným na LV č. 3470 v k. ú. Záběhlice (Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 2881, IČO 021 36 830) Zastupitelstvo
25.11.2019 3 12 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2239/12, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10 Zastupitelstvo
25.11.2019 2 12 Informace o průběhu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru Terminál Malešice Zastupitelstvo
21.10.2019 13 5 11 k volbě předsedy a člena Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 (VSZ) schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 12 4 11 k volbě člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (KoV) schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 11 3 11 k volbě člena Finančního výboru ZMČ Praha 10 (FiV) schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 8 1 11 k volbě místostarosty městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 7 11 11 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2019 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 6 10 11 Návrh na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku, pro rok 2019 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 5 9 11 Návrh „Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020 - 2025“ schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 4 8 11 Návrh na schválení „Koncepce rozvoje školství MČ Praha 10 na období 2020 - 2025“ schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 3 7 11 Návrh Analytické části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030“ schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 2 6 11 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 2. čtvrtletí 2019 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 1 11 Návrh na darování dvou osobních automobilů Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 2AS 3504 a Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 3AR 8749 obecně prospěšné společnosti Societa, o. p. s. stazen Zastupitelstvo
21.10.2019 10 12 11 k návrhu na prodloužení termínu, vyplývajícího z usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/3/2019 ze dne 24. 6. 2019 k informaci o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 9 2 11 k návrhu k rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze (kompetence členů Rady městské části Praha 10) schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 19 18 10 Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 do 30. 6. 2020 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 18 10 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období od 11/2018 do 6/2019 k projednani Zastupitelstvo
23.9.2019 17 1 10 Informace o vydání obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí schválená ZHMP schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 15 10 Návrh na darování dvou osobních automobilů Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 2AS 3504 a Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 3AR 8749 obecně prospěšné společnosti Societa, o. p. s. stazen Zastupitelstvo
23.9.2019 16 16 10 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2019 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 14 15 10 Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené v roce 2019 u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 13 14 10 Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené v roce 2018 u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a informace o způsobu, jakým došlo k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 12 13 10 Informace o průběhu zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030“ a prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 5/11/2019 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 11 12 10 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 9 10 10 Návrh na prodej dvou částí pozemku „a“ a „b“ dle geometrického plánu č. 4359-162/2018 ze dne 14. 12. 2018, jedna část pozemku o výměře 27 m2 a druhá část pozemku o výměře 20 m2, obě části vzniklé oddělením z pozemku parc. č. 2838/82, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 10 11 10 Informace o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 – Majetková, a. s., za rok 2018, schválení účetní závěrky a rozdělení dosaženého zisku schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 8 9 10 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/52, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 1 z 14První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10