Odbor sociální

Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, když poskytuje  sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení, dále zajišťuje plnění úkolů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, a to zejména podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí  a vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, když podle tohoto zákona upravenými podmínkami poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci.

Podrobnější informace k činnosti odboru, včetně informací o činnostech a projektech v oblasti samosprávy, naleznete v záložce "Činnosti" a dále pod níže uvedenými odkazy.

 

 

Vedoucí odboru

Jméno a příjmení:Pavel Petřík

Budova/kancelář:A/107

Tel. linka:267 093 229267 093 229

Email:pavel.petrik@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru sociálního

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 229

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Markéta Balázsová A/102 267 093 294267 093 294 sociální pracovnice
Ivana Beňušová B/138 267 093 296267 093 296 sociální pracovnice
Jana Brandejsová A/109b 267 093 475267 093 475 ekonom
Jana Fendrychová A/101a 267 093 215267 093 215 sociální pracovnice
David Florian B/121 267 093 266267 093 266 vedoucí referátu kurátorů pro mládež
Jana Havrlíková B/129 267 093 523267 093 523 kurátor/ka pro dospělé
Lenka Hejlová A/110D 267 093 669267 093 669 administrativní a spisová pracovnice
Pavlína Hypšová B/121 267 093 140267 093 140 sociální pracovnice
Anna Chochulová A/104 267 093 219267 093 219 vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí a práce
Petra Jonášová A/108b 267 093 581267 093 581 vedoucí oddělení zřízených organizací a zdravotnictví
Monika Kábele A/109A 267 093 734267 093 734 sociální pracovnice
Marta Kolaříková B/134 267 093 220267 093 220 kurátor pro mládež
Iveta Konečná / metodik a kontrolorka sociálních služeb příspěvkov
Renata Kopecká A/101 267 093 297267 093 297 vedoucí referátu pro práci s rodinou a dětmi
Barbora Košťanová A/105 267 093 598267 093 598 asistentka, administrativní pracovnice
Libor Koželuh B/126 267 093 554267 093 554 sociální pracovník
Hana Kuntová B/124 267 093 230267 093 230 sociální pracovník
Dana Liptáková A/108a 267 093 280267 093 280 administrativní a spisový pracovník
Kateřina Nováková A/109A 267 093 283267 093 283 sociální pracovnice
Zdeňka Nováková B/137 267 093 571267 093 571 sociální pracovnice
Pavel Petřík A/107 267 093 229267 093 229 vedoucí odboru sociálního
Tereza Simonová A/103 267 093 383267 093 383 sociální pracovnice
Jakub Skřivan B/129 267 093 623267 093 623 kurátor/ka pro dospělé
Martina Sosnová A/100C 267 093 334267 093 334 sociální pracovnice
Monika Srncová A/106 267 093 596267 093 596 vedoucí oddělení ekonomiky a administrativy
Ivana Stevensová B/126 267 093 227267 093 227 sociální pracovnice
Zuzana Stupáková B/134 267 093 223267 093 223 kurátor pro mládež
Blanka Suchá A/109b 267 093 742267 093 742 ekonom
Radka Sztefková Revayová A/105 267 093 562267 093 562 administrativní a spisová pracovnice
Lucie Tiefenbachová B/127 267 093 293267 093 293 vedoucí referátu sociální práce
Pavel Veleman B/124 267 093 292267 093 292 sociální pracovník
Radka Veselá A/103 267 093 657267 093 657 sociální pracovník
Michal Volák B/123 267 093 490267 093 490 vedoucí referátu kurátorů pro dospělé
Suzana Vukadinovičová B/137 267 093 218267 093 218 sociální pracovnice
Linda Zákorová B/128 267 093 226267 093 226 vedoucí oddělení sociální práce
Karolína Zelená A/102 267 093 238267 093 238 sociální pracovnice
Helena Zíková B/122 267 093 640267 093 640 sociální pracovnice
Adéla Zimová A/100C 267 093 503267 093 503 sociální pracovnice
Michaela Zückerová B/122 267 093 489267 093 489 sociální pracovník

Mezi hlavní činnosti odboru patří: 

1) v přenesené působnosti plní odbor zejména tyto úkoly:

 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, když poskytuje  sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení.
 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, když podle tohoto zákona upravenými podmínkami poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
 • zprostředkovává žádosti o osvojení a pěstounskou péči.
 • vykonává sociálně právní ochranu dětí a funkci kolizního opatrovníka.
 • poskytuje poradenskou pomoc starším a zdravotně postiženým občanům, nezaměstnaným, rodinám s dětmi a občanům ohroženým sociálním vyloučením.
 • provádí terénní sociální šetření a depistáže.
 • řeší obtížné sociální případy.
 • zastupuje nezletilé u soudů všech stupňů.
 • projednává stížnosti a podněty občanů v působnosti odboru.
 • vyhledává osoby, které potřebují sociální pomoc z důvodů různých sociálně patologických jevů.
 • podílí se na organizování preventivních opatření a projektů.

2) v oblasti samostatné působnosti odbor vykonává zejména tyto činnosti:

 • zajišťuje agendu poskytování finančních darů dětem z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením.
 • koordinuje a realizuje komunitní plánování sociálních služeb na území MČ Praha 10.
 • zajišťuje činnost protidrogového koordinátora a manažera prevence kriminality.
 • vykonává zřizovatelskou funkci pro zřízené organizace (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, p.o. a Léčebna dlouhodobě nemocných, p.o.).
 • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí studentů z dětských domovů a pěstounské péče (v rámci projektu „Studentský dům“).
 • umožňuje studentům odborných a vysokých škol se zaměřením na sociální práci odbornou praxi na odboru.

Odvolací orgán: Magistrát hl.m.Prahy, Odbor sociálních věcí - odkaz zde

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č.   99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 500/2004 Sb.,  správní řád
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
 • zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a změně souvisejících zákonů
 • vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • vyhláška č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
 • směrnice MPSV č. j. 21-26780/2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10